Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.
Законодателство

Основни моменти при пренасянето на данъчна загуба по реда на ЗКПО

Пренасянето на данъчната загуба в следващите данъчни периоди е регламентирано в разпоредбите на чл. 70 - чл. 74 от Глава единадесета “Пренасяне на данъчна загуба” на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предвид посочените правни норми, данъчно задължените лица, кои...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Чрез национален регистър на запорите информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори, ще бъде централизирана. Изграждането на регистъра ще гарантира информиране...

Парламентът прие Закон за индустриалните паркове

Парламентът прие Закон за индустриалните паркове. С гласувания на второ четене законопроект се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие. Територията на парка се обособява като урегулирана територия с о...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност. До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури. До 1 януари 2027 г. уредите за дялово разпределен...

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет. С текстовете се прецизират нормите за защита и обработване на личните данни на крайните ползвате...

Държавен вестник

ДВ, бр. 4 от 15.1.2021 г.

Министерски съвет Правителството прие Решение № 17 от 11 януари 2021 г. за приемане на отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната статистическа програма за 2021 г...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Фирмата ни е подписала поръчка с германска фирма за производство и доставка на багер с условие на доставка по Инкотермс 2020 - CIP място България. Транспортните разходи са за сметка на продавача. Тъй като багерът е голям, при превозването му ще бъде в разглобено състояние на няко...

Клон на чуждестранно лице

Дружеството ни участва като кандидат за подизпълнител за извършване на СМР в Букурещ, Румъния. Ако спечелим обществената поръчка, ще трябва да сключим договор с главния изпълнител, който е консорциум, регистриран в Румъния. Изпълняваните СМР ще са с продължителност минимум 6 месе...

Намаление на данъчната основа

В годишния инвестиционен план по концесионен договор са определени инвестициите, които концесионерът трябва да изпълни за годината. Издадени са огледални фактури от концесионера и концедента (бартер). Но впоследствие концесионерът не изпълнява част от договорените инвестиции и е ...

Облагаема доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната

Клиент от трета страна закупува от българска фирма машини с намерението да ги продаде директно в друга държава членка, без да ги изнася. Българската фирма фактурира на клиента от трета страна и след прехвърлянето на собствеността няма други ангажименти по поддръжка, съхраняване и...

Определяне на показателите за малка група по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗСч

ЕООД е закупило 66,67% от акциите на АД чрез заем от физическо лице - едноличен собственик на капитала (ЕСК) на едноличното дружество. В едноличното дружество няма приходи от търговска дейност. В месец ноември 2020 АД е разпределило дивидент от дъщерното му АД в полза на ЕООД, ко...

Осигуряване по договор за управление и контрол на собственик на ООД, който е македонски гражданин

Какви задължения има фирма, регистрирана в България, във връзка с осигуряване и данъци на собственици, назначени на ДУК. И по-конкретно: Собственик на ООД е назначен на ДУК. Лицето е македонски гражданин, живее в С. Македония и управлява дейността на дружеството от С. Македония (...

Осчетоводяване на платен данък от доходи в чужбина

Във връзка с придобит доход в чужбина, за който прилагаме метода “освобождаване с прогресия”: При попълване на приложение 2 обр. 1012 в Справка 1 т. 3 получаваме 200 лв. полагащ се корпоративен данък, който пренасяме на ред 15 от част V на декларацията по чл. 92. Как ще осчетовод...

Солидарна отговорност при изплащане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 от КТ

Две дружества са осъдени солидарно да заплатят обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 от КТ. Единият от солидарните длъжници сключва спогодба с ищеца, в която двете страни постигат съгласие за плащане на половината от присъдената със съдебното решение сума, т.е. единият от...

Третиране по ЗДДС при неплащане по доставка

Българско дружество продава стока на свой клиент с начислен ДДС. Впоследствие клиентът изпада в несъстоятелност и доставчикът не получава договореното плащане. Възникват следните въпроси: 1. Има ли право доставчикът да възстанови начисления ДДС по фактурата, издадена на своя клие...

Справочник

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на заетостта

Агенция по заетостта От 08.03.2021 г., във всички бюра по труда в страната се приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Преференциите са по част от действащите през 2021 г. програми и ме...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: Работя на смени. Имаме смяна от 9 часа (3 нощни часа и 6 дневни часа). Трябва ли да се превръщат нощните часове в дневни с коефициент 1,143. Отговор: Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното работно време е до 8 часа, докато...

Справочна информация бр. 11/2021

Централни валутни курсове за периода 12.03. - 18.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Писмо № 20-00-43/10.03.2021 г. на НАП Във връзка с направените промени в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5 от 29.12.2002 г.) на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална...

PDF версия на броя

Брой 11 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...