Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 11, 22 - 28 март 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 11 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Основни моменти при пренасянето на данъчна загуба по реда на ЗКПО

Пренасянето на данъчната загуба в следващите данъчни периоди е регламентирано в разпоредбите на чл. 70 - чл. 74 от Глава единадесета “Пренасяне на данъчна загуба” на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предвид посочените правни норми,...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс

Народното събрание прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Чрез национален регистър на запорите информацията за движимите вещи с регистрационен режим, върху които са наложени запори, ще бъде централизирана. Изграждането на реги...

Парламентът прие Закон за индустриалните паркове

Парламентът прие Закон за индустриалните паркове. С гласувания на второ четене законопроект се урежда статутът на индустриалните паркове, условията и редът за тяхното създаване, изграждане, функциониране и развитие. Територията на парка се обособява ...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност. До 2027 г. уредите за дялово разпределение на топлинна енергия трябва да бъдат подменени с дистанционни, което ще даде възможност за ежемесечни фактури. До 1 януари 2027 г....

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с които правилата за защита на потребителите ще се прилагат и за услуги, предоставяни по интернет. С текстовете се прецизират нормите за защита и обработване на личн...

Държавен вестник

ДВ, бр. 4 от 15.1.2021 г.

Министерски съвет Правителството прие Решение № 17 от 11 януари 2021 г. за приемане на отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2020 година и за приемане на Националната ст...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране на доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика

Фирмата ни е подписала поръчка с германска фирма за производство и доставка на багер с условие на доставка по Инкотермс 2020 - CIP място България. Транспортните разходи са за сметка на продавача. Тъй като багерът е голям, при превозването му ще бъде ...

Клон на чуждестранно лице

Дружеството ни участва като кандидат за подизпълнител за извършване на СМР в Букурещ, Румъния. Ако спечелим обществената поръчка, ще трябва да сключим договор с главния изпълнител, който е консорциум, регистриран в Румъния. Изпълняваните СМР ще са с ...

Намаление на данъчната основа

В годишния инвестиционен план по концесионен договор са определени инвестициите, които концесионерът трябва да изпълни за годината. Издадени са огледални фактури от концесионера и концедента (бартер). Но впоследствие концесионерът не изпълнява част о...

Облагаема доставка на стока с място на изпълнение на територията на страната

Клиент от трета страна закупува от българска фирма машини с намерението да ги продаде директно в друга държава членка, без да ги изнася. Българската фирма фактурира на клиента от трета страна и след прехвърлянето на собствеността няма други ангажимен...

Определяне на показателите за малка група по смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗСч

ЕООД е закупило 66,67% от акциите на АД чрез заем от физическо лице - едноличен собственик на капитала (ЕСК) на едноличното дружество. В едноличното дружество няма приходи от търговска дейност. В месец ноември 2020 АД е разпределило дивидент от дъщер...

Осигуряване по договор за управление и контрол на собственик на ООД, който е македонски гражданин

Какви задължения има фирма, регистрирана в България, във връзка с осигуряване и данъци на собственици, назначени на ДУК. И по-конкретно: Собственик на ООД е назначен на ДУК. Лицето е македонски гражданин, живее в С. Македония и управлява дейността на...

Осчетоводяване на платен данък от доходи в чужбина

Във връзка с придобит доход в чужбина, за който прилагаме метода “освобождаване с прогресия”: При попълване на приложение 2 обр. 1012 в Справка 1 т. 3 получаваме 200 лв. полагащ се корпоративен данък, който пренасяме на ред 15 от част V на декларация...

Солидарна отговорност при изплащане на обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 от КТ

Две дружества са осъдени солидарно да заплатят обезщетение за неимуществени вреди по чл. 200 от КТ. Единият от солидарните длъжници сключва спогодба с ищеца, в която двете страни постигат съгласие за плащане на половината от присъдената със съдебното...

Третиране по ЗДДС при неплащане по доставка

Българско дружество продава стока на свой клиент с начислен ДДС. Впоследствие клиентът изпада в несъстоятелност и доставчикът не получава договореното плащане. Възникват следните въпроси: 1. Има ли право доставчикът да възстанови начисления ДДС по фа...

Справочник

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни по Закона за насърчаване на заетостта

Агенция по заетостта От 08.03.2021 г., във всички бюра по труда в страната се приемат заявления от работодатели или регистрирани безработни за ползване на финансова подкрепа по Закона за насърчаване на заетостта. Преференциите са по част от действащ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Въпрос: Работя на смени. Имаме смяна от 9 часа (3 нощни часа и 6 дневни часа). Трябва ли да се превръщат нощните часове в дневни с коефициент 1,143. Отговор: Съгласно чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на дневното раб...

Справочна информация бр. 11/2021

Централни валутни курсове за периода 12.03. - 18.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...

Становище относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Писмо № 20-00-43/10.03.2021 г. на НАП Във връзка с направените промени в Наредба №5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5 от 29.12.2002 г.) на основание чл. 10, ал. 1,...