Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 5 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-00-14 от 16.11.2020 г. Относно: Възстановяване на недопустим за финансиране, но възстановим ДДС

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-14 от 29.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Община X е бенецифиент в партньорство с Община Y по административен договор № …./21.04.2020г., за предоставяне на безвъзмездна ф...

№ 20-21-7 от 27.11.2020 г. Относно: Данъчен кредит при покупка на инвестиционно сребро и прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-7 от 12.11.2020 г., препратено от ЦУ на НАП за отговор по компетентност. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството обмисля възможността да сключи договор за покупко - продажба н...

№ 20-29-39 от 26.10.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Наредбата за командировките в страната

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-29-39/14.10.2020 г., относно разяснение по отношение на изплащане на командировъчни суми. Излагате следната фактическа обстановка: За изпълнение на задъл...

№ 3-118 от 29.01.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доставки на стоки втора употреба съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД е регистрирано в Търговския регистър в края на 2019 г. Дейността, която извършва, е закупуване на стоки втора употреба, в частност компютърна техника от Великобритания, която не е държава членка на Европейск...

№ 94-00-145 от 24.11.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило ваше запитване с вх.№ 94-00-145/12.11.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че ползвате инвестиционна платформа mintos.com и имате доходи от там. Също така притежавате акции...

№ 94-00-154 от 10.12.2020 г. Относно: Субсидии и облагаем оборот за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-154 от 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Лицето е земеделски производител от февруари 2020г. и отглежда арендована плодоотдаваща овощна градина – череши. Приходите от п...

№ 96-00-161 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП … е постъпило запитване с вх.№ 94-00- 161/07.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че през 2008 г. след ликвидация на кооперация сте получила недвижим имот – стопанска сграда като въ...

№ 96-00-257 от 23.10.2020 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …..постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-257 от 09.10.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дейността на фирмата е здравни услуги, които са освободени доставки. Лицето има намерение в бъдеще да рекламира дейността във ...

№ 96-00-264 от 16.11.2020 г. Относно: Продажба на недвижим имот и прилагане на ЗДДС

Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС като земеделски производител, продава поземлен имот УПИ, който е избрало да запази за лични цели като го е включило в личното си имущество. Имота е закупен през 2014 г. ...

№ 96-00-282 от 02.12.2020 г. Относно: Определяне на данъчна основа по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-282/ 19.11.2020 г. и вх.№ 96-00-282/27.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството закупува от регистрирано по ЗДДС дружество „права на строеж“ върху обекти от предвиден...

№ 96-00-285 от 02.12.2020 г. Относно: Прилагане са чл. 66, ал. 2, т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-285/ 24.11.2020 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството притежава и стопанисва спортно съоръжение, находящо се в МОЛ ……, представляващо стена за катерене, няколко по-малки ...

№ 96-00-296 от 16.12.2020 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

В Дирекция ОДОП …. е постъпило от Вас запитване вх. № 96-00-296/04.12.2020 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че сте регистриран земеделски стопанин и към момента се облагате по реда на чл. 29, ал.1, т. 1...

№ М-26-Т-318 от 29.12.2020 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) по отношение на изплатени обезщетения съгласно чл. 220, ал. 1, чл. 222, ал. 1 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)

Във Вашето запитване посочвате, че дружеството, което обслужвате …, което предвид дейността си на авиопревозвач и мястото си на управление в Конфедерация Швейцария, прилага Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на ...

№ М-94-П-1108#1 от 23.12.2020 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с облагане на доходи от разпределени дивиденти в полза на българско дружество от дружества, учредени в Сингапур и в САЩ

В писмено запитване посочвате, че българско дружество е собственик на други две дружества, учредени съответно в Сингапур и в САЩ. Не предоставяте информация за правно-организационната форма на чуждестранните дружества, както и за размера/броя на прит...

Анотации

Ваучери за храна на работници в отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател предоставя ваучери за храна на всички служители в размер на 60 лв., което е социален разход и не се облага с данък и съответно не се дължат осигуровки. Работодателят предлага ваучерите да с...

Допълнителен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм към общината на основен трудов договор за 5 часа като личен асистент на лице с увреждане и на допълнителен трудов договор към същата община на основание чл. 110, чл. 67, ал. 1, т. 2 пак кат...

Здравно осигуряване на работник в неплатен отпуск

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Служителка във фирма ползва неплатен отпуск по собствено желание в периода 8 март 2020 г. - 9 август 2020 г. Освободена е по взаимно съгласие на 10 август 2020 г. Не е внася...

Подписванетна трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустимо ли е съгласно българското законодателство подписването на трудов договор от страна на работодателя с електронен подпис, а от страна на работника/служителя саморъчно (с мокър подпис)? Ще бъде ли...

Право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Как се определя отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ на служител в продължителен отпуск по чл. 162, ал.1 от КТ през 2020 г., след който ползва отпуск по чл.155 от КТ? В случай, че служителят има заместни...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице навършва години и придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по време когато е било на трудовата борса и е получавало обезщетение за безработица. След два месеца започва работа, вече к...

Право на платен годишен отпуск при ползване на неплатен отпуск от по чл. 77, ал. 1 от ЗДС

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В качеството си на съпруга на дългосрочно командирован служител съм се възползвала от чл. 77, ал. 1 и 2, както и чл. 78, ал. 1 от Закона за дипломатическа служба, т.е. ползвам неплатен отпуск и се осигур...

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Във в. "Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Ще продавам недвижим имот, но купувачът иска сключване на предварителен договор. И той ли трябва да е писмен и какво задължително трябва да има? Уредбата на предварителния договор се съдържа...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2021 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от раб...

Държавен вестник в бр. 5 от 2021 г.

ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето Министерски съвет Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерств...

Справочна информация бр. 5/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 февруари - 1 март 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...