Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Счетоводно и данъчно третиране от наемателя и наемодателя при различни варианти на отстъпки от дължими наеми

Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне, наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължимите нае...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание. Общините, които не са възстановили в срок предоставени им от централния бюджет безлихвени за...

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. С цел облекчаване процеса на учредяване на дружества със специална инвестиционна цел отпада изискването при учредяването м...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации. Целта е да се синхронизират в националното законодателство разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на ЕС относно признаването на професионалните квалификации....

Въпроси и отговори

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Във връзка промените от 01.1.2021 г. относно дистанционните продажби и в сила от 01.7.2021 г. българско дружество, нерегистрирано по ДДС, продава сувенири на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Трябва ли дружеството при достигане на 10 ...

ДДС при префактуриране на данъците по ЗМДТ

Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начисляването на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Тъй кат...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Облагане доставката на услуга за самолетен превоз на пътник

Член на семейството на управителя е закупил самолетен билет на името на фирмата. Издадена е фактура от унгарска фирма с VAT HU... и е посочен нашият БУЛСТАТ BG... като получател и фактурата е с 0% ДДС. Следва ли да си самоначисля ДДС с протокол и дал...

Осчетоводяване на фактура

Плащаме по банков път към китайски доставчик. Изпращат ни фактура само с име на компанията и адрес в Китай, без аналог на ЕИК, нито VAT номер в ЕС. Останалите реквизити ги има във фактурата. Стоката пристига с DHL - с описан тракинг номер, аналогичен...

Отчитане на онлайн продажбите на стоки по модела дропшипинг

Българска фирма извършва дейност търговия на дребно, използвайки търговския модел - дропшипинг. Фирмата е собственост на чуждестранни лица. Дейността не се извършва от територията на България и собствениците на дружеството не се намират на територият...

Посочване в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на непаричен доход (апартаменти в новопостроена сграда)

През август 2017 г. е учредено право на строеж от физическо лице  в полза на строителна фирма (нерегистрирана по ЗДДС към този момент) за изграждане на сграда. Издаден е нотариален акт за суперфицията. Съгласно нотариалния акт част от РЗП е за физиче...

Прилагане на СИДДО със САЩ

БГ дружество има отпуснат заем от дружество от САЩ. Към 31.12.2020 г. е начислена лихвата по заема и следва да се удържи данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО. Съгласно чл. 11, т. 2 от СИДДО със САЩ лихвите могат да се обложат в БГ с 5% данък....

Регламентите за координация на системите за социална сигурност след Brexit

Български гражданин, собственик на ЕООД, живее и се осигурява в Англия като самоосигуряващо се лице. Преди 01.01.2021 лицето предостави формуляр А1 - “Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отн...

Счетоводно третиране на компенсациите по ПМС 151 и безвъзмездната финансова помощ по програмата “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП”

Моля за вашето становище относно счетоводното и данъчното третиране на: 1. Компенсациите по ПМС 151, изменено с ПМС 278/2020 г., и по-конкретно за компенсациите за месец декември 2020, които ще се получат през месец януари 2021 г. 2. Безвъзмездната ф...

Третиране по ДДС при закупуване на акаунт за продажба в платформата amazon.com

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да закупи акаунт за продажба в платформата amazon.com, т.е. ще закупи правата за продажба в платформата amazon.com, за продажби в САЩ (за продажби в Англия е amazon.co.uk, за Франция е amaz...

Справочник

Списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 г.

Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г., обн., ДВ, брой 11 от 2021 г. [[table_1]]...

Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2021

Централни валутни курсове за периода 12.02. - 18.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...