Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 15 - 21 март 2021 г.
Законодателство

За последните промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

В “Държавен вестник”, бр. 17 от 26.02.2021 г., бяха обнародвани промени в Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5), в сила от 01.03.2021 г. Най-общо промените се свеждат до следното: • В у...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Осигурените в универсален пенсионен фонд имат право да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” (НОИ) с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за...

Въпроси и отговори

Ваучери за храна

Въпросите ми са свързани с чл. 204, ал. 1, т. 2, буква “б” от ЗКПО. Тъй като за пръв път фирмата ще дава такъв вид социални разходи. В нашата фирма работят както хора на 4 часа, 6 часа, така и на 8 часа на трудов договор. Въпросите са: 1. Възможно ли е размерът на хранителните ва...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Българско дружество е производител на аксесоари. Дружеството няма регистрация по ДДС. Дружеството продава своята стока на физически лица в Германия, нерегистрирани по ДДС. Дружеството не достига оборот от 50 000 лв., но надвишава оборот от 10000 евро в ЕС. 1. Попадат ли сделкит...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от КТ

В практиката ни често се среща неразбиране и неправилно прилагане на чл. 222, ал. 1 от КТ, която предвижда обезщетение за оставане без работа. Поради това моля да ни разясните какви са изискванията и условията, при наличието на които то се изплаща? Чл. 222, ал. 1 от Кодекса на т...

Отразяване на транзитна продажба

Българско дружество, регистрирано по ДДС само в България, закупува стоки (електроника) от трети страни (САЩ и ОАЕ). Стоките пристигат на митница в Холандия. Дружеството няма регистрация по ДДС в Холандия. Българското дружество има сключен договор с фискален представител в Холанди...

Погасяване на задължения

При извършена вътрешна проверка в сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел бе установено, че за три поредни години - от 2016 г. до 2018 г., не са запазени оборотни ведомости, счетоводни аналитични регистри и други подходящи източници на информация относно момент...

Право на данъчен кредит

Търгуваме със словенска фирма, която ни изпраща материали на ишлеме, а ние произвеждаме стока - кондензатори, и им я доставяме. В един момент словенската фирма поръчва материали от швейцарска фирма, които пристигат директно в България и са адресирани до фирмата ни - Р. ООД, като ...

Право на ЕТ да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Има ли право едноличният търговец да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст, след като е работодател сам на себе си? Право на отпуските по Кодекса на труда, в това число и на отпуск за отглеждане на малко дете, имат само лицата, които работят по трудов...

Счетоводно отчитане и годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - публични предприятия

Устройството и дейността на лечебните заведения се уреждат от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Законът за публичните предприятия и контрол (ЗППК) урежда начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на с...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: В чл. 2 от Наредбата за задължитлно застраховане на работинците и служителите за риск “трудова злополука” е посочено, че на задължително застраховане подлежат работниците заети в основната и спомогателната дейност на фирмата. Коя дейност се счита за спомагателна? Отговор:...

Справочна информация бр. 10/2021

Централни валутни курсове за периода 05.03. - 11.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

Счетоводното отразяване на приходи от правителствено финансиране

Писмо № 26-00-141 от 17.02.2021 г. на МФ В Министерството на финансите е постъпило Ваше писмо с вх. № 26-00-141 /02.02.2021 г. за изразяване на становище по компетентност във връзка с правителствено финансиране по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез о...

PDF версия на броя

Брой 10 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...