Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
Законодателство

Счетоводно и данъчно третиране от наемателя и наемодателя при различни варианти на отстъпки от дължими наеми

Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне, наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължимите наеми. Обикновено плащаме базов н...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание. Общините, които не са възстановили в срок предоставени им от централния бюджет безлихвени заеми, ще могат да получат вакан...

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. С цел облекчаване процеса на учредяване на дружества със специална инвестиционна цел отпада изискването при учредяването му не по-малко от 30 на сто от ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации. Целта е да се синхронизират в националното законодателство разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на ЕС относно признаването на професионалните квалификации. През 2018 г. Европейската ком...

Въпроси и отговори

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Във връзка промените от 01.1.2021 г. относно дистанционните продажби и в сила от 01.7.2021 г. българско дружество, нерегистрирано по ДДС, продава сувенири на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Трябва ли дружеството при достигане на 10 000 евро да се регистрира по Д...

ДДС при префактуриране на данъците по ЗМДТ

Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начисляването на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Тъй като данъците по ЗМДТ са задължен...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна база, свързана с консолидиран...

Облагане доставката на услуга за самолетен превоз на пътник

Член на семейството на управителя е закупил самолетен билет на името на фирмата. Издадена е фактура от унгарска фирма с VAT HU... и е посочен нашият БУЛСТАТ BG... като получател и фактурата е с 0% ДДС. Следва ли да си самоначисля ДДС с протокол и дали мога да го включа и в дневни...

Осчетоводяване на фактура

Плащаме по банков път към китайски доставчик. Изпращат ни фактура само с име на компанията и адрес в Китай, без аналог на ЕИК, нито VAT номер в ЕС. Останалите реквизити ги има във фактурата. Стоката пристига с DHL - с описан тракинг номер, аналогичен от фактурата. В товарителница...

Отчитане на онлайн продажбите на стоки по модела дропшипинг

Българска фирма извършва дейност търговия на дребно, използвайки търговския модел - дропшипинг. Фирмата е собственост на чуждестранни лица. Дейността не се извършва от територията на България и собствениците на дружеството не се намират на територията на България, а във Франция и...

Посочване в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на непаричен доход (апартаменти в новопостроена сграда)

През август 2017 г. е учредено право на строеж от физическо лице  в полза на строителна фирма (нерегистрирана по ЗДДС към този момент) за изграждане на сграда. Издаден е нотариален акт за суперфицията. Съгласно нотариалния акт част от РЗП е за физическото лице, а останалата част ...

Прилагане на СИДДО със САЩ

БГ дружество има отпуснат заем от дружество от САЩ. Към 31.12.2020 г. е начислена лихвата по заема и следва да се удържи данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО. Съгласно чл. 11, т. 2 от СИДДО със САЩ лихвите могат да се обложат в БГ с 5% данък. Тъй като размерът на начислен...

Регламентите за координация на системите за социална сигурност след Brexit

Български гражданин, собственик на ЕООД, живее и се осигурява в Англия като самоосигуряващо се лице. Преди 01.01.2021 лицето предостави формуляр А1 - “Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя” и не се...

Счетоводно третиране на компенсациите по ПМС 151 и безвъзмездната финансова помощ по програмата “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП”

Моля за вашето становище относно счетоводното и данъчното третиране на: 1. Компенсациите по ПМС 151, изменено с ПМС 278/2020 г., и по-конкретно за компенсациите за месец декември 2020, които ще се получат през месец януари 2021 г. 2. Безвъзмездната финансова помощ по програмата “...

Третиране по ДДС при закупуване на акаунт за продажба в платформата amazon.com

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да закупи акаунт за продажба в платформата amazon.com, т.е. ще закупи правата за продажба в платформата amazon.com, за продажби в САЩ (за продажби в Англия е amazon.co.uk, за Франция е amazin.fr, за Германия е amazon. И...

Справочник

Списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 г.

Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г., обн., ДВ, брой 11 от 2021 г. [[table_1]]...

Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2021

Централни валутни курсове за периода 12.02. - 18.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...