Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 46, 14 - 20 декември 2020 г.
Законодателство

Данъчно третиране при специфичната хипотеза на вътреобщностно придобиване по реда на чл. 13, ал. 6 от ЗДДС

Хипотезите, при които е налице вътреобщностно придобиване са изчерпателно посочени в разпоредбата на чл. 13 от Закона за данък върху добавената стойност - ЗДДС. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДДС вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока и на вс...

Народно събрание

Парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за данък върху добавената стойност

Парламентът отхвърли ветото на президента върху разпоредби от промените в Закона за данък върху добавената стойност. Измененията бяха приети повторно. Държавният глава върна за ново обсъждане приетата чрез промените в Закона за ДДС промяна в Закона за потребителския кредит, свърз...

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-оси­гурителния процесуален кодекс

Парламентът прие на второ четене промени в Данъчно-оси­гурителния процесуален кодекс. Из­мене­нията влизат в сила от 1 януари догодина с някои изключения. Измененията предвиждат да се предостави възможност на задължените лица предварително да декларират конкретни данни в случаите...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за здравето. В закона беше записано, че на задължителна изолация подлежат лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. С измененията се създават условия на национално ниво за прилагане на Регламент на ЕС за пристанищните услуги и общите правила за финансовата п...

Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове

Парламентът прие на първо четене законопроекта за индустриалните паркове. Със законопроекта се уреждат статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие....

Държавен вестник

ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела бр. 46/2020 г.

Дело C‑231/19, решение от 2 юли 2020 г. страни: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Serviciul soluţionare contestaţii, BlackRock Investment Management...

Отчитане на инвестиционните имоти

Притежаването на земи и сгради от отчитащото се предприятие изисква съответното им представяне в ГФО съгласно изискванията на приложимата счетоводна база. За предприятията, съставящи своите финансови отчети на база НСС, земите и сградите биха могли да представляват: 1. Дълготрайн...

Отчитане на средства, получени във връзка с COVID-19

Нашата фирма се възползва от мярката 60/40 за получаване на компенсации поради КОВИД пандемията. Интересуваме се как да бъдат осчетоводени средствата, които сме получили по тази мярка, като извънредни приходи ли или по други сметки? Извънредните статии са регламентирани със СС 8...

Парично обезщетение за безработица не се дава при упражняване на трудова дейност, за която осигуряването по КСО е задължително

Работих по трудов договор като музикален ръководител на хор в сдружение с нестопанска цел до 30.03.2020 г. Същевременно бях избрана и за председател на Управителния съвет на това сдружение, за което сключих безвъзмезден договор за представителство. На 30.03.2020 г. трудовото ми п...

Последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Имаме магазин за продажба на дребно. Откриваме нова фирма със същия собственик и искаме да продължим да продаваме същата стока в същия обект, но да не се регистрираме по ЗДДС. На първата фирма спираме дейността. Третира ли се като еднородна дейност, или е възможно да се избегне р...

Размер на полагащия се платен годишен отпуск при непълна година

Служител с 9 години трудов стаж започва работа от 1 февруари на безсрочен трудов договор. През месец май иска да ползва седем дни платен отпуск, но му разрешават само четири. Правилно ли е това? Правото на платен годишен отпуск възниква, когато работникът или служителят набере о...

Срочен трудов договор за заместване

Аз съм счетоводител в едно основно училище. Учителка по руски език се пенсионира през м. юни 2020 г. Mоже ли директорката да я назначи пак, тъй като друга учителка излезе продължително в болничен и няма учители. На какъв договор имаме право да я назначим? Може ли да й плащаме по ...

Справочник

Данъчно облагане на електронните услуги, предоставяни от чуждестранни компании в Република Молдова

Национална агенция за приходите Държавната данъчна служба на Република Молдова (STS) предприе важна стъпка за данъчното облагане на електронните услуги, предоставяни от чуждестранни компании и стартира специален проект за тази цел. От 1 април 2020 Данъчният кодекс на Република М...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Национална агенция за приходите Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2021 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; ...

Постановление № 331 от 26.11.2020 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната

Национална агенция за приходите Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 650 лв. и на минималната часова работна заплата 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седми...

Справочна информация бр. 46/2020

Централни валутни курсове за периода 04.12. - 10.12.2020 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...