Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 12, Декември 2020 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2020 г.
Коментар на експерта

Акценти при данъчното третиране на задължения по реда на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗКПО

На основание чл. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчният финансов резултат (данъчна печалба/данъчна загуба) е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда същия закон. В тази връзка, за да се определи данъчният финансов резултат, следва да е опр...

Годишно счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване представлява изпълнение на процедури, свързани със съставянето на годишни финансови отчети. Затова то включва спазването на всички изисквания на законите и приложимите стандарти. Но има и специфични стъпки, които трябва да се следват към края на о...

Отговори на въпроси относно ползването на частичен данъчен кредит по ЗДДС

Правото на регистрираните по ЗДДС данъчно задължени лица (ДЗЛ) да възстановяват или приспадат начисленият им данък за доставките на стоките и услугите, които използват за извършване на облагаеми доставки, известно като „право на данъчен кредит”, е основният инструмент на механизм...

Промени в осигурителното законодателство през 2021 г.

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО) и промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са публикувани в ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г. Осигурителният доход, осигурителните вноски и осигурителните плащания за 2021 г. са, както следва: 1. ...

Същност, предназначение и отчитане на инвентаризацията

В края на отчетната година във връзка с изготвянето на годишния финансов отчет, както и текущо, когато предприятията са задължени или по свое желание, за свои вътрешни нужди изготвят междинни отчети или най-малкото – периодични оборотни ведомости, пред тях възниква потребността о...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчно третиране на разходи за болничен престой, лечение и рехабилитация на работник

Въпрос: Вследствие на злополука на строителен обект, между работодателя и пострадалия работник е сключено споразумение за покриване на разходите за болничен престой, лечение и рехабилитация срещу предоставени фактури на името на пострадалия. Как да се третират направените разходи...

Документиране на изплатени парични награди по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ

Въпрос: Как се документират изплатените парични награди по чл. 38, ал. 14 от ЗДДФЛ, обложени с еднократен данък? Издава ли се служебна бележка? Отговор: С разпоредбата на чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), която е в сила от 01.01.201...

Документиране, регистриране и отчитане на доставка на услуга за анализ на данни

Въпрос: Българско дружество, с български ДДС номер, сключва договор за доставка на услуга „Анализ на данни“ с немско дружество с немски ДДС номер. Българското дружество е доставчик, немското – получател. Съгласно договора след получаване на услугата немското дружество ще потвържд...

Изплащане на суми в брой при договор за управление

Въпрос: Във фирмата имаме служители на трудов договор, които получават заплатата на ръка всеки месец и сумата е 3500 лева. Има ли законова промяна, която да ограничава изплащането на суми в брой, надхвърлящи 10 000 лв. на годишна база? При Договор за управление има ли ограничение...

Начисляване на ДДС при закупуване на софтуер

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, купува софтуер периодично по електронен път от фирми в ЕС и извън. Фактурите, които получава, са без ДДС. Трябва ли да начисляваме ДДС и съставяме протокол по чл. 117 и в кой случай: 1. Доставчик е фирма от ЕС, с валиден VAT и 2....

Неплатен отпуск за отглеждане на малко дете до 8 години

Въпрос: Физическо лице е съдружник в ООД и се осигурява в дружеството като СОЛ. В същото време е назначен на ТД в същото дружество. Има ли право да ползва шест месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 години? Майката не е ползвала досега този вид неплатен отпуск. Отгово...

Осигуровки на самоосигуряващо се лице – пенсионер

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, ЕТ, навършва необходимата възраст за пенсия на 18.10.2020 г. От момента на подаване на документите за отпускане на пенсия какви осигуровки се дължат - само здравни или и ДОО? Как следва да се попълнят таблица 1 и 2 на ГДД по чл. 50? Ако след като ...

Осчетоводяване на стопански инвентар

Въпрос: Как е правилно да се осчетоводи стопански инвентар - по с/ка 601 или по с/ка 302? Отговор: По сметка 302 Материали се отчитат материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствения процес: гориво за технологични нужди, резервни части, основни материали ...

Погрешно подадени данни за дължим авансов данък за възнаграждение от трудови правоотношения

Въпрос: През месец 10 сме подали грешен данък за м. 08. Лицето е освободено от работа през м. 08. В НАП стои задължение заради грешно изчисления данък. Как мога да го оправя? Отговор: Предполагаме, че става въпрос за погрешно подадени данни за дължим авансов данък за възнагражде...

