Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

За последните промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В “Държавен вестник”, бр. 17 от 26.02.2021 г., бяха обнародвани промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5), в сила от 01.03.2021 г. Най-общо промените...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” (НОИ) с увеличена осигурителна вноска в разме...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Въпросите ми са свързани с чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “б” от ЗКПО. Тъй като за пръв път фирмата ще дава такъв вид социални разходи. В нашата фирма работят както хора на 4 часа, 6 часа, така и на 8 часа на трудов договор. Въпросите са: 1. Възможно ли...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Българско дружество е производител на аксесоари. Дружеството няма регистрация по ДДС. Дружеството продава своята стока на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Дружеството не достига оборот от 50 000 лв., но надвишава оборот от 10000 евро...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

В практиката ни често се среща неразбиране и неправилно прилагане на чл. 222, ал. 1 от КТ, която предвижда обезщетение за оставане без работа. Поради това моля да ни разясните какви са изискванията и условията, при наличието на които то се изплаща? ...

Отразяване на транзитна продажба

Българско дружество, регистрирано по ДДС само в България, закупува стоки (електроника) от трети страни (САЩ и ОАЕ). Стоките пристигат на митница в Холандия. Дружеството няма регистрация по ДДС в Холандия. Българското дружество има сключен договор с ф...

Погасяване на задължения

При извършена вътрешна проверка в сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел бе установено, че за три поредни години - от 2016 г. до 2018 г., не са запазени оборотни ведомости, счетоводни аналитични регистри и други подходящи източниц...

Право на данъчен кредит

Търгуваме със словенска фирма, която ни изпраща материали на ишлеме, а ние произвеждаме стока - кондензатори, и им я доставяме. В един момент словенската фирма поръчва материали от швейцарска фирма, които пристигат директно в България и са адресирани...

Право на ЕТ да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Има ли право едноличният търговец да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст, след като е работодател сам на себе си? Право на отпуските по Кодекса на труда, в това число и на отпуск за отглеждане на малко дете, имат само л...

Счетоводно отчитане и годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - публични предприятия

Устройството и дейността на лечебните заведения се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Законът за публичните предприятия и контрол (ЗППК) урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: В чл. 2 от Наредбата за задължитлно застраховане на работинците и служителите за риск “трудова злополука” е посочено, че на задължително застраховане подлежат работниците заети в основната и спомогателната дейност на фирмата. Коя дейност се с...

Справочна информация бр. 10/2021

Централни валутни курсове за периода 05.03. - 11.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...

Счетоводното отразяване на приходи от правителствено финансиране

Писмо № 26-00-141 от 17.02.2021 г. на МФ В Министерството на финансите е постъпило Ваше писмо с вх. № 26-00-141 /02.02.2021 г. за изразяване на становище по компетентност във връзка с правителствено финансиране по процедура за подбор на проекти BG16...