Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 2 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 2 от 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 2 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 де...

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ,...

Коментар на експерта

Медицински услуги, освободени от облагане с ДДС (дискусионна тема)

Разграничаването на услугите на данъчно задължените лица от сферата на здравеопазването на облагаеми и освободени от облагане с ДДС на пръв поглед не представлява трудност. От гледна точка на ЗДДС обаче критериите, по които да се извършва тяхната оце...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. Те са свързани основно с подписването на финансовите отчети и сроковете за тяхното публикуване. Значителни са...

Промените в ЗКПО, приети с §§ от 72 до 78 на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104/2020 г.

Промените в ЗКПО като част от цялостните промени в данъчното законодателство в края на всяка календарна година бяха извършени със ЗИД на ЗДДС и обичайно имат две основни причини като основни мотиви за тяхното извършване: - отговаряне на изискванията ...

Въпроси и отговори от практиката

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува офис в бизнес център през 2007 г. Офисът е закупен с договор от физическо лице, което не начислява ДДС. Или при придобиването купувачът не е заплатил ДДС и не е ползвал данъчен кредит за това. Ако сега с...

Начисляване на ДДС върху биологични активи при дерегистрацията по ЗДДС на земеделски производител

Въпрос: Земеделски производител, занимаващ се с отглеждане на овце, е регистриран по ДДС от 01.2018 г. Предстои дерегистрация по ДДС по желание поради спад на оборота под 50 000 лв. За периода на регистрация по ДДС не е ползван данъчен кредит за зак...

Придобиване на стоково-материални запаси

Въпрос: Фирма купува от „М.“ ежемесечно стоки, за които „М.“ издават фактури. При достигане на определен оборот „М.“ издава кредитно известие за бонус оборот. Как следва да се осчетоводи това кредитно известие за фирмата получател? Отговор: Съгласно...

Продажба на идеални части от самостоятелен обект в ненова по смисъла на т. 5 на §1 от ДР на ЗДДС сграда

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършващо дейност в областта на покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, притежава апартаменти и паркоместа (представляващи разграфени паркоместа в приземен етаж на офис сграда), имотите ...

Ремонтни дейности на ползван в чужбина гараж под наем

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, се занимава с транспорт на стоки из цяла Европа. Дружеството е наело под наем паркинг в Нидерландия, за което получава фактура с включен холандски ДДС. Българското дружество извършва ремонт на паркинг...

Писма и указания

№ ЕП-12-03-34 от 09.06.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност от Агенцията за държавна финансова инспекция и постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № … г., относно данъчно третиране по ЗДДС на осъществен внос на респират...

№ ПНМД-17-151/2020 от 15.05.2020 г. ОТНОСНО: Групово тестване на служители за COVID-19

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов, и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков, на заседание, проведено по реда на чл. 12 от Правилника за дейността на КЗЛД и на нейната администрация, разгл...

Решения на ВАС

Решение № 13982 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 6428/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност с лихви за данъчни периоди 12.2009 г. и 12.2010 г. Фактът, че фактурите не носят подпис на получател, сам по себе си не е достатъчен, за да доведе до извод за ...

Решение № 14033 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 5552/2020 г.

Предмет на спора е ангажиране отговорността на управител за задължения за ДДС за периода 01.12.2012 г. – 31.12.2012 г. и за корпоративен данък за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. ведно с дължимите лихви. Подаването на справки-декларации по ЗДДС...

Решение № 14146 от 16.11.2020 г. по адм. дело № 7117/2020 г.

Предмет на спора e наложено на ПАМ затваряне на търговски обект. При установено по съответния ред неспазване на задължението за отчитане на продажбите чрез издаване на фискална касова бележка или касова бележка от кочан административният орган, при ...

Решение № 14745 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 8332/2020 г.

Предмет на спора са установени за внасяне задължения по ЗДДС лихви за данъчни периоди от 12.2014 г. до 11.2017 г. включително на основание чл. 73 ЗДДС. Стоките и услугите по конкретни доставки (на нотариални услуги, на ел. енергия, на гориво, наем н...

Решение № 14830 от 01.12.2020 г. по адм. дело № 6921/2020 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от ЕТ и ЕООД с предмет „доставки на строителни материали“, за данъчни периоди 04.2015 г. до 11.2015 г. и 01.2016 г. с начислени лихви за забава. Наличието на доставка (данъчно събитие)...

Решение № 14862 от 01.12.2020 г. по адм. дело № 7773/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне за ДДС и корпоративен данък с лихви за забава. Нормата на чл. 171, ал. 2 ДОПК предвижда, че с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през ко...

Решение № 14908 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7452/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2014 г. ведно с начислени лихви поради непризнато право на преотстъпване на данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО. С разпоредбата на чл. 189б ЗКПО е предоставено д...

Решение № 14910 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7169/2020 г.

Предмет на спора е определен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. с лихви поради непризнато право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО. Съдът обосновано се е позовал на чл. 14, § 6, б. „б“ от Регламент/ЕС/ № 702/201...

Решение № 14980 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 7179/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за данък върху доходите на физически лица по реда на чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ и лихви. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗДДФЛ при получаване на доходи по банков път доходът се смята за придобит на датата...

Решение № 15067 от 07.12.2020 г. по адм. дело № 7752/2020 г.

Предмет на спора е определен данък върху добавената стойност и лихви на основание чл. 86, ал. 1 ЗДДС, определен върху извършени авансови плащания по опционни споразумения от 27.09.2018 г. и 23.10.2018 г., прикриващи предварителен договор за прехвърля...

Решения на ВКС

Решение № 103 от 21.11.2019 г. по търг. дело № 2012/2018 г., I т.о.

Вписването на ипотеката е само един от елементите от фактическия състав по учредяването на ипотеката и представлява различен юридически акт от самата ипотека и съответно основанията за недействителност на учредяването и вписването са различни. Произ...

Решение № 41 от 26.02.2019 г. по гр. дело № 2525/2018 г., IV г.о.

Съгласно чл. 270, ал. 3 КТ изпълнението на произтичащото от писмения трудов договор парично задължение за изплащане на дължимото трудово възнаграждение се удостоверява с подписа на работника или посочено от него лице във ведомостта, в разписка, както...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 106 от 2020 г. до бр. 1 от 2021 г.

ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г. Министерски съвет Постановление № 345 от 9 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общ...