Подаването на ГДД по ЗКПО

Въпрос: През месец април се открива нова фирма с дейност търговия с хранителни стоки в гр. Бургас. Не е подавана декларация за започване на дейност. Фирмата зарежда стока, но предвид обстановката не отварят магазина. Част от стоката е върната, но останалата е доставена с фактури....

Получаване на дивиденти

Въпрос: Управител по ДУК получава дивидент 30 000 лв. за 1-во тримесечие, 30 000 лв. за трето тримесечие и 30 000 лв. за четвърто тримесечие. Трябва ли да се саморегистрира по ЗДДС, тъй като е надхвърлил 50 000 лв. от дивидент? Отговор: Преди да отговорим на въпроса, намираме за...

Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Въпрос: Подписано е споразумение за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда – по взаимно съгласие на страните. Дата на подписване на споразумението: 01.09.2020 г. Дата на прекратяване на трудовия договор: 01.10.2020 г. След подписване на спора...

Признаване на разходи

Въпрос: Нашето дружество ще започва втори вид дейност. Дружеството първоначално ще натрупа разходи във връзка със започването на новата дейност. Какъв документ трябва да подготви дружеството, така че разходите да не попадат в обхвата на чл. 26, т. 1 от ЗКПО? Кой трябва да подготв...

Процедура за възстановяване на ДДС

Въпрос: Резултат за ДДС по месеци: Месец 05 - 0.0 ДДС. Месец 06.- 6.36 възстановяване. Месец 07 - 0.0 ДДС. Месец 08. - 2.25 възстановяване. Не съм попълнила сумата от 8.61 в кл. 80 в СД месец август, тоест не съм стартирала процедура по възстановяване. Месец септември - 198.15 за...

Третиране по ЗДДС на доставки от Великобритания след 01.01.2021 г.

Въпрос: Българско физическо лице, регистрирано като свободна професия, извършва ИТ услуги на фирма от Великобритания. Регистриран е по чл. 97а от ЗДДС. Досега във фактурите не начислявахме ДДС и вписвахме като основание чл. 21, ал. 2 - обратно начисляване. Какво ще се случи слез ...

Писма и указания

№ 26-О-151 04.09.2020 г. ОТНОСНО: Задължението за подаване на отчет по държави съгласно чл. 143ф от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Във вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от ДОПК и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. Посочвате, че ХХХХХХХ е съставно предприятие на многонационална група от ...

№ 3-1550 от 28.09.2020 г. ОТНОСНО: Деклариране съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) на получен доход от чужбина, свързан с прекратяване на застрахователен договор

Според изложеното в запитването лицето А. Р. е живяло в Германия от 2013 г., когато е сключило договор за застраховка, който е прекратен през 2020 г. Към запитването не е приложен самият договор, а само писмо във връзка с неговото прекратяване от застрахователна компания „СЛ“ гр....

№ 94-Б-229#1 от 16.09.2020 г. ОТНОСНО: Писмено запитване, касаещо определяне качеството „местно лице“ на България

От представената във вашето запитване фактическа обстановка е видно, че от около 7 години полагате труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор с немски работодател. Посочено е още, че вашето семейство (съпруга и дъщеря на… години) също е пребивав...

№ 96-00-229 от 08.09.2020 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“... постъпи ваше запитване с вх. № 96-00-229/26.08.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте гръцки гражданин и сте едноличен собственик на капитала на ... ЕООД, което е регистрирано в България. Друже...

№ М-26-К-538 от 20.08.2020 г. ОТНОСНО: Процедурата за прилагане на СИДДО с Русия

В Централно управление на НАП, дирекция СИДДО, е получено писмено запитване с наш вх. № М-26-К-538/16.07.2020 г. В изложената в запитването фактическа обстановка твърдите, че са стартирани преговори за продажбата на 100% от дяловете от капитала на българско еднолично дружество с ...

Решения на ВАС

Решение № 12591 от 13.10.2020 г. по адм. дело № 2674/2020 г.

Предмет на спора е извършена корекция на упражнено правото на приспадане на данъчен кредит за доставки на стоки за различни данъчни периоди на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗДДС и чл. 68, ал. 1, т. 1 ЗДДС във вр. с чл. 6 ЗДДС. Само въз основа на цитиране на представените от РЛ д...

