Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 8, 1 - 7 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 1 - 7 март 2021 г.
Писма и указания

Брой 8 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания чрез годишната данъчна декларация

Основният механизъм за случаите, когато данъчните облекчения са ползвани в пълен размер чрез работодателя по основното трудово правоотношение, е при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ документите за тяхното ползване да не се прилагат отново към декларацията ...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четете промени в Закона за пчеларството

Народното събрание прие на второ четете промени в Закона за пчеларството. Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието. Съветът подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора. Досега такъв орган е бил Националният браншов...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация. Новите текстове ре...

Държавен вестник

ДВ, бр. 1 от 5.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г....

ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Наро...

ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 393 от 22 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по...

ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г.

Министърът на здравеопазването подписа: 1. Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 - 2022 г. 2. Наредба за измен...

ДВ, бр. 2 от 8.1.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 409 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 2. Постановление № 410 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енер...

Въпроси и отговори

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна база, свързана с консолидиран...

Липси на стоково-материални запаси

Имам “завещана” от предишното счетоводство огромна стокова наличност, натрупана до 31.12.2014 г. Има ли вариант през 2020 г. да я отпиша и какво би било данъчното третиране? Сумата е много голяма. Данъчно третиране по ЗКПО От поставения въпрос се предполага, че огромната стокова...

Неплатен отпуск за гледане на малко дете

След отпуска за гледане на малко дете по чл. 164 от КТ служителка ползва целия полагащ се платен годишен отпуск. Има ли право след това да ползва и неплатен отпуск, докато детето навърши четири години? След като детето навърши 2 години, независимо от това дали майката е ползвала...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ

През 2020 г. фирмата ни е кандидатствала по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. През януари 2021 г. получаваме одобрение и е...

Платен годишен отпуск при трудов договор за непълно работно време

Работя по два трудови договора при един и същи работодател. Единият е за пълно работно време, а другият - за 2 часа на ден. В допълнителния договор ми е записано, че имам право на 20 дни платен годишен отпуск, а в “Човешки ресурси” са ми определили два дни. Колко дни платен отпус...

Право на данъчен кредит

Създадено е сдружение с нестопанска цел за дострояване на изградена до акт 14 сграда и пускането й в експлоатация. От договорираните суми с нови строители получаваме фактури с ДДС. Може ли сдружението, което е съставено от собствениците на недовършената сграда, което има БУЛСТАТ,...

Финансови инструменти на регулиран пазар

Дружество е закупило дялове от взаимен фонд на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Последващата оценка по справедлива стойност счетоводно се отчита в преоценъчен резерв (капита...

Справочник

Прилагане на ЗМДТ във връзка със сключен договор за отстъпено право на строеж

Писмо на НАП № 3_1893/11.12.2020 г. Според изложеното в запитването и приложените документи през 2006 г. община е сключила договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя с дружество “С”. Последното през 2010 г. е подало декларация по чл. 17 от ЗМДТ за този имот, като в...

Прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ по отношение на изплатени обезщетения съгласно чл. 220, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от КТ

Писмо на НАП № М-26-Т-318/29.12.2020 г. Във Вашето запитване посочвате, че дружеството, което обслужвате ... което предвид дейността си на авиопревозвач и мястото си на управление в Конфедерация Швейцария, прилага Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за и...

Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2021

Централни валутни курсове за периода 19.02. - 25.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...