Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 4, 1 - 7 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 1 - 7 февруари 2021 г.
Законодателство

Промени в Кодекса на труда от декември 2020 г.

През декември 2020 г. парламентът гласува пакет от промени в КТ, които предизвикаха широк обществен интерес и дадоха повод за разгорещени дебати. ЗИД на КТ беше обнародван на 18.12.2020 г., като по-голямата част от промените влизат в сила по общите правила (три дни след обнародва...

Народно събрание

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). От обхвата на закона отпадат категории задължени субекти. Към момента на приемане на новия ЗМИП от Народното събрание през 2018 г. не беше завършена Националната оценка на риска от из...

Държавен вестник

ДВ, бр, 103 от 4.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за личната помощ. 4. Закон за бюджета на Национа...

ДВ, бр. 100 от 24.11.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Правителството прие: 1. Постановление № 310 от 20 ноември 2020 г. за допълнение на Поста­новление № 381 на Министерския съвет от 2019 г. за ...

ДВ, бр. 101 от 27.11.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Конституционният съд прие Решение № 15 от 17 ноември 2020 г. по конституционно дело № 4 от 2020 г...

ДВ, бр. 102 от 1.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Президентът на републиката издаде Указ № 247 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и...

ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху ...

ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 4. Закон за изменение и допъ...

Въпроси и отговори

Определяне на мястото на изпълнение на услуга

Българска фирма извършва дейност от територията на Украйна. Фирмата не извършва никаква дейност от територията на България. Дейността на фирмата включва услуги, предоставени от интернет платформа, подобна на Upwork. Най-просто обяснено, има интернет сайт, в който експерти на фирм...

Осигуряване при упражняване на две дейности

Лице, което се осигурява по договор по ДУК върху 3000 лева в едно ООД и има друго ЕООД, в което иска да се осигурява като СОЛ, във второто дружество трябва ли да внася осигуровки, тъй като в първото е на максималния осигурителен доход. И ако не трябва каква е поредността на осигу...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти на предприятието като част от годишното счетоводно приключване за 2020 г. следва да се извършва при спазване на изискванията на приложимите счетоводни стандарти - СС 32 Финансови инструменти (при прилагане на НСС). Когато предпритието се отч...

Срок за изпитване при преназначаване на друга длъжност в същото предприятие

Искаме да преназначим на друга длъжност служител, който е на трудов договор за неопределено време. Имаме ли право да му поставим срок за изпитване на новата длъжност със законовата опция за прекратяване на трудовия договор? Ако бъде преназначен, другата длъжност е от различен про...

Справочник

Оператори на ваучери за храна - 2021 г.

Министрество на финансите Списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table_1]] Списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна [[table...

Справочна информация бр. 4/2021

Централни валутни курсове за периода 22.01. - 28.01.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021 г., ако такава е подадена през 2020 г.

Агенция по вписванията Агенция по вписванията напомня, че съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. По с...

PDF версия на броя

Брой 4 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...