Решение № 13102 от 22.10.2020 г. по адм. дело № 3028/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДФЛ за данъчни периоди 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; задължения по ЗДДС за данъчни периоди 12.2014 г., 2015 г. и 01.2016 г. – 06.2016 г. и 11.2016 г.; вноски за ДОО за самоосигуряващи се лица по КСО за данъчни периоди 2014 г., 2015 г. ...

Решение № 13176 от 23.10.2020 г. по адм. дело № 3024/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ и начислени лихви за забава. Недължим е данък по чл. 48 ЗДДФЛ. Правилно съдът се е позовал приетата без оспорване от страните комплексна съдебно-счетоводна и оценителна...

Решение № 13335 от 27.10.2020 г. по адм. дело № 7574/2020 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС и за закъснителна лихва с източник извършена от органите по приходите корекция на декларираните от ДЗЛ резултати по ЗДДС в данъчни периоди м. 09., 11. и 12.2017 г. заради отказ да признаят упражнено от ДЗЛ право на приспадане на данъчен креди...

Решение № 13340 от 27.10.2020 г. по адм. дело № 7546/2020 г.

Предмет на спора са задължения за подоходен данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2011 г. и лихви за забава. Налице е изтичане на срока по чл. 109, ал. 1 ДОПК към момента на образуването на ревизионното производство за установяване на задълженията за данък по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ. Задъ...

Решение № 13358 от 28.10.2020 г. по адм. дело № 3984/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху годишната данъчна основа по чл. 17 ЗДДФЛ за 2011 г. и за 2015 г. ведно с лихви. По време на ревизията е представен договор за заем от 06.04.2014 г. Според чл. 1 от договора заемодателят предава в собственост на заемателя с...

Решение № 13393 от 28.10.2020 г. по адм. дело № 7135/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 177 ЗДДС за дължим и невнесен данък за данъчни периоди 09., 11. и 12.2015 г. и начислени лихви за забава. Разпоредбата на чл. 177, ал. 1 ЗДДС регламентира особена субсидиарна отговорност на регистрирано лице - получател по облагае...

Решение № 13594 от 03.11.2020 г. по адм. дело № 7260/2020 г.

Предмет на спора е акт за прихващане и възстановяване (АПВ), с който са прихванати недължимо платени и събрани суми по РА от 08.08.2017 г., подлежащи на възстановяване, с изискуеми публични вземания по същия ревизионен акт, като е определена и сума за възстановяване. С решението...

Решение № 13736 от 05.11.2020 г. по адм. дело № 6907/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ (годишен и авансов данък по ЗДДФЛ като ЕТ) за 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. и чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2012 г. ведно с лихви. Данъчната основа за облагане с данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за ...

Решение № 9214 от 09.07.2020 г. по адм. дело № 2268/2020 г.

Предмет на спора е определен корпоративен данък за 2016 г. и 2017 г. и данък по ЗДДС за м. 09.2018 г. ведно с лихви. Съгласно чл. 28, ал. 2 ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. По чл. 28, ал. 3, т. 2 и 3 ЗКПО алинея 2 не...

Решения на ВКС

Решение № 114 от 11.11.2019 г. по търг. дело № 2891/2018 г., I т.о.

Настъпилият падеж означава изискуемост на задължението от датата на падежирането, поради което и въпросът за предсрочна изискуемост при настъпила вече такава е неотносим към реализиране на така възникналия дълг. Производството е по чл. 290 ГПК. Върховният касационен съд, състав ...

Решение № 282 от 18.12.2018 г. по търг. дело № 2537/2017 г., II т.о.

Решенията, взети от Съвет на директорите на акционерно дружество, който е действал в намален състав, под законоустановения минимален брой членове, но в шестмесечен срок по чл. 252, ал. 1, т. 6, вр. т. 4 ТЗ, са нищожни, като взети извън пределите на определената от закона компетен...

Решения на СЕС

Решение от 16 юли 2020 г. на СЕС по дело C 610/18

ОТНОСНО: Определяне на работодателя на международни шофьори за целите на приложимото осигурително законодателство РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 16 юли 2020 година „Преюдициално запитване — Работници мигранти — Социална сигурност — Приложимо законодателство — Регламент (ЕИО) № 1...

Справочник

Справочна информация бр. 12 от 2020 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 90 до бр. 101 от 2020 г.

ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. Народно събрание Решение за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание Решение по Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари – август 2020 г. Министерски съвет Пос...