Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 2, 16 - 31 януари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 2 от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-226 от 07.10.2020 г. Относно: Прилагане на намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-226 от 24.09.2020 г., относно намалена ставка на данъка по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изло...

№ 07-00-235 от 07.10.2020 г. Относно: Прилагане нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. № ……/29.09.2020 г., относно разяснение за отчитането като разход на направено дарение в полза на фондация. Излага се следната фактическа обстановка: Физическо лице...

№ 20-00-422 от 02.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на разходи за командировка на физическо лице - съдружник, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е техническо обслужване и ремонт на автомобили. Сключен е договор с френско дружество (възложител) с предмет изправяне на вдлъбнатини, причинени от градушка по автомоби...

№ 20-00-429 от 02.10.2020 г. Относно: Преотстъпване на корпоративен данък под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „А“ ЕООД е регистриран земеделски производител с основна дейност растениевъдство – производство на зърнени и маслодайни култури – пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица и др. и ползва данъчно обле...

№ 20-29-33 от 6.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-33/29.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход по договор за възлагане на стопанисва...

№ 3-1709 от 04.11.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с § 5г, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)

Според изложеното в запитването, Община X е кредитор на търговското дружество „Е“ ООД, което не е пререгистрирано в търговския регистър. Същата е установила, че посоченото дружество притежава недвижим имот. В тази връзка е образувала изпълнително дел...

№ 53-00-107 от 02.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с транспорт от местоживеене до месторабота в дружеството имате служител, за който е възникнала следната ситуация. По маршрута от мястото на живеене до работното място няма директен о...

№ 94-00-118 от 18.09.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-118/14.09.2020 г., относно разяснение за дължими данъци и подаване на данъчни декларации във връзка с получен доход срещу учредено право на строеж. Изл...

№ 96-00-248 от 07.10.2020 г. Относно: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи писмено запитване с вх. № ……. от 18.09.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е получило безвъзмездна помощ по две министерски постановления: 1. ПМС от...

№ 96-00-251 от 05.10.2020 г. Относно: Поставени въпроси по прилагане чл. 129, ал. 6 от ДОПК

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-251 от 21.09.2020 г., относно начисляване на лихва по чл. 129, ал. 6 от ДОПК за недължимо внесен данък при придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). В запитва...

Анотации

Бонуси, давани под формата на стока

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружеството „А” е с предмет на дейност търговия на дребно с храни и има един обект. Производител на бира - „В” АД, доставя стока като бонус и за сделката издава фактура. Бон...

Дневни пари за храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирма с търговска дейност извършва доставка на стоки ежедневно в различни градове на страната. Имат ли право на дневни пари за храна работниците на длъжност "шофьор на лекотоварен автомобил", които извър...

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Кога служителят получава правото да използва петте дни допълнителен ПГО за работа в неблагоприятна среда. Имам два варианта: 1. Служителят получава тези 5 дни след приключване на календарната година. При...

Когато допълнителните трудови възнаграждения са регламентирани в съответствие с нормативните изисквания, те следва да се включват при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На педагогическите специалисти в детска градина се заплаща допълнително трудово възнаграждение за водене на задължителна документация и консултиране на родителите (чл. 33, ал. 4, т. 2 от КТД) за периода ...

Обезщетение по чл.224 от КТ при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е назначено по два трудови договора при един и същ работодател: основен на 4 ч. и допълнителен на 2ч. През 2019-2020 г. лицето ползва отпуск по майчинство. При напускане по кой трудов договор се дъл...

Почивки при нощна смяна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Почивките при нощна смяна (нощната смяна е 7 часа от 23,00 до 06,00 часа) влизат в работното време. Една почивка от 30 минути за хранене и две по 10 минути „физиологични почивки“. Процесът на работа се в...

Преместване на работник на друго работно място поради производствена необходимост

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е преместен на друго работно място поради производствена необходимост съгласно чл. 120 от КТ. Редно ли е месечното му възнаграждение да бъде променено за периода, за който е прехвърлен на друго ...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При сумирано отчитане на работното време, нощните часове се делят на работните дни като при подневно отчитане или на изработените смени? Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продъ...

Уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Следва ли уволнението на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодеска на труда да се счита за уволнение по иницииатива на работодателя и по причини несвързани с работника/служителя по смисъла на пар. 1, т....

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2021 г.

До 10-ти февруари: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 2 от 2021 г.

ДВ, бр. 84 от 29.9.2020 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. Решение по Доклада за дей...

Осигурителен календар за януари 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 декември 2020 г. - 13 януари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осиг...