Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
Писма и указания

№ 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-14 от 29.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Община X е бенецифиент в партньорство с Община Y по административен договор № …./21.04.2020г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна п...

№ 20-21-7 от 27.11.2020 г. Относно: Данъчен кредит при покупка на инвестиционно сребро и прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-7 от 12.11.2020 г., препратено от ЦУ на НАП за отговор по компетентност. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството обмисля възможността да сключи договор за покупко - продажба на инвестиционно сребро (в това...

№ 20-29-39 от 26.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредбата за командировките в страната

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-39/14.10.2020 г., относно разяснение по отношение на изплащане на командировъчни суми. Излагате следната фактическа обстановка: За изпълнение на задълженията на туристическо дружес...

№ 3-118 от 29.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър в края на 2019 г. Дейността, която извършва, е закупуване на стоки втора употреба, в частност компютърна техника от Великобритания, която не е държава членка на Европейски съюз, считано от 01.01.2021 ...

№ 94-00-145 от 24.11.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило ваше запитване с вх.№ 94-00-145/12.11.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че ползвате инвестиционна платформа mintos.com и имате доходи от там. Също така притежавате акции на чуждестранни компании, кои...

№ 94-00-154 от 10.12.2020 г. Относно: Субсидии и облагаем оборот за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-154 от 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е земеделски производител от февруари 2020г. и отглежда арендована плодоотдаваща овощна градина – череши. Приходите от продажби на пресен плод череша ...

№ 96-00-161 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх.№ 94-00- 161/07.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че през 2008 г. след ликвидация на кооперация сте получила недвижим имот – стопанска сграда като възстановен дял, внесен при обра...

№ 96-00-257 от 23.10.2020 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-257 от 09.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е здравни услуги, които са освободени доставки. Лицето има намерение в бъдеще да рекламира дейността във фейсбук, поради което следва д...

№ 96-00-264 от 16.11.2020 г. Относно: Продажба на недвижим имот и прилагане на ЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС като земеделски производител, продава поземлен имот УПИ, който е избрало да запази за лични цели като го е включило в личното си имущество. Имота е закупен през 2014 г. / идентификатор ….. , номер по...

№ 96-00-282 от 02.12.2020 г. Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-282/ 19.11.2020 г. и вх.№ 96-00-282/27.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува от регистрирано по ЗДДС дружество „права на строеж“ върху обекти от предвидена за изграждане сграда. Данък ...

№ 96-00-285 от 02.12.2020 г. Относно: Прилагане са чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-285/ 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството притежава и стопанисва спортно съоръжение, находящо се в МОЛ ……, представляващо стена за катерене, няколко по-малки и два батута. Спортното съоръж...

№ 96-00-296 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-296/04.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че сте регистриран земеделски стопанин и към момента се облагате по реда на чл. 29, ал.1, т. 1 от ЗДДФЛ. Задавате въпросите:...

№ М-26-Т-318 от 29.12.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на изплатени обезщетения съгласно чл. 220, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)

Във Вашето запитване посочвате, че дружеството, което обслужвате …, което предвид дейността си на авиопревозвач и мястото си на управление в Конфедерация Швейцария, прилага Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на д...

№ М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестранните дружества, както и за размера/броя на притежаваните от българското друже...

Анотации

Ваучери за храна на работници в отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател предоставя ваучери за храна на всички служители в размер на 60 лв., което е социален разход и не се облага с данък и съответно не се дължат осигуровки. Работодателят предлага ваучерите да се раздават пропорционално на о...

Допълнителен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм към общината на основен трудов договор за 5 часа като личен асистент на лице с увреждане и на допълнителен трудов договор към същата община на основание чл. 110, чл. 67, ал. 1, т. 2 пак като личен асистент на друго лице...

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Служителка във фирма ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 8 март 2020 г. - 9 август 2020 г. Освободена е по взаимно съгласие на 10 август 2020 г. Не е внасяла във фирмата здравните си вн...

Подписванетна трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е съгласно българското законодателство подписването на трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис, а от страна на работника/служителя саморъчно (с мокър подпис)? Ще бъде ли валиден договор, подписан по ...

Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се определя отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ на служител в продължителен отпуск по чл. 162, ал.1 от КТ през 2020 г., след който ползва отпуск по чл.155 от КТ? В случай, че служителят има заместник от края на 2020г., има ли пр...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице навършва години и придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време когато е било на трудовата борса и е получавало обезщетение за безработица. След два месеца започва работа, вече като пенсионер при работодател ...

Право на платен годишен отпуск при ползване на неплатен отпуск от по чл. 77, ал. 1 от ЗДС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В качеството си на съпруга на дългосрочно командирован служител съм се възползвала от чл. 77, ал. 1 и 2, както и чл. 78, ал. 1 от Закона за дипломатическа служба, т.е. ползвам неплатен отпуск и се осигурявам по свое желание и за своя...

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Ще продавам недвижим имот, но купувачът иска сключване на предварителен договор. И той ли трябва да е писмен и какво задължително трябва да има? Уредбата на предварителния договор се съдържа в няколко разпоредби на Закон...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2021 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, ...

Държавен вестник в бр. 5 от 2021 г.

ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето Министерски съвет Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, прие...

Справочна информация бр. 5/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 февруари - 1 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца...

PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...