Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2020 г.
PDF версия на броя

Брой 22 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 1-ИТ-00-82 от 11.08.2020 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх.№ 2020 г. е описана следната фактическа обстановка: Запитването Ви е относно допустимостта за прилагане на намалената ставка на ДДС от 9 не сто съгласно разпор...

№ 20-28-225 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 195 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. … от 07.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация е сключила договор с немско юридическо лице за техническа помощ. Представен е договор от месец ноември 2019 г. без пр...

№ 20-31-61 от 18.08.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и осигурителното законодателство спрямо самоосигуряващо се лице, което получава доходи от България и Ирландия.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице – лекар, работи в „Д-р МК ИПСМП“ ЕООД и се самоосигурява. Полаг...

№ 20-31-63 от 17.08.2020 г. Относно: Документиране на стопански операции и удържане на окончателен данък от чуждестранно физическо лице

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 07.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество има възможност да закупува употребявани резервни части от компютърно оборудване (ИТ) от физически лица в Германи...

№ 24-38-93 от 25.08.2020 г. Относно: Присъждане на разноски в полза на ответника по искове с правно основание чл. 216 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), заведени от публичен изпълнител

Във Ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №…………………, е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно разпоредбата на чл. 216, ал. 2 от ДОПК публичните изпълнители предявяват отменителни...

№ 3-1298 от 06.08.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ във връзка с чл. 48, ал. 6 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Според изложеното в запитването, Едноличен търговец (ЕТ) „Д“ е регистриран като земеделски производител. Дейността за 2019 г. е производство на непреработена земеделска продукция и търговецът е преотстъпил 60 на сто от начисления годишен данък по ред...

№ 3-1382/25.08.2020 г. Относно: Приложение на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването МБАЛ „АБ“ АД, гр. В., е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Със Заповед № РД-…../…...2020 г. на министъра на здравеопазването болницата е включен...

№ 94-00-100 от 23.07.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив с вх. № …………../10.07.2020 г., Ви уведомявам за следното: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Самоосигуряващо се лице – ...

№ 94-Г-502 от 13.08.2020 г. Относно: Запитване за облагаеми и необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и попълването им в справката по чл. 73, ал. 1 от закона

Във връзка с Ваше писмо с изх. №23-30-36#1 от 22.06.2020 г., и наш вх. №94-Г-502#2/23.06.2020 г. по повод писмо от дирекция СДО …. относно искане за изразяване на становище, предвид получено Възражение от ….. за несъгласие за извършване на корекция н...

№ 96-00-205 от 13.08.2020 г. Относно: Прилагане на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. ….. от 05.08.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистриран земеделски производител. Притежава сеялка за пролетни култури IrTem, която се нуждае от основен ре...

№ М-26-К-538 от 20.08.2020 г. Относно: Процедурата за прилагане на СИДДО с Руската федерация

В Централно управление на НАП, дирекция СИДДО е получено писмено запитване с наш вх. № М-26-К-538/16.07.2020 г. В изложената в запитването фактическа обстановка твърдите, че са стартирани преговори за продажбата на 100% от дяловете от капитала на бъл...

Анотации

Допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка прекъсва отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, защото детето започва да посещава държавна детска ясла, но тя не желае да се върне на работа. Заявява желанието си да ползва неплатен отпуск на основан...

Когато работник/лужител полага труд през ден, обявен за официален празник, на него му се дължи не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При работа извършвана на 12 часов график, два работни/два почивни дни, трета категория труд колко дни отпуск е нужно да заявя за ползването на двата работни дни, 2 или 3 дни отпуск? И работен ден по граф...

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2017 г. Министерството на труда и социалната политика излезе със становище по прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоста...

Междинен доставчик на стоки или услуги

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество А, което е местно лице за България и има валиден български ДДС номер продава стока на дружество Б, което също е местно лице за България и има издаден валиден бълга...

Определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, придобит в друга държава членка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В периода от 2009 до 2017 г. работих като сезонен работник в Гърция и Швейцария на трудов договор. В Гърция съм ползвал и правото си на трудово обещетение за безработица. Как мога да докажа този период п...

Осигуровки на наети по програма "Старт на кариерата"

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, наети по програма "Старт на кариерата". Трудовите договори на наетите вече лица ще бъдат ли удължени, както е описано от 9 м. на 12 м.? Срокът от 12 месеца за заетост на младежите по про...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Отлагане на ползването на платения годишен отпуск по чл. 176 от КТ се отнася само за основния и удължения платен годишен отпуск или и за допълнителния платен годишен отпуск по чл. 156, ал. т. 1 и т. 2 от...

Право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка на втори трудов договор чл.111 от КТ на 4 часа работно време, има ли право на пълен размер платен отпуск за ненормиран работен ден по чл.156, ал.1,т.2 от КТ Разпоредбата на чл. 156, ал. 1, т....

Право на обезщетение по чл. 222, а. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи в дадено предприятие, като за последните 10 години лицето е в неплатен отпуск. Междувременно е назначено с акт на МС за ръководител на орган на изпълнителната власт. По същото време придобива...

Право на работниците и служителите, които не са членове на синдикалната организация, която е страна по КТД, да се присъединяват към него

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е в КТД да има клаузи, които уреждат допълнителни права само за членове на синдиката, а не включват служители, които се присъединяват към него по чл. 57, ал. 2 с подадено заявление и заплатен...

Представители на страните по пълномощие в граждански дела

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Кой може да e пълномощник и представител, за да участва и води дадено гражданско дело? Страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Освен в предвидените от...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември 2020 г.

До 10-ти декември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 22 от 2020 г.

ДВ, бр. 72 от 14.8.2020 г. Министерски съвет Постановление № 202 от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от ...

Осигурителен календар за декември 2020 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 11 - 25 ноември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...