Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Продажба на дългосрочни облигации

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Облигациите имат купонни плащания, които са определен процент...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Отпадна забраната лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, да не може да бъде вписано като адвокат. Те предвиждат още а...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на де...

Държавен вестник

ДВ, бр. 3 от 12.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Правилник за изменение и допълнение...

Въпроси и отговори

Внос на стока от Швейцария

На нашата фирма ще й се наложи да преработва суровина (закупена от България) до готов продукт в Швейцария, след което ще бъде върната към България. Под какъв митнически режим попадаме и какви счетоводни и данъчни аспекти трябва да вземем под внимание...

Дата на изискуемост на задължение към напуснал съдружник

В резултат на извършено намаление на капитала на дружество възникна задължение към собственика (друго юридическо лице). Няма ефективно връщане - нито в натура, нито в пари. Сумата е като кредитно салдо на сметка задължения за съучастия. Би ли имало н...

Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация

Лице е назначено на работа в общинската администрация на трудов договор. От него е поискано да подаде декларация по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ при постъпване на работа, в която трябва да декларира, че не е едноличен търговец, неограничено отговорен ...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Основната дейност на фирмата е КИД 1013 - Производство на месни продукти без готови ястия. Регистирани сме по ЗДДС. В Търговския регистър е записано като предмет на дейност следното: Месопреработка и преизводство на местни изделия и специалитети, изк...

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Може ли да разгледате два случая: Българска фирма - финансова институция, регистрирана по ЗДДС, прилагаща МСФО, закупува МПС-та - втора употреба, от: 1) Дилър - местно ЮЛ, регистрирано по ЗДДС. В този случай тази доставка как ще бъде обложена при нег...

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице,  му предстои  да излезе в отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се ...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за усло...

Регистриране на продажбите чрез електронен магазин

Дружеството е сравнително ново и от тази година планира откриването на онлайн магазин за продажба на детски играчки и материали за изобразително изкуство. Ако продажбите се реализират само с помощта на онлайн магазин и няма физически обект като магаз...

Ред за коригиране на данни в издаден документ от фискално устройство

Поради техническа неизправност в търговския обект за период от една седмица са издадени касови бележки от ФУ с начислено ДДС в размер на 20% за спортни услуги, които спрямо публикуваното в ДВ от август 2020 г. се облагат със ставка от 9%. 1. Би ли би...

Справочник

Нови енергийни етикети на ЕС, които ще се прилагат от 1.03.2021 г.

Европейска комисия С цел да се подпомогнат потребителите в ЕС да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък, от понеделник, 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия ...

Облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

Писмо на НАП № М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестран...

Относно новите размери на пенсиите

Национален осигурителен инстутит Въпрос: Защо за месец януари 2021 г. ми беше преведена пенсия в по-висок размер, а моят съпруг получи пенсията си без увеличение? До сега винаги и двамата едновременно сме получавали увеличение. Отговор: Със Закона з...

Справочна информация бр. 9/2021

Централни валутни курсове за периода 26.02. - 04.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...