Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2020 > бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23 - 24, 1 - 31 декември 2020 г.
Писма и указания

№ 17-00-358 от 18.08.2020 г. Относно: Приложимата ставка на данъка върху добавената стойност за доставки, извършвани в обекти за обществено хранене – ведомствени столове и бюфети.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 17-00-358/20.07.2020 г. е заведено Ваше запитване, в което във връзка с изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г. (ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.), касаещ...

№ 24-28-1800 от 11.08.2020 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на безвъзмездо извършени строително-монтажни работи, свързани с преустройство на чужда сграда

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-28-1800/28.10.2019 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., в което е изложена следната фактическа обстановка: Определени офиси ...

№ 24-39-71 от 25.08.2020 г. Относно: Прилагане на нулева ставка съгласно чл. 29 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ................ 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: „.....................“ ЕООД (дружеството) извършва транспортни услуги – прево...

№ 94-00-98 от 16.07.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……….. постъпи писмено запитване с вх. № ………../09.07.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с изплащане на възнаграждение на домоуправител на етажна собственост. Излагате след...

№ 94-Р-747 от 27.08.2020 г. Относно: Документ, удостоверяващ периоди със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление (ЦУ) на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №94-Р-747 от 04.08.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте живяла и работила в Норвегия. В Националния осигурителен институт (НОИ) по служебен пъ...

№ М-24-36-45 от 26.08.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. в ДВ бр. 55 от 19.06.2020 г.) и извършените с него изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

В Централно управление на НАП, с вх. № ………... е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП ……….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е с предмет на дейност „питейни заведения“ и стопанисва нощен клуб в гр. ….. В обекта се пре...

№ М-24-37-22 от 11.08.2020 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък съгласно чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), от страна на приобретател на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ), встъпил в правата и задълженията на по договор за лизинг на земеделска техника

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх.№М-24-37-22/12.03.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: В хода на проверка относно изпълнение на условията за данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда ...

№ М-24-38-42 от 14.08.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при допуснато закъснение при подаване на заявление за регистрация от лице, което към 01.01.2020 г. отговаря на условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗДДС

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше запитване с вх. № .......................02.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Съгласно § 34 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона...

Анотации

Здравословни и безопасни условия за труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Правилно ли е работодателят да иска антиген бърз тест след изкарана карантина от 14 дена? Този тест трябва да се заплати от работника. Ако не успее за един ден този ден работодателят ще ми го "вземе" от платения годишен отпуск. Редно...

Използване на лични предпазни средства

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имат ли право работниците и служителите от непедагогическия персонал в образователните институции освен на работно облекло и на лични предпазни средства, например при работа с почистващи препарати, киселини и др.? Съгласно чл. 10, а...

Обезщетение при оставане без работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Постоянният ми трудов договор е прекратен от работодателя на основание чл. 327, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда, считано от 26.10.2020 г. Имам ли право на обезщетение от работодателя с една брутна работна заплата по чл. 222, ал. 1 о...

Облагане доходите на малолетно лице

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Като законен представител на малолетната си дъщеря човек е сключил граждански договор с общинска фондация. Предметът на договора е участие на детето в артистични представления като ще подпомага артистите...

Право на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През 2020 г. ми се наложи в два различни месеца да постъпвам в болница, за извършване на планова интервенция/операция. След първото ми изписване бе назначен 30 дневен болничен, а след второто изписване - 20 дневен. Въз основа на тези...

Прекратяване на трудово правоотношение при смърт на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В случай, че трудовото правоотношение на служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бъде прекратено поради неговата смърт (това също е вид прекратяване на трудовото правоотношение) неговите наследници имат ли ...

Принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е работодател да пусне работник в принудителен платен отпуск на основание чл. 173а, ал. 1 от КТ, като задължи работника да полза отпуски от 2008 г., които не се погасяват по давност, при положение, че работникът има неиз...

Удължаване на работното време

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да си позволява сам и да удължава работното време? Кодексът на труда (КТ) определя че "работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време до 40 часа". Веднага след тов...

Справочник

Данъчно третиране на разходи, свързани с тестване на служители за наличие на коронавирус

Национална агенция за приходите Кодексът на труда (КТ) вменява на работодателя задължение да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасността за здравето и живота на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275 от КТ). Съгласн...

До края на декември се ползват данъчните облекчения за деца чрез работодател

Национална агенция за приходите До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване н...

Държавен вестник в бр. 23 - 24 от 2020 г.

ДВ, бр. 76 от 28.8.2020 г. Президент на Републиката Указ № 177 за назначаване на полковник Емил Симеонов Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“ Министерство на труда и социалната политика Спораз...

Изменена е схемата на държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Национална агенция за приходите Изменението на схемата касае удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък, който много земеделски стопани са в невъзможност да спазят предвид извънредната ситуация през 2020 г., свързана с разпространението на COVID-19 на територията ...

Справочна информация бр. 23 - 24/2020 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 ноември - 10 декември 2020 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни ме...

PDF версия на броя

Брой 23 - 24 от 2020 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...