начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 2 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 2 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Закон за корпоративното подоходно облагане

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 де...

Закон за счетоводството

В сила от 01.01.2016 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 8 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ,...

Коментар на експерта

Медицински услуги, освободени от облагане с ДДС (дискусионна тема)

Разграничаването на услугите на данъчно задължените лица от сферата на здравеопазването на облагаеми и освободени от облагане с ДДС на пръв поглед не представлява трудност. От гледна точка на ЗДДС обаче критериите, по които да се извършва тяхната оце...

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г.

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2021 г., са публикувани в ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., и ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г. Те са свързани основно с подписването на финансовите отчети и сроковете за тяхното публикуване. Значителни са...

Промените в ЗКПО, приети с §§ от 72 до 78 на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 104/2020 г.

Промените в ЗКПО като част от цялостните промени в данъчното законодателство в края на всяка календарна година бяха извършени със ЗИД на ЗДДС и обичайно имат две основни причини като основни мотиви за тяхното извършване: - отговаряне на изискванията ...

Въпроси и отговори от практиката

Доставка на сгради или на части от тях, които не са нови

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува офис в бизнес център през 2007 г. Офисът е закупен с договор от физическо лице, което не начислява ДДС. Или при придобиването купувачът не е заплатил ДДС и не е ползвал данъчен кредит за това. Ако сега с...

Начисляване на ДДС върху биологични активи при дерегистрацията по ЗДДС на земеделски производител

Въпрос: Земеделски производител, занимаващ се с отглеждане на овце, е регистриран по ДДС от 01.2018 г. Предстои дерегистрация по ДДС по желание поради спад на оборота под 50 000 лв. За периода на регистрация по ДДС не е ползван данъчен кредит за зак...

Придобиване на стоково-материални запаси

Въпрос: Фирма купува от „М.“ ежемесечно стоки, за които „М.“ издават фактури. При достигане на определен оборот „М.“ издава кредитно известие за бонус оборот. Как следва да се осчетоводи това кредитно известие за фирмата получател? Отговор: Съгласно...

Продажба на идеални части от самостоятелен обект в ненова по смисъла на т. 5 на §1 от ДР на ЗДДС сграда

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършващо дейност в областта на покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем, притежава апартаменти и паркоместа (представляващи разграфени паркоместа в приземен етаж на офис сграда), имотите ...

Ремонтни дейности на ползван в чужбина гараж под наем

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ДДС, се занимава с транспорт на стоки из цяла Европа. Дружеството е наело под наем паркинг в Нидерландия, за което получава фактура с включен холандски ДДС. Българското дружество извършва ремонт на паркинг...

PDF версия на броя

Брой 2 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ ЕП-12-03-34 от 09.06.2020 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на осъществен внос на респираторен вентилатор

Във връзка с Ваше писмо, препратено по компетентност от Агенцията за държавна финансова инспекция и постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите с вх. № … г., относно данъчно третиране по ЗДДС на осъществен внос на респират...

№ ПНМД-17-151/2020 от 15.05.2020 г. ОТНОСНО: Групово тестване на служители за COVID-19

Становище Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав - председател: Венцислав Караджов, и членове: Цанко Цолов и Веселин Целков, на заседание, проведено по реда на чл. 12 от Правилника за дейността на КЗЛД и на нейната администрация, разгл...

Решения на ВАС

Решение № 13982 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 6428/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък върху добавената стойност с лихви за данъчни периоди 12.2009 г. и 12.2010 г. Фактът, че фактурите не носят подпис на получател, сам по себе си не е достатъчен, за да доведе до извод за ...

Решение № 14033 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 5552/2020 г.

Предмет на спора е ангажиране отговорността на управител за задължения за ДДС за периода 01.12.2012 г. – 31.12.2012 г. и за корпоративен данък за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. ведно с дължимите лихви. Подаването на справки-декларации по ЗДДС...

Решение № 14146 от 16.11.2020 г. по адм. дело № 7117/2020 г.

Предмет на спора e наложено на ПАМ затваряне на търговски обект. При установено по съответния ред неспазване на задължението за отчитане на продажбите чрез издаване на фискална касова бележка или касова бележка от кочан административният орган, при ...

Решение № 14745 от 27.11.2020 г. по адм. дело № 8332/2020 г.

Предмет на спора са установени за внасяне задължения по ЗДДС лихви за данъчни периоди от 12.2014 г. до 11.2017 г. включително на основание чл. 73 ЗДДС. Стоките и услугите по конкретни доставки (на нотариални услуги, на ел. енергия, на гориво, наем н...

Решение № 14830 от 01.12.2020 г. по адм. дело № 6921/2020 г.

Предмет на спора е непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от ЕТ и ЕООД с предмет „доставки на строителни материали“, за данъчни периоди 04.2015 г. до 11.2015 г. и 01.2016 г. с начислени лихви за забава. Наличието на доставка (данъчно събитие)...

Решение № 14862 от 01.12.2020 г. по адм. дело № 7773/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне за ДДС и корпоративен данък с лихви за забава. Нормата на чл. 171, ал. 2 ДОПК предвижда, че с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през ко...

Решение № 14908 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7452/2020 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2014 г. ведно с начислени лихви поради непризнато право на преотстъпване на данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО. С разпоредбата на чл. 189б ЗКПО е предоставено д...

Решение № 14910 от 02.12.2020 г. по адм. дело № 7169/2020 г.

Предмет на спора е определен корпоративен данък за 2014 г. и 2015 г. с лихви поради непризнато право на преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б, ал. 2, т. 1 ЗКПО. Съдът обосновано се е позовал на чл. 14, § 6, б. „б“ от Регламент/ЕС/ № 702/201...

Решение № 14980 от 03.12.2020 г. по адм. дело № 7179/2020 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за данък върху доходите на физически лица по реда на чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ и лихви. Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 ЗДДФЛ при получаване на доходи по банков път доходът се смята за придобит на датата...

Решение № 15067 от 07.12.2020 г. по адм. дело № 7752/2020 г.

Предмет на спора е определен данък върху добавената стойност и лихви на основание чл. 86, ал. 1 ЗДДС, определен върху извършени авансови плащания по опционни споразумения от 27.09.2018 г. и 23.10.2018 г., прикриващи предварителен договор за прехвърля...

Решения на ВКС

Решение № 103 от 21.11.2019 г. по търг. дело № 2012/2018 г., I т.о.

Вписването на ипотеката е само един от елементите от фактическия състав по учредяването на ипотеката и представлява различен юридически акт от самата ипотека и съответно основанията за недействителност на учредяването и вписването са различни. Произ...

Решение № 41 от 26.02.2019 г. по гр. дело № 2525/2018 г., IV г.о.

Съгласно чл. 270, ал. 3 КТ изпълнението на произтичащото от писмения трудов договор парично задължение за изплащане на дължимото трудово възнаграждение се удостоверява с подписа на работника или посочено от него лице във ведомостта, в разписка, както...

Справочник на счетоводителя

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 106 от 2020 г. до бр. 1 от 2021 г.

ДВ, бр. 106 от 15.12.2020 г. Министерски съвет Постановление № 345 от 9 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общ...