Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-14 от 29.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Община X е бенецифиент в партньорство с Община Y по административен договор № …./21.04.2020г., за предоставяне на безвъзмездна ф...

№ 20-21-7 от 27.11.2020 г. Относно: Данъчен кредит при покупка на инвестиционно сребро и прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-7 от 12.11.2020 г., препратено от ЦУ на НАП за отговор по компетентност. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството обмисля възможността да сключи договор за покупко - продажба н...

№ 20-29-39 от 26.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредбата за командировките в страната

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-39/14.10.2020 г., относно разяснение по отношение на изплащане на командировъчни суми. Излагате следната фактическа обстановка: За изпълнение на задъл...

№ 3-118 от 29.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър в края на 2019 г. Дейността, която извършва, е закупуване на стоки втора употреба, в частност компютърна техника от Великобритания, която не е държава членка на Европейск...

№ 94-00-145 от 24.11.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило ваше запитване с вх.№ 94-00-145/12.11.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че ползвате инвестиционна платформа mintos.com и имате доходи от там. Също така притежавате акции...

№ 94-00-154 от 10.12.2020 г. Относно: Субсидии и облагаем оборот за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-154 от 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е земеделски производител от февруари 2020г. и отглежда арендована плодоотдаваща овощна градина – череши. Приходите от п...

№ 96-00-161 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх.№ 94-00- 161/07.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че през 2008 г. след ликвидация на кооперация сте получила недвижим имот – стопанска сграда като въ...

№ 96-00-257 от 23.10.2020 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-257 от 09.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е здравни услуги, които са освободени доставки. Лицето има намерение в бъдеще да рекламира дейността във ...

№ 96-00-264 от 16.11.2020 г. Относно: Продажба на недвижим имот и прилагане на ЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС като земеделски производител, продава поземлен имот УПИ, който е избрало да запази за лични цели като го е включило в личното си имущество. Имота е закупен през 2014 г. ...

№ 96-00-282 от 02.12.2020 г. Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-282/ 19.11.2020 г. и вх.№ 96-00-282/27.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува от регистрирано по ЗДДС дружество „права на строеж“ върху обекти от предвиден...

№ 96-00-285 от 02.12.2020 г. Относно: Прилагане са чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-285/ 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството притежава и стопанисва спортно съоръжение, находящо се в МОЛ ……, представляващо стена за катерене, няколко по-малки ...

№ 96-00-296 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-296/04.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че сте регистриран земеделски стопанин и към момента се облагате по реда на чл. 29, ал.1, т. 1...

№ М-26-Т-318 от 29.12.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на изплатени обезщетения съгласно чл. 220, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)

Във Вашето запитване посочвате, че дружеството, което обслужвате …, което предвид дейността си на авиопревозвач и мястото си на управление в Конфедерация Швейцария, прилага Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на ...

№ М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестранните дружества, както и за размера/броя на прит...

Анотации

Ваучери за храна на работници в отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател предоставя ваучери за храна на всички служители в размер на 60 лв., което е социален разход и не се облага с данък и съответно не се дължат осигуровки. Работодателят предлага ваучерите да с...

Допълнителен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм към общината на основен трудов договор за 5 часа като личен асистент на лице с увреждане и на допълнителен трудов договор към същата община на основание чл. 110, чл. 67, ал. 1, т. 2 пак кат...

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Служителка във фирма ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 8 март 2020 г. - 9 август 2020 г. Освободена е по взаимно съгласие на 10 август 2020 г. Не е внася...

Подписванетна трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е съгласно българското законодателство подписването на трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис, а от страна на работника/служителя саморъчно (с мокър подпис)? Ще бъде ли...

Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се определя отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ на служител в продължителен отпуск по чл. 162, ал.1 от КТ през 2020 г., след който ползва отпуск по чл.155 от КТ? В случай, че служителят има заместни...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице навършва години и придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време когато е било на трудовата борса и е получавало обезщетение за безработица. След два месеца започва работа, вече к...

Право на платен годишен отпуск при ползване на неплатен отпуск от по чл. 77, ал. 1 от ЗДС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В качеството си на съпруга на дългосрочно командирован служител съм се възползвала от чл. 77, ал. 1 и 2, както и чл. 78, ал. 1 от Закона за дипломатическа служба, т.е. ползвам неплатен отпуск и се осигур...

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Ще продавам недвижим имот, но купувачът иска сключване на предварителен договор. И той ли трябва да е писмен и какво задължително трябва да има? Уредбата на предварителния договор се съдържа...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2021 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от раб...

Държавен вестник в бр. 5 от 2021 г.

ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето Министерски съвет Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерств...

Справочна информация бр. 5/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 февруари - 1 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...