Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Продажба на дългосрочни облигации

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Облигациите имат купонни плащания, които са определен процент...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Отпадна забраната лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, да не може да бъде вписано като адвокат. Те предвиждат още а...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на де...

Държавен вестник

ДВ, бр. 3 от 12.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Правилник за изменение и допълнение...

Въпроси и отговори

Внос на стока от Швейцария

На нашата фирма ще й се наложи да преработва суровина (закупена от България) до готов продукт в Швейцария, след което ще бъде върната към България. Под какъв митнически режим попадаме и какви счетоводни и данъчни аспекти трябва да вземем под внимание...

Дата на изискуемост на задължение към напуснал съдружник

В резултат на извършено намаление на капитала на дружество възникна задължение към собственика (друго юридическо лице). Няма ефективно връщане - нито в натура, нито в пари. Сумата е като кредитно салдо на сметка задължения за съучастия. Би ли имало н...

Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация

Лице е назначено на работа в общинската администрация на трудов договор. От него е поискано да подаде декларация по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ при постъпване на работа, в която трябва да декларира, че не е едноличен търговец, неограничено отговорен ...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Основната дейност на фирмата е КИД 1013 - Производство на месни продукти без готови ястия. Регистирани сме по ЗДДС. В Търговския регистър е записано като предмет на дейност следното: Месопреработка и преизводство на местни изделия и специалитети, изк...

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Може ли да разгледате два случая: Българска фирма - финансова институция, регистрирана по ЗДДС, прилагаща МСФО, закупува МПС-та - втора употреба, от: 1) Дилър - местно ЮЛ, регистрирано по ЗДДС. В този случай тази доставка как ще бъде обложена при нег...

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице,  му предстои  да излезе в отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се ...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за усло...

Регистриране на продажбите чрез електронен магазин

Дружеството е сравнително ново и от тази година планира откриването на онлайн магазин за продажба на детски играчки и материали за изобразително изкуство. Ако продажбите се реализират само с помощта на онлайн магазин и няма физически обект като магаз...

Ред за коригиране на данни в издаден документ от фискално устройство

Поради техническа неизправност в търговския обект за период от една седмица са издадени касови бележки от ФУ с начислено ДДС в размер на 20% за спортни услуги, които спрямо публикуваното в ДВ от август 2020 г. се облагат със ставка от 9%. 1. Би ли би...

Справочник

Нови енергийни етикети на ЕС, които ще се прилагат от 1.03.2021 г.

Европейска комисия С цел да се подпомогнат потребителите в ЕС да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък, от понеделник, 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия ...

Облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

Писмо на НАП № М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестран...

Относно новите размери на пенсиите

Национален осигурителен инстутит Въпрос: Защо за месец януари 2021 г. ми беше преведена пенсия в по-висок размер, а моят съпруг получи пенсията си без увеличение? До сега винаги и двамата едновременно сме получавали увеличение. Отговор: Със Закона з...

Справочна информация бр. 9/2021

Централни валутни курсове за периода 26.02. - 04.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...