начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 22 - 28 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 7 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Счетоводно и данъчно третиране от наемателя и наемодателя при различни варианти на отстъпки от дължими наеми

Фирмата ни наема търговски обекти за осъществяване на дейността си. Във връзка с пандемията COVID-19 и затварянето на обектите и намалените обороти след тяхното отваряне, наемодателите по наше искане ни дават различни видове отстъпки за дължимите нае...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание. Общините, които не са възстановили в срок предоставени им от централния бюджет безлихвени за...

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация

Парламентът прие на първо четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. С цел облекчаване процеса на учредяване на дружества със специална инвестиционна цел отпада изискването при учредяването м...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации. Целта е да се синхронизират в националното законодателство разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО на ЕС относно признаването на професионалните квалификации....

Въпроси и отговори

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Във връзка промените от 01.1.2021 г. относно дистанционните продажби и в сила от 01.7.2021 г. българско дружество, нерегистрирано по ДДС, продава сувенири на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Трябва ли дружеството при достигане на 10 ...

ДДС при префактуриране на данъците по ЗМДТ

Трябва ли наемодателят да начислява ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци за имот, отдаден под наем? Ако не е необходимо начисляването на ДДС, кое основание за неначисляване да се посочи във фактура? Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Тъй кат...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Облагане доставката на услуга за самолетен превоз на пътник

Член на семейството на управителя е закупил самолетен билет на името на фирмата. Издадена е фактура от унгарска фирма с VAT HU... и е посочен нашият БУЛСТАТ BG... като получател и фактурата е с 0% ДДС. Следва ли да си самоначисля ДДС с протокол и дал...

Осчетоводяване на фактура

Плащаме по банков път към китайски доставчик. Изпращат ни фактура само с име на компанията и адрес в Китай, без аналог на ЕИК, нито VAT номер в ЕС. Останалите реквизити ги има във фактурата. Стоката пристига с DHL - с описан тракинг номер, аналогичен...

Отчитане на онлайн продажбите на стоки по модела дропшипинг

Българска фирма извършва дейност търговия на дребно, използвайки търговския модел - дропшипинг. Фирмата е собственост на чуждестранни лица. Дейността не се извършва от територията на България и собствениците на дружеството не се намират на територият...

Посочване в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ на непаричен доход (апартаменти в новопостроена сграда)

През август 2017 г. е учредено право на строеж от физическо лице  в полза на строителна фирма (нерегистрирана по ЗДДС към този момент) за изграждане на сграда. Издаден е нотариален акт за суперфицията. Съгласно нотариалния акт част от РЗП е за физиче...

Прилагане на СИДДО със САЩ

БГ дружество има отпуснат заем от дружество от САЩ. Към 31.12.2020 г. е начислена лихвата по заема и следва да се удържи данък при източника съгласно чл. 195 от ЗКПО. Съгласно чл. 11, т. 2 от СИДДО със САЩ лихвите могат да се обложат в БГ с 5% данък....

Регламентите за координация на системите за социална сигурност след Brexit

Български гражданин, собственик на ЕООД, живее и се осигурява в Англия като самоосигуряващо се лице. Преди 01.01.2021 лицето предостави формуляр А1 - “Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отн...

Счетоводно третиране на компенсациите по ПМС 151 и безвъзмездната финансова помощ по програмата “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП”

Моля за вашето становище относно счетоводното и данъчното третиране на: 1. Компенсациите по ПМС 151, изменено с ПМС 278/2020 г., и по-конкретно за компенсациите за месец декември 2020, които ще се получат през месец януари 2021 г. 2. Безвъзмездната ф...

Третиране по ДДС при закупуване на акаунт за продажба в платформата amazon.com

Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, възнамерява да закупи акаунт за продажба в платформата amazon.com, т.е. ще закупи правата за продажба в платформата amazon.com, за продажби в САЩ (за продажби в Англия е amazon.co.uk, за Франция е amaz...

Справочник

Списък на общини с безработица, със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2020 г.

Заповед № ЗМФ-70 от 1 февруари 2021 г., обн., ДВ, брой 11 от 2021 г. [[table_1]]...

Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2021

Централни валутни курсове за периода 12.02. - 18.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...