Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 1 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2...

Коментар на експерта

Задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ

Поводът за разглеждане на решение на съда е спор по ревизионен акт. Органите на НАП извършват ревизия на физическото лице г-н Иванов (името е сменено). При ревизията е установено, че за ревизираните данъчни периоди: 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г...

Правила за търговия в преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 януари 2021 г. разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/175...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2021 г. и от 1 юли 2021 г.

В „Държавен вестник“, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 юли 2021 г. разпоредбите на Директива 2017/24...

Въпроси и отговори от практиката

Дължим местен данък за парцел в строителните границите на град

Въпрос: Дружеството е придобило парцел – нива, през 2015 г. Районът, в който се намира парцелът, е в строителните границите на града. Дружеството разделя парцела на 10 по-малки парцела. На един от парцелите сменя предназначението от нива - шеста кате...

Облагане на дивидент от чуждестранно дружество

Въпрос: Счетоводител съм на българска фирма ЕООД с немски собственик. Това дружество е едно от собствениците на китайско дружество. Китайското дружество ще разпределя дивиденти. Българското ще получи някаква сума. Къде трябва да се плати данък дивиде...

Представителни разходи

Въпрос: Собственикът на българско търговско дружество – ЕООД, признава за разход на служителите си разходи за вечери и друга консумация на храна по време на командировки след представени касови бонове. Служителите са командировъчни със заповед, запла...

Преобразуване на ООД в ЕООД

Въпрос: ООД изкупува единствен дял на съдружник и собственикът, изкупил дела, остава единствен собственик на капитала. Записва се в Търговския регистър като ЕООД на 11.11.2020. Не се променя ЕИК по БУЛСТАТ. Не се променя името, освен че от ООД става ...

Писма и указания

№ ПНМД-17-114/2020 г. от 26.05.2020 г. ОТНОСНО: Обработване на лични данни относно здравето и степен на информиране на служителите в случай на наличие на инфектиран с COVID-19 служител

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 19.05.2020 г., разгледа преписка с вх. № ПНМД-17-114/17.03.2020 г., с ...

Решения на ВАС

Решение № 13893 от 10.11.2020 г. по адм. дело № 8458/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода 01.2008 г. – 12.2010 г. и задължения по ЗДДФЛ за 2008 г. – 2010 г. ведно с лихви след проведена по чл. 122 и сл. ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 ДОП...

Решение № 14048 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 6522/2020 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на данък върху добавената стойност за 2016 г. на основание чл. 2, т. 2 от Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държав...

Решение № 14134 от 16.11.2020 г. по адм. дело № 6917/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ - лавка, намиращ се в гр. Гоце Делчев, и забрана на достъпа до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Уст...

Решение № 14201 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 3555/2020 г.

Предмет на спора е заплащане на обезщетение от 4400 лв. за причинена имуществена вреда, представляваща разход за адвокатско възнаграждение за обжалването на ревизионен акт ведно със законната лихва, считано от 02.08.2019 г. – датата на решението, с к...

Решение № 14212 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 8087/2020 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за данъчен период 2017 г. ведно с лихви. Според практиката на СЕС доставката на услуги подлежи на данъчно облагане само ако между доставчика и получателя съществува правоотношени...

Решение № 14359 от 19.11.2020 г. по адм. дело № 7961/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за декември 2011 г. Петгодишният давностен срок по чл. 171, ал. 1 ДОПК започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Съгласно...

Решение № 14524 от 24.11.2020 г. по адм. дело № 8036/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ. Наличието на карта, издадена от веригата, означава, че ползвателят се е съгласил с Общите условия на магазина и без значение е дали издадената му карта се използва от него или о...

Решение № 14598 от 25.11.2020 г. по адм. дело № 1280/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6 и чл. 113 ЗДДС за периода 01. и 02.2018 г. по фактури с предмет лекарствени средства. Разпоредбите на чл. 68...

Решение № 14724 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 7070/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК за задължения на ЕООД за корпоративен данък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за ДДС, както и за начислените лихви за просрочие. В РА не е конкретизирана приложимат...

Решение № 14904 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7692/2020 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по особения ред на чл. 122 ДОПК. Спорът по делото е съсредоточен върху отговора на въпроса дали са налице обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ДОПК и възникнала ли е необходимост от извършено...

Решения на ВКС

Решение № 6/08.02.2019 г. по гр. дело № 1659/2018 г., III г.о.

Работодателят след сключване на трудовия договор поради настъпила необходимост от повишаване на изискванията за съответната длъжност е този, който има право да променя изискванията за образование и квалификация, когато същите не са определени в норма...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 102 до бр. 105 от 2020 г.

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеж...