Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 7 - 13 декември 2020 г.
Законодателство

Осигурителни права на работниците и служителите, получаващи помощи по ПМС № 325 от 26 ноември 2020 г.

В “Държавен вестник”, бр. 101 от 27.11.2020 г., е обнародвано Постановление № 325 от 26 ноември 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от...

Народно събрание

Народното събрание подкрепи ветото на президента върху разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване и върна промените за повторно обсъждане

Народното събрание подкрепи ветото на президента върху разпоредби от Кодекса на търговското корабоплаване и върна промените за повторно обсъждане. Президентът наложи вето върху разпоредбите, с които се инкриминира нерегламентираният превоз на пътници...

Народното събрание прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Народното събрание прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. остава осем на сто. За срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епиде...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. До 31 декември 2022 г. се удължава срокът за пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ...

Парламентът прие държавния бюджет за 2021 година на второ четене

Парламентът прие държавния бюджет за 2021 година на второ четене. От 1 януари догодина минималната работна заплата става 650 лв. Депутатите гласуваха размера на месечните помощи за отглеждане на дете при условията на Закона за семейни помощи за деца ...

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В доклада на Комисията по бюджет и финанси се изтъква, че с проекта се създава възможност за използването на електронни документи във вида, в който те са създ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за хората с увреждания. Предвижда се да бъде разширен кръгът на лицата - обект на защитена заетост, като се включат хора с психични разстройства и интелектуални затруднения. Целта е тези групи да бъда...

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г.

Парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2021 г. От януари 2021 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повишава от 250 лв. на 300 лв. Предвижда се и увеличени...

Държавен вестник

ДВ, бр. 93 от 30.10.2020 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 292 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. 2. Постановлен...

ДВ, бр. 94 от 3.11.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Правителството прие: 1. Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три институт...

Въпроси и отговори

Дистанционни продажби на стоки

Българско дружество, регистрирано за целите на ДДС в България, продава стоки и ги изпраща на потребители в страни от ЕС. Във фактурите си начислява ДДС. Как стои въпросът, ако дружеството достигне прага за регистрация в няколко държави от ЕС? Ще се н...

Европейска практика по данъчни дела бр. 45/2020 г.

Дело C‑215/19, решение от 2 юли 2020 г. страни: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö в присъствието на A Oy Предмет е предварително запитване дължи ли се ДДС при предоставяне на услуги за съхранение на данни от телекомуникационни мрежи. A ...

Майка в отпуск по бременност и раждане не може да бъде съкратена

Работничка съм в едно предприятие. До края на тази година се очакват съкращения както на служители от администрацията, така и на работници от производството. В момента ползвам отпуск по бременност. Може ли да бъда уволнена при предстоящите съкращения...

Определяне на вида трудов договор за работа през половината част от годината

Дейността на дружеството ни е търговия с рекламни и печатни материали и е свързана с поръчки за Франция. Поради естеството на работа поръчките, които изпълняваме, не са с еднакъв годишен интензитет на изпълнение, вследствие на което сроковете им са о...

Отчитане на инвестиционните имоти

Притежаването на земи и сгради от отчитащото се предприятие изисква съответното им представяне в ГФО съгласно изискванията на приложимата счетоводна база. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, земите и сградите биха могли д...

Правото на данъчен кредит при нарушение на реда за документиране и отчитане на доставките

Възлагаме редица транспорти на транспортна фирма, за които транспорти от м. 02.2020 до момента не са издадени фактури. В момента превозвачът иска да ни издаде необходимите документи за осъществените транспорти, но е пропуснат срокът от 5 дни след дат...

Регистрация на основание чл. 96, ал. 10 от ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Имаме дружество за продажба на топли напитки чрез вендинг машини, намиращи се на различни адреси и райони. Дружеството е регистрирано по ДДС. Собственикът на дружеството решава да учреди ново дружество със същата дейност. Трябва ли във връзка с чл. 9...

Счетоводно отчитане на разходите за застраховка “Живот” на работниците и служителите

Собственик на ЕТ е решил на сключи застраховка “Живот” за своите работници в тяхна полза при заболяване COVID или други настъпили събития, така и за себе си. Тъй като ще бъде групова рискова застраховка, тези разходи могат ли да се отчитат за счетово...

Справочник

Данъчно третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус

Национална агенция за приходите Кодексът на труда (КТ) вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или нам...

До 31 декември физическите лица - земеделски стопани, могат да изберат как да облагат доходите си през 2021 г.

Национална агенция за приходите Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат реда за облагане на доходите си получени през 2021 г. Ако земеделските стопани желаят да се облагат като формират облагаемият си доход като едно...

До средата на декември фирмите плащат авансовия корпоративен данък за 2020 г.

Национална агенция за приходите На 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 г. Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларира...

Издаването на ПИК на НОИ вече се заявява с нова услуга на НОИ чрез мобилен електронен подпис

Национален осигурителен институт Издаването на персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт (ПИК на НОИ) по електронен път вече се заявява чрез нова електронна услуга на НОИ и подписване с електронен подпис през мобилни устро...

Справочна информация бр. 45/2020

Централни валутни курсове за периода 27.11. - 03.12.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...

Указания относно изпълнението на задължението на администраторите и обработващите лични данни за уведомяване на КЗЛД при определяне на длъжностно лице по защита на данните

Комисия за защита на личните данни Във връзка със задължението на администраторите или обработващите лични данни да публикуват данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните и да ги съобщават на надзорния орган, до КЗЛД достига информац...

Хазартните оператори не връщат лицензите си в НАП по време на противоепидемичните мерки

Национална агенция за приходите Организаторите на хазартни игри с издадени лицензи по Закона за хазарта (ЗХ) за организиране на хазартни игри не следва да уведомяват Националната агенция за приходите за спирането на работата си по време на действиет...