Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 2, 16 - 31 януари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-226 от 07.10.2020 г. Относно: Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-226 от 24.09.2020 г., относно намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обста...

№ 07-00-235 от 07.10.2020 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. № ……/29.09.2020 г., относно разяснение за отчитането като разход на направено дарение в полза на фондация. Излага се следната фактическа обстановка: Физическо лице преподава английски език на с...

№ 20-00-422 от 02.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на физическо лице - съдружник, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Сключен е договор с френско дружество (възложител) с предмет изправяне на вдлъбнатини, причинени от градушка по автомобили без боядисване. Във връзка ...

№ 20-00-429 от 02.10.2020 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ ЕООД е регистриран земеделски производител с основна дейност растениевъдство – производство на зърнени и маслодайни култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица и др. и ползва данъчно облекчение по реда на чл. 189б от ...

№ 20-29-33 от 6.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-33/29.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход по договор за възлагане на стопанисването, ползването и усвояването...

№ 3-1709 от 04.11.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

Според изложеното в запитването, Община X е кредитор на търговското дружество „Е“ ООД, което не е пререгистрирано в търговския регистър. Същата е установила, че посоченото дружество притежава недвижим имот. В тази връзка е образувала изпълнително дело срещу дружеството длъжник и ...

№ 53-00-107 от 02.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с транспорт от местоживеене до месторабота в дружеството имате служител, за който е възникнала следната ситуация. По маршрута от мястото на живеене до работното място няма директен обществен превоз, а за част от ...

№ 94-00-118 от 18.09.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-118/14.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход срещу учредено право на строеж. Излагате следната фактическа обс...

№ 96-00-248 от 07.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 18.09.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е получило безвъзмездна помощ по две министерски постановления: 1. ПМС от 30.03.2020 г. за определяне н...

№ 96-00-251 от 05.10.2020 г. Относно: Поставени въпроси по прилагане чл. 129, ал. 6 от ДОПК

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-251 от 21.09.2020 г., относно начисляване на лихва по чл. 129, ал. 6 от ДОПК за недължимо внесен данък при придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). В запитването е изложена следната факти...

Анотации

Бонуси, давани под формата на стока

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството „А” е с предмет на дейност търговия на дребно с храни и има един обект. Производител на бира - „В” АД, доставя стока като бонус и за сделката издава фактура. Бонусът е за реализиран оборот и ...

Дневни пари за храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирма с търговска дейност извършва доставка на стоки ежедневно в различни градове на страната. Имат ли право на дневни пари за храна работниците на длъжност "шофьор на лекотоварен автомобил", които извършват доставките на стоката изв...

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Кога служителят получава правото да използва петте дни допълнителен ПГО за работа в неблагоприятна среда. Имам два варианта: 1. Служителят получава тези 5 дни след приключване на календарната година. Пример: Служителят работи цялата ...

Когато допълнителните трудови възнаграждения са регламентирани в съответствие с нормативните изисквания, те следва да се включват при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На педагогическите специалисти в детска градина се заплаща допълнително трудово възнаграждение за водене на задължителна документация и консултиране на родителите (чл. 33, ал. 4, т. 2 от КТД) за периода 15 септември - 15 септември, т...

Обезщетение по чл.224 от КТ при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е назначено по два трудови договора при един и същ работодател: основен на 4 ч. и допълнителен на 2ч. През 2019-2020 г. лицето ползва отпуск по майчинство. При напускане по кой трудов договор се дължи обезщетение по чл.224 от КТ...

Почивки при нощна смяна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Почивките при нощна смяна (нощната смяна е 7 часа от 23,00 до 06,00 часа) влизат в работното време. Една почивка от 30 минути за хранене и две по 10 минути „физиологични почивки“. Процесът на работа се води непрекъсваем и тези почивк...

Преместване на работник на друго работно място поради производствена необходимост

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е преместен на друго работно място поради производствена необходимост съгласно чл. 120 от КТ. Редно ли е месечното му възнаграждение да бъде променено за периода, за който е прехвърлен на друго работно място, така че да съот...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сумирано отчитане на работното време, нощните часове се делят на работните дни като при подневно отчитане или на изработените смени? Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното работно...

Уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Следва ли уволнението на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодеска на труда да се счита за уволнение по иницииатива на работодателя и по причини несвързани с работника/служителя по смисъла на пар. 1, т. 9 от Кодекса на труда и да се...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2021 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 2 от 2021 г.

ДВ, бр. 84 от 29.9.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Решение по Доклада за дейността на омбудсмана на Републ...

Осигурителен календар за януари 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 декември 2020 г. - 13 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календ...

PDF версия на броя

Брой 2 от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...