начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 3 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 3 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Кодекс на труда

В сила от 01.01.1987 г. Обн., ДВ, бр. 26 от 1 април 1986 г., обн., ДВ, бр. 27 от 4 април 1986 г., изм., ДВ, бр. 6 от 22 януари 1988 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 1990 г., изм., ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм., ДВ, бр. 94 от 23 ноември 1990 г.,...

Коментар на експерта

Данъчно третиране по ЗДДС на доставка на сграда и урегулиран поземлен имот (УПИ), за които не е начислен ДДС при придобиването им

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) доставка на стока по смисъла на този закон е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и на всяко друго право на разпореждане със ст...

Изменения в инструкции на Националния осигурителен институт

В ДВ, бр. 110 от 29 декември 2020 г., са публикувани изменения и допълнения на две инструкции на управителя на НОИ - Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсионир...

Нови правила в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са направени промени, които са обнародвани в ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., и в ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г., и влизат в сила от 1 януари 2021 г. I. Промени в ДОПК, направени в § 84 от прех...

Последни промени в Кодекса на труда

В брой 107 от 18.12.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ). С този закон са направени многобройни промени в Кодекса на труда (КТ). Направените със ЗИДКТ изменения и допълнения имат за ...

Въпроси и отговори от практиката

Внос на стока, закупена от аукцион

Въпрос: Закупувам стока от аукцион в Швейцария. Стоката ще ми бъде доставена с куриер. Според моята проверка мито не се дължи, защото Швейцария е част от митническия съюз с Общността. Разбирам, че задължение на куриерската фирма е да манифестира сток...

Доставка на стока от трета страна извън ЕС директно за страна от ЕС

Въпрос: Нашата фирма „А” е българска. Купува стоки от Йордания, които ще продаде в Унгария. Йорданската фирма ни издава фактура за 47 000 лв. Унгарският клиент ни е превел преди три месеца авансово в нашата сметка 50 000 лв. Ние ще му издадем фактура...

Доставка на стоки от Китай, платени през PаyPal

Въпрос: Управител съм на СК „Н.“ ЕООД. Имаме нов клиент - фирма, която ще се занимава с изработка на електронни платки. Фирмата продава чрез платформата eBay. От друга страна купува части, елементи за платките от Китай. И едновременно продава на лица...

Доставка на финансови услуги по смисъла на чл. 46 от ЗДДС

Въпрос: Съгласно договор за заем между две юридически лица от януари 2020 г., в който е уговорен срок за плащане на заема 31.12.2021 г., е начислена лихва за 2020 г. За начислената лихва е издадена фактура с дата 31.12.2020 г., тъй като предварително...

Издаване на протокол по чл. 117 ЗДДС от лице – платец на данъка

Въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС, получава фактура за доставка на услуга, облагаема със ставка нула, по чл. 31, т. 6 от ЗДДС. Доставчикът е българско дружество, регистрирано по ЗДДС, мястото на сделката е България. При отразяване на фактурата ...

Корекция на данъчен кредит

Въпрос: Юридическо лице, регистрирано по ДДС, извършва дейност в областта на производство на пелети от дървесен материал, закупува машини през последните години за сумата от 100 000 лв. Част от машините са амортизирани напълно, друга част от тях не. ...

Облагане с ДДС на застрахователен посредник

Въпрос: Застрахователен посредник съм, регистриран по ДДС на общо основание по чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, имам сключен договор със застрахователна компания за получаване на комисиона като посредник. Дружеството е платило съответната такса към КФН и е пр...

Облагане с ДДС при внос на ценни метали

Въпрос: Закупувам монети от аукцион в Швейцария със статут на движими културни ценности. Закупуването е официално, документално оформено, придружено с фактура. Интересува ме при вноса на монетите чрез куриерска фирма в България дължа ли мито или ДДС?...

