Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 25 - 31 януари 2021 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДС на освободени доставки по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗДДС

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със стоката като собственик. По смис...

Промените в ЗДДС за 2021 г.

С § 1-70 на Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (ЗИДЗДДС), обн., ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г., в ЗДДС са направени промени, свързани със: - изпълнението на Директива 2017/2455 и Директива 2019/1995 на Съвета; - писмо на Европейската комисия относно информационна фаза по проц...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се намалява административната тежест за търговците на едро

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които се намалява административната тежест за търговците на едро. Промените бяха гласувани на първо и второ четене в едно заседание. Вносителите изтъкват, че с промените се цели да се ...

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ)

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за кредитните институции (ЗКИ). С тях се въвеждат изисквания на така наречения “Банков пакет” на ЕС. БНБ да налага допълнителни капиталови изисквания към банките в България, както и да издава препоръки за допълнителен собст...

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване

Народното събрание прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Три вида пенсионни продукти ще бъдат изплащани от универсалните пенсионни фондове, предвиждат приетите промени. Трите вида пенсионни продукти, които ще се изплащат от универсалните пенсионни фондов...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация. Промените са насоч...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пчеларството

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за пчеларството. Предвижда се да бъде премахната двойната регистрация на пчелините. В момента по реда на Закона за пчеларството пчелините се регистрират в кметствата, а според Закона за ветеринарномедицинската дейност - в областни...

Държавен вестник

ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Правителството прие: 1. Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановле...

Въпроси и отговори

Право на платен годишен отпуск за времето на незаконно уволнение

Служител е възстановен от съда на предишната работа, като са му възстановени всички права, включително му е зачетен трудов стаж за времето на незаконното уволнение. Има ли право на платен годишен отпуск за зачетения на това основание трудов стаж? Правната уредба не дава пряк отг...

Преместване на работа в друго предприятие

Има ли работодателят право за срок 45 календарни дни да премести свой служител на работа в друго предприятие, което принадлежи на същия собственик? Кое предприятие дължи заплатите и осигурителните вноски на преместения служител за този период? Работодателят има право при произво...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НСС). Когато предпритието се отч...

Регистрация по ДДС при извършване на еднотипна дейност от две дружества с един и същ собственик

Имаме дружество за продажба на топли напитки чрез вендинг машини намиращи се на различни адреси и райони. Дружеството е регистрирано по ДДС. Собственикът на дружеството решава да учреди ново дружество със същата дейност. Трябва ли във връзка с чл. 96, ал. 10 от ЗДДС новоучреденот...

Срок за вътрешно съвместяване

Имаме ли право да възложим на наш служител да съвместява своята длъжност с тази на отсъстващ служител? Може ли съвместяването да продължи и след прекратяването на трудовия договор с отсъстващия служител? Няма пречка страните по трудовия договор да договорят един работник или слу...

Справочник

Справочна информация бр. 3/2021

Централни валутни курсове за периода 15.01. - 21.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Таблица за размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2021 г.

[[app_22563_1]] [[app_22564_2]] [[app_22565_3]] [[app_22566_4]] [[app_22567_5]] [[app_22568_6]] [[app_22569_7]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2021 г. - 650 лв. 2. Минимален месечен размер на осигурителния доход за ре...

PDF версия на броя

Брой 3 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...