Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.
Законодателство

Данъчно третиране при специфичната хипотеза на вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

Хипотезите, при които е налице вътреобщностно придобиване са изчерпателно посочени в разпоредбата на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на с...

Народно събрание

Парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за данък върху добавената стойност

Парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за данък върху добавената стойност. Измененията бяха приети повторно. Държавният глава върна за ново обсъждане приетата чрез промените в Закона за ДДС промяна в Закона з...

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-оси­гурителния процесуален кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-оси­гурителния процесуален кодекс. Из­мене­нията влизат в сила от 1 януари догодина с някои изключения. Измененията предвиждат да се предостави възможност на задължените лица предварително да деклари...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето. В закона беше записано, че на задължителна изолация подлежат лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, кор...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. С измененията се създават условия на национално ниво за прилагане на Регламент на ЕС за пристанищните услуги и о...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове

Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове. Със законопроекта се уреждат статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие....

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Де...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела бр. 46/2020 г.

Дело C‑231/19, решение от 2 юли 2020 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul soluţionare contestaţii, B...

Отчитане на инвестиционните имоти

Притежаването на земи и сгради от отчитащото се предприятие изисква съответното им представяне в ГФО съгласно изискванията на приложимата счетоводна база. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, земите и сградите биха могли д...

Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19

Нашата фирма се възползва от мярката 60/40 за получаване на компенсации поради КОВИД пандемията. Интересуваме се как да бъдат осчетоводени средствата, които сме получили по тази мярка, като извънредни приходи ли или по други сметки? Извънредните ста...

Парично обезщетение за безработица не се дава при упражняване на трудова дейност, за която осигуряването по КСО е задължително

Работих по трудов договор като музикален ръководител на хор в сдружение с нестопанска цел до 30.03.2020 г. Същевременно бях избрана и за председател на Управителния съвет на това сдружение, за което сключих безвъзмезден договор за представителство. Н...

Последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Имаме магазин за продажба на дребно. Откриваме нова фирма със същия собственик и искаме да продължим да продаваме същата стока в същия обект, но да не се регистрираме по ЗДДС. На първата фирма спираме дейността. Третира ли се като еднородна дейност, ...

Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година

Служител с 9 години трудов стаж започва работа от 1 февруари на безсрочен трудов договор. През месец май иска да ползва седем дни платен отпуск, но му разрешават само четири. Правилно ли е това? Правото на платен годишен отпуск възниква, когато рабо...

Срочен трудов договор за заместване

Аз съм счетоводител в едно основно училище. Учителка по руски език се пенсионира през м. юни 2020 г. Mоже ли директорката да я назначи пак, тъй като друга учителка излезе продължително в болничен и няма учители. На какъв договор имаме право да я назн...

Справочник

Данъчно облагане на електронните услуги, предоставяни от чуждестранни компании в Република Молдова

Национална агенция за приходите Държавната данъчна служба на Република Молдова (STS) предприе важна стъпка за данъчното облагане на електронните услуги, предоставяни от чуждестранни компании и стартира специален проект за тази цел. От 1 април 2020 Д...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Национална агенция за приходите Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи проф...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2021 г. [[app_22384_1]] [[app_22385_2]] [[app_22386_3]] [[app_22387_4]]...

Постановление № 331 от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Национална агенция за приходите Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 час...

Справочна информация бр. 46/2020

Централни валутни курсове за периода 04.12. - 10.12.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...