Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 1 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 1 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

Задължителни осигурителни вноски за физическо лице, упражнявало дейност на свой риск и за своя сметка, но без регистрация по БУЛСТАТ

Поводът за разглеждане на решение на съда е спор по ревизионен акт. Органите на НАП извършват ревизия на физическото лице г-н Иванов (името е сменено). При ревизията е установено, че за ревизираните данъчни периоди: 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г., г-н Иванов е получавал: 1. ...

Правила за търговия в преходния период, предвиден в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз

В „Държавен вестник“, бр. 107 от 18.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 януари 2021 г. разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/1756 на Съвета от 20 ноември 2020...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2021 г. и от 1 юли 2021 г.

В „Държавен вестник“, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). ЗИДЗДДС въвежда в националното ДДС законодателство от 1 юли 2021 г. разпоредбите на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995, прил...

Въпроси и отговори от практиката

Дължим местен данък за парцел в строителните границите на град

Въпрос: Дружеството е придобило парцел – нива, през 2015 г. Районът, в който се намира парцелът, е в строителните границите на града. Дружеството разделя парцела на 10 по-малки парцела. На един от парцелите сменя предназначението от нива - шеста категория в парцел за строителство...

Облагане на дивидент от чуждестранно дружество

Въпрос: Счетоводител съм на българска фирма ЕООД с немски собственик. Това дружество е едно от собствениците на китайско дружество. Китайското дружество ще разпределя дивиденти. Българското ще получи някаква сума. Къде трябва да се плати данък дивиденти, при условие че германецът...

Представителни разходи

Въпрос: Собственикът на българско търговско дружество – ЕООД, признава за разход на служителите си разходи за вечери и друга консумация на храна по време на командировки след представени касови бонове. Служителите са командировъчни със заповед, заплатени са им пътни, дневни и ква...

Преобразуване на ООД в ЕООД

Въпрос: ООД изкупува единствен дял на съдружник и собственикът, изкупил дела, остава единствен собственик на капитала. Записва се в Търговския регистър като ЕООД на 11.11.2020. Не се променя ЕИК по БУЛСТАТ. Не се променя името, освен че от ООД става ЕООД. Фирмата ООД е регистрир...

Писма и указания

№ ПНМД-17-114/2020 г. от 26.05.2020 г. ОТНОСНО: Обработване на лични данни относно здравето и степен на информиране на служителите в случай на наличие на инфектиран с COVID-19 служител

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 19.05.2020 г., разгледа преписка с вх. № ПНМД-17-114/17.03.2020 г., с която управителят на Е. ЕООД -...

Решения на ВАС

Решение № 13893 от 10.11.2020 г. по адм. дело № 8458/2019 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за периода 01.2008 г. – 12.2010 г. и задължения по ЗДДФЛ за 2008 г. – 2010 г. ведно с лихви след проведена по чл. 122 и сл. ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 4 ДОПК. В мотивите на отменителнот...

Решение № 14048 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 6522/2020 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на данък върху добавената стойност за 2016 г. на основание чл. 2, т. 2 от Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, ...

Решение № 14134 от 16.11.2020 г. по адм. дело № 6917/2020 г.

Предмет на спора е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“ - лавка, намиращ се в гр. Гоце Делчев, и забрана на достъпа до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б „а“ и чл. 187, ал. 1 ЗДДС. Установено е в производството по ...

Решение № 14201 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 3555/2020 г.

Предмет на спора е заплащане на обезщетение от 4400 лв. за причинена имуществена вреда, представляваща разход за адвокатско възнаграждение за обжалването на ревизионен акт ведно със законната лихва, считано от 02.08.2019 г. – датата на решението, с което е отменен ревизионният ак...

Решение № 14212 от 17.11.2020 г. по адм. дело № 8087/2020 г.

Предмет на спора са допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък за данъчен период 2017 г. ведно с лихви. Според практиката на СЕС доставката на услуги подлежи на данъчно облагане само ако между доставчика и получателя съществува правоотношение, в рамките на което се разме...

Решение № 14359 от 19.11.2020 г. по адм. дело № 7961/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за декември 2011 г. Петгодишният давностен срок по чл. 171, ал. 1 ДОПК започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение. Съгласно чл. 89, ал. 1 ЗДДС публичното...

Решение № 14524 от 24.11.2020 г. по адм. дело № 8036/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС и ЗДДФЛ. Наличието на карта, издадена от веригата, означава, че ползвателят се е съгласил с Общите условия на магазина и без значение е дали издадената му карта се използва от него или от друг негов служител. По факт...

Решение № 14598 от 25.11.2020 г. по адм. дело № 1280/2020 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1 ЗДДС във връзка с чл. 6 и чл. 113 ЗДДС за периода 01. и 02.2018 г. по фактури с предмет лекарствени средства. Разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и ал. 2 ЗДДС обуславят...

Решение № 14724 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 7070/2020 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. 2 ДОПК за задължения на ЕООД за корпоративен данък за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. за ДДС, както и за начислените лихви за просрочие. В РА не е конкретизирана приложимата хипотеза на чл. 19, ал. 2 ДО...

Решение № 14904 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7692/2020 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения по особения ред на чл. 122 ДОПК. Спорът по делото е съсредоточен върху отговора на въпроса дали са налице обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 2, 3 и 4 ДОПК и възникнала ли е необходимост от извършеното преосчетоводяване на първич...

Решения на ВКС

Решение № 6/08.02.2019 г. по гр. дело № 1659/2018 г., III г.о.

Работодателят след сключване на трудовия договор поради настъпила необходимост от повишаване на изискванията за съответната длъжност е този, който има право да променя изискванията за образование и квалификация, когато същите не са определени в нормативен акт. Съгласно § 1 от ДР ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 1 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.12. - 31.12.2020 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 102 до бр. 105 от 2020 г.

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Решение за отмяна на Решението за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцият...

PDF версия на броя

Брой 1 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...