Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.
Законодателство

Осигурителни права на работниците и служителите, получаващи помощи по ПМС № 325 от 26 ноември 2020 г.

В “Държавен вестник”, бр. 101 от 27.11.2020 г., е обнародвано Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни огран...

Народно събрание

Народното събрание подкрепи ветото на президента върху разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване и върна промените за повторно обсъждане

Народното събрание подкрепи ветото на президента върху разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване и върна промените за повторно обсъждане. Президентът наложи вето върху разпоредбите, с които се инкриминира нерегламентираният превоз на пътници. В мотивите си държавният гла...

Народното събрание прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Народното събрание прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава осем на сто. За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на зараз...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. До 31 декември 2022 г. се удължава срокът за пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписвани...

Парламентът прие държавния бюджет за 2021 година на второ четене

Парламентът прие държавния бюджет за 2021 година на второ четене. От 1 януари догодина минималната работна заплата става 650 лв. Депутатите гласуваха размера на месечните помощи за отглеждане на дете при условията на Закона за семейни помощи за деца за 2021 г., както следва: за с...

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В доклада на Комисията по бюджет и финанси се изтъква, че с проекта се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създадени, като отпада необходимос...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания. Предвижда се да бъде разширен кръгът на лицата - обект на защитена заетост, като се включат хора с психични разстройства и интелектуални затруднения. Целта е тези групи да бъдат подкрепени в процеса на труд...

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. От януари 2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повишава от 250 лв. на 300 лв. Предвижда се и увеличение на тавана на пенсиите от 120...

Държавен вестник

ДВ, бр. 93 от 30.10.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 292 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 2. Постановление № 293 от 29 октомври 2020 г...

ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Правителството прие: 1. Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университет...

Въпроси и отговори

Дистанционни продажби на стоки

Българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, продава стоки и ги изпраща на потребители в страни от ЕС. Във фактурите си начислява ДДС. Как стои въпросът, ако дружеството достигне прага за регистрация в няколко държави от ЕС? Ще се наложи ли регистрация по ДДС въ...

Европейска практика по данъчни дела бр. 45/2020 г.

Дело C‑215/19, решение от 2 юли 2020 г. страни: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö в присъствието на A Oy Предмет е предварително запитване дължи ли се ДДС при предоставяне на услуги за съхранение на данни от телекомуникационни мрежи. A Oy е дружество по финландското...

Майка в отпуск по бременност и раждане не може да бъде съкратена

Работничка съм в едно предприятие. До края на тази година се очакват съкращения както на служители от администрацията, така и на работници от производството. В момента ползвам отпуск по бременност. Може ли да бъда уволнена при предстоящите съкращения? Закрилната норма на чл. 330...

Определяне на вида трудов договор за работа през половината част от годината

Дейността на дружеството ни е търговия с рекламни и печатни материали и е свързана с поръчки за Франция. Поради естеството на работа поръчките, които изпълняваме, не са с еднакъв годишен интензитет на изпълнение, вследствие на което сроковете им са определени главно за края на го...

Отчитане на инвестиционните имоти

Притежаването на земи и сгради от отчитащото се предприятие изисква съответното им представяне в ГФО съгласно изискванията на приложимата счетоводна база. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, земите и сградите биха могли да представляват: 1. Дълготрайн...

Правото на данъчен кредит при нарушение на реда за документиране и отчитане на доставките

Възлагаме редица транспорти на транспортна фирма, за които транспорти от м. 02.2020 до момента не са издадени фактури. В момента превозвачът иска да ни издаде необходимите документи за осъществените транспорти, но е пропуснат срокът от 5 дни след датата на данъчното събитие. В та...

Регистрация на основание чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Имаме дружество за продажба на топли напитки чрез вендинг машини, намиращи се на различни адреси и райони. Дружеството е регистрирано по ДДС. Собственикът на дружеството решава да учреди ново дружество със същата дейност. Трябва ли във връзка с чл. 96, ал. 10 от ЗДДС новоучредено...

Счетоводно отчитане на разходите за застраховка “Живот” на работниците и служителите

Собственик на ЕТ е решил на сключи застраховка “Живот” за своите работници в тяхна полза при заболяване COVID или други настъпили събития, така и за себе си. Тъй като ще бъде групова рискова застраховка, тези разходи могат ли да се отчитат за счетоводни и данъчни цели и преобразу...

Справочник

Данъчно третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус

Национална агенция за приходите Кодексът на труда (КТ) вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275 от КТ). Съгласн...

До 31 декември физическите лица - земеделски стопани, могат да изберат как да облагат доходите си през 2021 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2021 г. Ако земеделските стопани желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като еднолични търговци - с отразяване ...

До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 г.

Национална агенция за приходите На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 г. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за...

Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис

Национален осигурителен институт Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устройства/телефони. Електронната у...

Справочна информация бр. 45/2020

Централни валутни курсове за периода 27.11. - 03.12.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Указания относно изпълнението на задължението на администраторите и обработващите лични данни за уведомяване на КЗЛД при определяне на длъжностно лице по защита на данните

Комисия за защита на личните данни Във връзка със задължението на администраторите или обработващите лични данни да публикуват данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните и да ги съобщават на надзорния орган, до КЗЛД достига информация за различното разбиране по ...

Хазартните оператори не връщат лицензите си в НАП по време на противоепидемичните мерки

Национална агенция за приходите Организаторите на хазартни игри с издадени лицензи по Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри не следва да уведомяват Националната агенция за приходите за спирането на работата си по време на действието на въведените със Заповед № ...