начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 11 - 17 януари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Промените в ЗДДС за 2021 г.

С § 1-70 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в ЗДДС са направени промени, свързани със: - изпълнението на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 на Съвета; - писмо на Европейската комисия отно...

Държавен вестник

ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвр...

Въпроси и отговори

Деклариране по ЗДДФЛ на дохода от продажба на опция, заложена в лизингов договор

Дружество придобива правото на придобиване собственост от лизингова компания на МПС чрез покупка от физическо лице. Трябва ли дружеството да декларира сделката в декларация по чл. 73 ал. 1 от ЗДДФЛ и ако да, като какъв вид доход? Видно от поставения...

Корекция на данъчен кредит при брак

Фирмата ни е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице ООД с предмет на дейност търговия и производство на части за машиностроенето и минната промишленост. При доставката на части и материали от Германия установихме, че една част от товар...

Облагане на регистриран земеделски производител, изкупуващ билки

Регистриран земеделски производител, регистриран и по реда на ЗДДС, формира данъчната си основа по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. Наред с производство на непреработена земеделска продукция изкупува от физически лица билки (сурови), суши ги и след това ги п...

Облагане по ЗКПО на получените помощи, свързани с преодоляване на последствията от Covid пандемията

Облагат ли се с корпоративен данък 10 на сто по ЗКПО фирмите, получили безвъзмездна финансова помощ между 3 и 10 хиляди лева за микро- и малки предприятия по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” - процедурата “Подкрепа на микро- и ма...

Отразяване на данъчни документи

Фирма, регистрирана по ЗДДС по чл. 97а, достига оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. Как следва да подаде справки-декларации по ДДС, ако бъде регистрирана на 20-о число? Образецът на дневниците за покупки, дневниците за прода...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Служителка с 42 години трудов стаж иска да прекрати трудовия си договор по свое желание. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? От запитването не става ясно дали лицето е достигнало изискващата се възраст за придобиване право на пенсия...

Право на приспадане на данъчен кредит

Фирма “Х” разполага с голям парк от машини - багери, влекачи и др., както и автомобили - товарни и леки, които използва за дейността си. Зареждането с гориво на леките автомобили се извършва на ведомствена бензиностанция и на външни бензиностанции. З...

Право на работно облекло за периода на продължителен отпуск

Служителка е ползвала продължителен отпуск поради коронавирус. Има ли право ли за този период да й бъдат заплатени средства за работно и униформено облекло? Съгласно чл. 296 от КТ работодателят осигурява на работниците и служителите безплатно работн...

Проверка на валидността на ДДС номер на лице, част от ДДС група

Наш клиент ни предостави документ за групова ДДС регистрация. В системата за VIES VAT number validation срещу номера, който ни предоставиха, стои само едното име. Как можем да проверим достоверността на документа и можем ли да издадем фактура на втор...

Справочник

Валидиране на ДДС номера след оттеглянето от ЕС на Обединеното кралство Великобритания (Brexit)

Национална агенция за приходите След 31.12.2020 г., датата на изтичането на преходния период по чл.126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна ен...

Диференцирани осигурителни вноски за Фонд “Трудова злополука и професионална болест” за 2021 г.

Приложение № 2 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2021 г. [[table_1]]...

Изменена е схемата на държавна помощ “Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” по чл. 189б от ЗКПО

Национална агенция за приходите Изменението на схемата касае удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък, който много земеделски стопани са в невъзможност да спазят предвид извънредната ситуация през 2020 г., свързана с разпространение...

Минимум двойно възнаграждение се заплаща за работа в празнични дни

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” При работа на официални празници работодателите са длъжни да изплащат минимум двойно възнаграждение на работниците и служителите си. Според Кодекса на труда за посрещането на Рождество Христово празни...

От 1 януари 2021 г. се сливат офисите на НАП “Възраждане” и “Красна поляна”

Национална агенция за приходите От 1 януари 2021 г. офис “Възраждане” на ТД на НАП София се влива в офис “Красна поляна”. НАП служебно ще прехвърли регистрациите на физическите и юридическите лица от закриващия се офис в офис “Красна поляна”. Новият...

Ред за ползване и отлагане на платен годишен отпуск

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” Всички дни отпуск могат да се ползват до края на двегодишната им давност, независимо дали са отложени или не за следващата календарна година. Работодателят дължи и обезщетение при прекратяване на труд...

Справочна информация бр. 1/2021

Централни валутни курсове за периода 11.12. - 07.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...