Право за възстановяване или приспадане на ДДС

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, която се занимава с износ на хранителни стоки към страни в Европейския съюз, желае да си закупи нов кемпер за 120 000 лв. с ДДС. Възстановява ДДС всеки месец. Ще използват кемпера за търсене на нови клиенти в разли...

Право за приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Медицински център, нерегистриран по ДДС, отдава под наем апартамент на дружество, регистрирано по ДДС. Предстои основен ремонт и смяна на предназначението на сградата. Дружеството наемател ще извършва облагаеми доставки. Може ли разходите за ...

PDF версия на броя

Брой 3 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

МУ-13 от 16.11.2020 г. Относно: Публикации чрез Централизираната автоматизирана електронна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на обявления за възложена поръчка по договори, сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за покупки (ЦОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП урежда срока, в който възложителите следва да оповестят резултата от проведена процедура, в зависимост от целта й - сключване на договор или рамково споразумение. В случаите на централи...

№ 3-1382/25.08.2020 г. Относно: Приложение на чл. 39, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването МБАЛ „АБ“ АД, гр. В., е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Със Заповед № РД-…../…...2020 г. на министъра на здравеопазването болницата е включен...

Решения на ВАС

Решение № 13976 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 4148/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2012 г. и 12.2014 г.; за данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; определена нова данъчна основа за облагане с данък по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ за 2014 г. и 2015 г....

Решение № 13998 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 7771/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 и ал. 2 ЗДДФЛ във връзка с осъществявана дейност като ЕТ за периода 2009 г. – 2013 г. и лихви, както и лихви за задължителни осигурителни вноски за ДОО и за ЗО, и ДДС за данъчни пери...

Решение № 14013 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 13965/2019 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008 г. - 2012 г. Относно данъчните задължения за 2008 г. е приложима разпоредбата на чл. 109, ал. 1 ДОПК, съгласно която не се образува производство за установяване ...

Решение № 14030 от 12.11.2020 г. по адм. дело № 7725/2020 г.

Предмет на спора е увеличен финансов резултат на едноличен търговец със сума, представляваща разликата между начислените разходи за рента на свързани лица с търговеца и несвързано лице и размера на разхода за рента, който би се получил при пазарни це...

Решение № 15058 от 07.12.2020 г. по адм. дело № 6524/2020 г.

Предмет на спора са определени: годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на ЕТ за периода 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.; по ЗДДС за периодите от 29.11.2015 г. до 31.12.2017 г.; осигурителни вноски по ДОО; здравни осигуровки и вноски за универсален пенс...

Решение № 15065 от 07.12.2020 г. по адм. дело № 7653/2020 г.

Предмет на спора e установен данък за 2015 г. по ЗДДФЛ и лихва. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 5 ЗДДФЛ доходите от предоставяне на право на строеж и продажба на недвижими имоти са доходи от прехвърляне на права или имущество, които са об...

Решение № 15124 от 08.12.2020 г. по адм. дело № 9848/2020 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък при придобиване на имущество за 2019 г. и лихва за просрочие, изчислена към датата на съставяне на акт за установяване на задължения по декларация от 11.02.2020 г. Съгласно чл. 44, ал. 1 ЗМДТ обект ...

Решение № 15336 от 10.12.2020 г. по адм. дело № 7113/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху превозни средства за период 2014 г. – 2018 г. за седлови влекач ведно с начислени лихви за забава съгласно акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) от 23.05.2019 г. по чл. 107, ал...

Решение № 15483 от 14.12.2020 г. по адм. дело № 9535/2020 г.

Предмет на спора е задължение за довнасяне на данък при придобиване на имущества по дарение или по възмезден начин с лихви за забава. Установяването на задължения по реда на чл. 107 ДОПК е въз основа на данните по подадена от задълженото лице деклар...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 2 до бр. 5 от 2021 г.

ДВ, бр. 2 от 8.1.2021 г. Народно събрание Решение за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. Министерски съвет Постановление № 410 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни ра...