Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
Законодателство

Продажба на дългосрочни облигации

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Облигациите имат купонни плащания, които са определен процент от номиналната стойност и се ...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Отпадна забраната лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, да не може да бъде вписано като адвокат. Те предвиждат още адвокатско дружество да може да...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на депонираните битови отпадъци най...

Държавен вестник

ДВ, бр. 3 от 12.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацият...

Въпроси и отговори

Внос на стока от Швейцария

На нашата фирма ще й се наложи да преработва суровина (закупена от България) до готов продукт в Швейцария, след което ще бъде върната към България. Под какъв митнически режим попадаме и какви счетоводни и данъчни аспекти трябва да вземем под внимание? Какви са необходимите докуме...

Дата на изискуемост на задължение към напуснал съдружник

В резултат на извършено намаление на капитала на дружество възникна задължение към собственика (друго юридическо лице). Няма ефективно връщане - нито в натура, нито в пари. Сумата е като кредитно салдо на сметка задължения за съучастия. Би ли имало някакъв проблем от данъчна глед...

Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация

Лице е назначено на работа в общинската администрация на трудов договор. От него е поискано да подаде декларация по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ при постъпване на работа, в която трябва да декларира, че не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружеств...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна база, свързана с консолидиран...

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Основната дейност на фирмата е КИД 1013 - Производство на месни продукти без готови ястия. Регистирани сме по ЗДДС. В Търговския регистър е записано като предмет на дейност следното: Месопреработка и преизводство на местни изделия и специалитети, изкупуване и преработка на всички...

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Може ли да разгледате два случая: Българска фирма - финансова институция, регистрирана по ЗДДС, прилагаща МСФО, закупува МПС-та - втора употреба, от: 1) Дилър - местно ЮЛ, регистрирано по ЗДДС. В този случай тази доставка как ще бъде обложена при него и съответно ние ползваме ли ...

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице,  му предстои  да излезе в отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се дължат и от кого  по времето н...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за условни пасиви, за да е видно, че ...

Регистриране на продажбите чрез електронен магазин

Дружеството е сравнително ново и от тази година планира откриването на онлайн магазин за продажба на детски играчки и материали за изобразително изкуство. Ако продажбите се реализират само с помощта на онлайн магазин и няма физически обект като магазин, а плащанията се извършват ...

Ред за коригиране на данни в издаден документ от фискално устройство

Поради техническа неизправност в търговския обект за период от една седмица са издадени касови бележки от ФУ с начислено ДДС в размер на 20% за спортни услуги, които спрямо публикуваното в ДВ от август 2020 г. се облагат със ставка от 9%. 1. Би ли била възможна корекция на вече и...

Справочник

Нови енергийни етикети на ЕС, които ще се прилагат от 1.03.2021 г.

Европейска комисия С цел да се подпомогнат потребителите в ЕС да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък, от понеделник, 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия на широко признатия енергиен е...

Облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

Писмо на НАП № М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестранните дружества, както и за раз...

Относно новите размери на пенсиите

Национален осигурителен инстутит Въпрос: Защо за месец януари 2021 г. ми беше преведена пенсия в по-висок размер, а моят съпруг получи пенсията си без увеличение? До сега винаги и двамата едновременно сме получавали увеличение. Отговор: Със Закона за бюджета на държавното общест...

Справочна информация бр. 9/2021

Централни валутни курсове за периода 26.02. - 04.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на страниците ...

PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...