Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 4, 16 - 28 февруари 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-246 от 24.11.2020 г. Относно: Данъчно третиране на предоставяне на услуга по гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-246#2 от 11.11.2020 г., относно данъчното третиране на предоставена гаранция по Закона за данък върху добавената стойностна (ЗДДС). Същото е подадено във връзка с предходно запитване с вх. № 07-00-246 от 14.10.2020 г., в отг...

№ 20-29-37 от 20.10.2020 г. Относно: Регистрация на чуждестранно лице по избор по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-29-37 от 08.10.2020 г., препратено по компетентност от ТД на НАП, офис … с техен изх. № 9769-1-Д/ 09.10.2020 г., относно регистрация на чуждестранно лице по избор по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изл...

№ 20-29-40 от 3.11.2020 г. Относно: Здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

Във връзка с Ваша молба с вх. № 20-29-40/26.10.2020 г, препратена по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …., относно освобождаване от заплащане на здравноосигурителни вноски в качеството Ви на самоосигуряващо се лице - пенсионер, Ви уведомявам за ...

№ 20-33-83 от 30.12.2020 г. Относно: Нормата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи запитване с вх. № 20-33-83 от 08.07.2020г., препратено по компетентност от ТД на НАП …, офис …., относно прилагането на чл.96, ал.10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, сте собственици и управит...

№ 3-1893 от 11.12.2020 г. Относно: Прилагане на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) във връзка със сключен договор за отстъпено право на строеж

Според изложеното в запитването и приложените документи, през 2006 г. община е сключила договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя с дружество „С“. Последното през 2010 г. е подало декларация по чл. 17 от ЗМДТ за този имот, като в графа „начин на придобиване на недв...

№ 3-1920 от 18.12.2020 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство при извършване на дейност от дружество в друга държава

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД е регистрирано през 2020 г. с цел да извършва международна търговска дейност, основно внос на стоки от Беларус и Туркменистан. Регистрирано е по ЗДДС в България. За нуждите на дейността си дружеството е наело офис в Туркменистан, с цел ко...

№ 3-24 от 06.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на безвъзмездна помощ по реда Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното запитването е одобрена кандидатурата за получаване на средства за запазване на заетостта по ПМС № 151 от 03.07.2020 г., изм. и доп. с ПМС 278/12.10.2020 г. за периода 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. Според получена информация от НОИ гр. П, помощта за м. октомври ...

№ 96-00-297 от 29.12.2020 г. Относно: Данъчно третиране на доставка на стоки към данъчно задължено лице, внесени на територията на друга държава членка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-297 от 08.12.2020 г., относно данъчно третиране на доставка на стоки към данъчно задължено лице, внесени на територията на друга държава членка по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактичес...

№ 96-00-33 от 17.12.2020 г. Относно: Данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-33#2 от 03.12.2020 г., относно данъчно третиране на получени средства по договор за обществена поръчка от сдружение с нестопанска цел по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Същото е във връзка с подадено предход...

Анотации

Командироване на работник или служител на територията на друга държава-членка на Европейския съюз

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Българско дружество ще командирова свои работници по чл. 121а от КТ за извършване на услуги в Нидерландия за срок от пет месеца. Работниците ще разполагат с удостоверение А1, и ще се осигуряват по реда на чл. 6а от КСО (максимален ос...

Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се процедира, когато един съсобствен имот е отдаден под наем? В България често се отдават под наем имоти, които са съсобствени. До тази съсобственост най-често се стига при наследяване, но това може да е станало при ...

Ползване на отпуск при два трудови договора

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя по трудов договор при двама работодатели -при един работодател на пълен работен ден от 8,30 до 17 ч, и при втори работодател на 4 ч. работен ден. Как мога да ползвам отпуските при първия и втория работодател, трябва ли да ги ...

Право на обезщетение при пенсиониране на учител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Учителка съм. Пенсионерка съм, но не съм получила обезщетението при пенсиониране, защото още работя. Имам учителски стаж от 1982 до 2003 г., непедагогически от 2007 г. до 2009 г. и от 2009 до момента още 9 г. и 4 месеца пак учителски...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме починал учител, с който прекратяваме трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява със смърта на работника и в случая лицето към момента на прекратяване на трудовия дого...

Справки за осигурителен стаж и доход

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Справки по Булстат за осигурителен стаж и доход с издаден от НОИ Идентификационен код на осигурител могат да се правят само за подадените декларации от същият осигурител. Как може работодател да провери достоверността на информацията...

Третиране по ЗДДС на комисионна за посредническа услуга от фирма от ЕС

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество не е регистрирано по ЗДДС. Има намерение да се занимава с дизайн в интернет и фейсбук. Ще извършва услугата за маркетингова агенция от трета страна с посредничеството на фирма от ЕС. Маркетинго...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 март 2021 г.

До 10-ти март: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга ...

Държавен вестник в бр. 4 от 2021 г.

ДВ, бр. 93 от 30.10.2020 г. Министерски съвет Постановление № 292 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. Постановление № 293 от...

Осигурителен календар за март 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 4/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 януари - 12 февруари 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...

PDF версия на броя

Брой 4 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...