начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 9, 8 - 14 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 9 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Продажба на дългосрочни облигации

1. Дружество е закупило дългосрочни облигации на регулиран пазар в ЕС (Австрия), които са класифицирани при първоначалното им признаване, като финансови активи на разположение за продажба. Облигациите имат купонни плащания, които са определен процент...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за адвокатурата. Отпадна забраната лице, което е търговец, управител в търговско дружество и изпълнителен директор на акционерно дружество, да не може да бъде вписано като адвокат. Те предвиждат още а...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. С новите разпоредби се въвеждат целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко до 65 на сто от битовите отпадъци и за намаляване до 10 на сто на де...

Държавен вестник

ДВ, бр. 3 от 12.1.2021 г.

Правителството прие Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издаде Правилник за изменение и допълнение...

Въпроси и отговори

Внос на стока от Швейцария

На нашата фирма ще й се наложи да преработва суровина (закупена от България) до готов продукт в Швейцария, след което ще бъде върната към България. Под какъв митнически режим попадаме и какви счетоводни и данъчни аспекти трябва да вземем под внимание...

Дата на изискуемост на задължение към напуснал съдружник

В резултат на извършено намаление на капитала на дружество възникна задължение към собственика (друго юридическо лице). Няма ефективно връщане - нито в натура, нито в пари. Сумата е като кредитно салдо на сметка задължения за съучастия. Би ли имало н...

Допълнителни условия за работещите по трудово правоотношение в общинската администрация

Лице е назначено на работа в общинската администрация на трудов договор. От него е поискано да подаде декларация по чл. 107а, ал. 1, т. 2 от КТ при постъпване на работа, в която трябва да декларира, че не е едноличен търговец, неограничено отговорен ...

Изготвяне на консолидирани финансови отчети

Съставянето на консолидирани финансови отчети може да се разглежда като едно от най-трудните предизвикателства пред практикуващите счетоводители, тъй като при неговото изпълнение следва да се вземат предвид всички изисквания на приложимата счетоводна...

Независима икономическа дейност и право на данъчен кредит

Основната дейност на фирмата е КИД 1013 - Производство на месни продукти без готови ястия. Регистирани сме по ЗДДС. В Търговския регистър е записано като предмет на дейност следното: Месопреработка и преизводство на местни изделия и специалитети, изк...

Облагане при покупка на автомобил от дилър

Може ли да разгледате два случая: Българска фирма - финансова институция, регистрирана по ЗДДС, прилагаща МСФО, закупува МПС-та - втора употреба, от: 1) Дилър - местно ЮЛ, регистрирано по ЗДДС. В този случай тази доставка как ще бъде обложена при нег...

Осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол

На лице, назначено по договор за управление и контрол, което не е самоосигуряващо се лице,  му предстои  да излезе в отпуск за отглеждане на дете  до навършване на 2-годишна възраст на детето. Въпросите ни са следните: 1. Какви здравни осигуровки се ...

Осчетоводяване на предоставени депозити по наемни договори

През 2013 г. фирма плаща в брой депозити по договори за наем, които по неясни причини не са осчетоводени от предишното счетоводство на фирмата. През 2015 г., ги осчетоводих по сметки - Дт 989 Други сметки за условни активи /Кт 991Други сметки за усло...

Регистриране на продажбите чрез електронен магазин

Дружеството е сравнително ново и от тази година планира откриването на онлайн магазин за продажба на детски играчки и материали за изобразително изкуство. Ако продажбите се реализират само с помощта на онлайн магазин и няма физически обект като магаз...

Ред за коригиране на данни в издаден документ от фискално устройство

Поради техническа неизправност в търговския обект за период от една седмица са издадени касови бележки от ФУ с начислено ДДС в размер на 20% за спортни услуги, които спрямо публикуваното в ДВ от август 2020 г. се облагат със ставка от 9%. 1. Би ли би...

Справочник

Нови енергийни етикети на ЕС, които ще се прилагат от 1.03.2021 г.

Европейска комисия С цел да се подпомогнат потребителите в ЕС да намалят сметките си за енергия и въглеродния отпечатък, от понеделник, 1 март 2021 г. във всички магазини и интернет сайтове за търговия на дребно ще бъде приложима изцяло нова версия ...

Облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

Писмо на НАП № М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестран...

Относно новите размери на пенсиите

Национален осигурителен инстутит Въпрос: Защо за месец януари 2021 г. ми беше преведена пенсия в по-висок размер, а моят съпруг получи пенсията си без увеличение? До сега винаги и двамата едновременно сме получавали увеличение. Отговор: Със Закона з...

Справочна информация бр. 9/2021

Централни валутни курсове за периода 26.02. - 04.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...