Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 4 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-246 от 24.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне на услуга по гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-246#2 от 11.11.2020 г., относно данъчното третиране на предоставена гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС). Същото е подадено във връзка с предходно запитване с вх. № 07-...

№ 20-29-37 от 20.10.2020 г. Относно: Регистрация на чуждестранно лице по избор по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-29-37 от 08.10.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис … с техен изх. № 9769-1-Д/ 09.10.2020 г., относно регистрация на чуждестранно лице по избор по Закона за данък върху добавената...

№ 20-29-40 от 3.11.2020 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

Във връзка с Ваша молба с вх. № 20-29-40/26.10.2020 г, препратена по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., относно освобождаване от заплащане на здравноосигурителни вноски в качеството Ви на самоосигуряващо се лице ...

№ 20-33-83 от 30.12.2020 г. Относно: Нормата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 20-33-83 от 08.07.2020г., препратено по компетентност от ТД на НАП …, офис …., относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстано...

№ 3-1893 от 11.12.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка със сключен договор за отстъпено право на строеж

Според изложеното в запитването и приложените документи, през 2006 г. община е сключила договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя с дружество „С“. Последното през 2010 г. е подало декларация по чл. 17 от ЗМДТ за този имот, като в графа...

№ 3-1920 от 18.12.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при извършване на дейност от дружество в друга държава

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД е регистрирано през 2020 г. с цел да извършва международна търговска дейност, основно внос на стоки от Беларус и Туркменистан. Регистрирано е по ЗДДС в България. За нуждите на дейността си дружеството е наело...

№ 3-24 от 06.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното запитването е одобрена кандидатурата за получаване на средства за запазване на заетостта по ПМС № 151 от 03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. Според получена информация от НОИ ...

№ 96-00-297 от 29.12.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стоки към данъчно задължено лице, внесени на територията на друга държава членка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-297 от 08.12.2020 г., относно данъчно третиране на доставка на стоки към данъчно задължено лице, внесени на територията на друга държава членка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

№ 96-00-33 от 17.12.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33#2 от 03.12.2020 г., относно данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Същото е...

Анотации

Командироване на работник или служител на територията на друга държава-членка на Европейския съюз

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Българско дружество ще командирова свои работници по чл. 121а от КТ за извършване на услуги в Нидерландия за срок от пет месеца. Работниците ще разполагат с удостоверение А1, и ще се осигуряват по реда н...

Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се процедира, когато един съсобствен имот е отдаден под наем? В България често се отдават под наем имоти, които са съсобствени. До тази съсобственост най-често се стига при наследяване, ...

Ползване на отпуск при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по трудов договор при двама работодатели -при един работодател на пълен работен ден от 8,30 до 17 ч, и при втори работодател на 4 ч. работен ден. Как мога да ползвам отпуските при първия и втория...

Право на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учителка съм. Пенсионерка съм, но не съм получила обезщетението при пенсиониране, защото още работя. Имам учителски стаж от 1982 до 2003 г., непедагогически от 2007 г. до 2009 г. и от 2009 до момента още...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме починал учител, с който прекратяваме трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява със смърта на работника и в случая лицето към момента на...

Справки за осигурителен стаж и доход

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Справки по Булстат за осигурителен стаж и доход с издаден от НОИ Идентификационен код на осигурител могат да се правят само за подадените декларации от същият осигурител. Как може работодател да провери ...

Третиране по ЗДДС на комисионна за посредническа услуга от фирма от ЕС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фейсбук. Ще извършва услугата за маркетингова агенция от трета страна с посредничеств...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2021 г.

До 10-ти март: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ...

Държавен вестник в бр. 4 от 2021 г.

ДВ, бр. 93 от 30.10.2020 г. Министерски съвет Постановление № 292 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за ...

Осигурителен календар за март 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 януари - 12 февруари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...