начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 8, 1 - 7 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 1 - 7 март 2021 г.
Писма и указания

Брой 8 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Ползването на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания чрез годишната данъчна декларация

Основният механизъм за случаите, когато данъчните облекчения са ползвани в пълен размер чрез работодателя по основното трудово правоотношение, е при подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ документите за тяхното ползване да не се при...

Народно събрание

Народното събрание прие на второ четете промени в Закона за пчеларството

Народното събрание прие на второ четете промени в Закона за пчеларството. Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието. Съветът подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора. Досега такъв ор...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с които се въвеждат изискванията на европейска директива по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекап...

Държавен вестник

ДВ, бр. 1 от 5.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 408 от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г....

ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положе...

ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Правителството прие: 1. Постановление № 393 от 22 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министер...

ДВ, бр. 111 от 31.12.2020 г.

Министърът на здравеопазването подписа: 1. Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020...

ДВ, бр. 2 от 8.1.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 409 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. 2. Постановление № 410 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи п...

Въпроси и отговори

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Липси на стоково-материални запаси

Имам “завещана” от предишното счетоводство огромна стокова наличност, натрупана до 31.12.2014 г. Има ли вариант през 2020 г. да я отпиша и какво би било данъчното третиране? Сумата е много голяма. Данъчно третиране по ЗКПО От поставения въпрос се пр...

Неплатен отпуск за гледане на малко дете

След отпуска за гледане на малко дете по чл. 164 от КТ служителка ползва целия полагащ се платен годишен отпуск. Има ли право след това да ползва и неплатен отпуск, докато детето навърши четири години? След като детето навърши 2 години, независимо о...

Отчитане на безвъзмездна финансова помощ

През 2020 г. фирмата ни е кандидатствала по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. През януари 20...

Платен годишен отпуск при трудов договор за непълно работно време

Работя по два трудови договора при един и същи работодател. Единият е за пълно работно време, а другият - за 2 часа на ден. В допълнителния договор ми е записано, че имам право на 20 дни платен годишен отпуск, а в “Човешки ресурси” са ми определили д...

Право на данъчен кредит

Създадено е сдружение с нестопанска цел за дострояване на изградена до акт 14 сграда и пускането й в експлоатация. От договорираните суми с нови строители получаваме фактури с ДДС. Може ли сдружението, което е съставено от собствениците на недовършен...

Финансови инструменти на регулиран пазар

Дружество е закупило дялове от взаимен фонд на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Последващата оценка по справедлива стойност счетоводно се отчит...

Справочник

Прилагане на ЗМДТ във връзка със сключен договор за отстъпено право на строеж

Писмо на НАП № 3_1893/11.12.2020 г. Според изложеното в запитването и приложените документи през 2006 г. община е сключила договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя с дружество “С”. Последното през 2010 г. е подало декларация по чл. 1...

Прилагане разпоредбите на ЗДДФЛ по отношение на изплатени обезщетения съгласно чл. 220, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от КТ

Писмо на НАП № М-26-Т-318/29.12.2020 г. Във Вашето запитване посочвате, че дружеството, което обслужвате ... което предвид дейността си на авиопревозвач и мястото си на управление в Конфедерация Швейцария, прилага Спогодбата между Република България...

Списък на пощенските станции, в които през 2021 г. се приемат данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2021

Централни валутни курсове за периода 19.02. - 25.02.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...