Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.
Писма и указания

№ 1-ИТ-00-82 от 11.08.2020 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ 2020 г. е описана следната фактическа обстановка: Запитването Ви е относно допустимостта за прилагане на намалената ставка на ДДС от 9 не сто съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ЗД...

№ 20-28-225 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. … от 07.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация е сключила договор с немско юридическо лице за техническа помощ. Представен е договор от месец ноември 2019 г. без приложенията, които са техническ...

№ 20-31-61 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство спрямо самоосигуряващо се лице, което получава доходи от България и Ирландия.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – лекар, работи в „Д-р МК ИПСМП“ ЕООД и се самоосигурява. Полага личен труд в дружеството и п...

№ 20-31-63 от 17.08.2020 г. Относно: Документиране на стопански операции и удържане на окончателен данък от чуждестранно физическо лице

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 07.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има възможност да закупува употребявани резервни части от компютърно оборудване (ИТ) от физически лица в Германия, които да продава на последв...

№ 24-38-93 от 25.08.2020 г. Относно: Присъждане на разноски в полза на ответника по искове с правно основание чл. 216 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), заведени от публичен изпълнител

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №…………………, е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно разпоредбата на чл. 216, ал. 2 от ДОПК публичните изпълнители предявяват отменителни искове във връзка с недействи...

№ 3-1298 от 06.08.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл. 48, ал. 6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Според изложеното в запитването, Едноличен търговец (ЕТ) „Д“ е регистриран като земеделски производител. Дейността за 2019 г. е производство на непреработена земеделска продукция и търговецът е преотстъпил 60 на сто от начисления годишен данък по реда на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ. Н...

№ 3-1382/25.08.2020 г. Относно: Приложение на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването МБАЛ „АБ“ АД, гр. В., е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Със Заповед № РД-…../…...2020 г. на министъра на здравеопазването болницата е включена в списъка с лечебни заведени...

№ 94-00-100 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив с вх. № …………../10.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице – собственик на ЕООД, което е из...

№ 94-Г-502 от 13.08.2020 г. Относно: Запитване за облагаеми и необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълването им в справката по чл. 73, ал. 1 от закона

Във връзка с Ваше писмо с изх. №23-30-36#1 от 22.06.2020 г., и наш вх. №94-Г-502#2/23.06.2020 г. по повод писмо от дирекция СДО …. относно искане за изразяване на становище, предвид получено Възражение от ….. за несъгласие за извършване на корекция на подадените от тях данни в сп...

№ 96-00-205 от 13.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ремонт. Намерението на предприят...

№ М-26-К-538 от 20.08.2020 г. Относно: Процедурата за прилагане на СИДДО с Руската федерация

В Централно управление на НАП, дирекция СИДДО е получено писмено запитване с наш вх. № М-26-К-538/16.07.2020 г. В изложената в запитването фактическа обстановка твърдите, че са стартирани преговори за продажбата на 100% от дяловете от капитала на българско еднолично дружество с о...

Анотации

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка прекъсва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, защото детето започва да посещава държавна детска ясла, но тя не желае да се върне на работа. Заявява желанието си да ползва неплатен отпуск на основание чл. 167а, ал. 1 от КТ. Има ...

Когато работник/лужител полага труд през ден, обявен за официален празник, на него му се дължи не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа извършвана на 12 часов график, два работни/два почивни дни, трета категория труд колко дни отпуск е нужно да заявя за ползването на двата работни дни, 2 или 3 дни отпуск? И работен ден по график съвпадащ с национален празн...

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2017 г. Министерството на труда и социалната политика излезе със становище по прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Междувременно ...

Междинен доставчик на стоки или услуги

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество А, което е местно лице за България и има валиден български ДДС номер продава стока на дружество Б, което също е местно лице за България и има издаден валиден български ДДС номер. От своя страна...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, придобит в друга държава членка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В периода от 2009 до 2017 г. работих като сезонен работник в Гърция и Швейцария на трудов договор. В Гърция съм ползвал и правото си на трудово обещетение за безработица. Как мога да докажа този период пред сегашният ми работодател, ...

Осигуровки на наети по програма "Старт на кариерата"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, наети по програма "Старт на кариерата". Трудовите договори на наетите вече лица ще бъдат ли удължени, както е описано от 9 м. на 12 м.? Срокът от 12 месеца за заетост на младежите по програма "Старт на кариерата" ще ...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отлагане на ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ се отнася само за основния и удължения платен годишен отпуск или и за допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. т. 1 и т. 2 от КТ? Някой работодатели считат...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка на втори трудов договор чл.111 от КТ на 4 часа работно време, има ли право на пълен размер платен отпуск за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1,т.2 от КТ Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ установява правото на...

Право на обезщетение по чл. 222, а. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи в дадено предприятие, като за последните 10 години лицето е в неплатен отпуск. Междувременно е назначено с акт на МС за ръководител на орган на изпълнителната власт. По същото време придобива право на пенсия за осигурител...

Право на работниците и служителите, които не са членове на синдикалната организация, която е страна по КТД, да се присъединяват към него

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е в КТД да има клаузи, които уреждат допълнителни права само за членове на синдиката, а не включват служители, които се присъединяват към него по чл. 57, ал. 2 с подадено заявление и заплатена присъединителна такса? Съгл...

Представители на страните по пълномощие в граждански дела

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кой може да e пълномощник и представител, за да участва и води дадено гражданско дело? Страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Освен в предвидените от закона случаи никой не може д...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2020 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 22 от 2020 г.

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г. Министерски съвет Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. Постановление № 203 от...

Осигурителен календар за декември 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 ноември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...

PDF версия на броя

Брой 22 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...