Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.
Законодателство

Годишното деклариране на предоставени/получени заеми от физически лица

В данъчните си декларации по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица имат задължение да декларират и предоставените/получените от тях заеми. В тази връзка възникват няколко съществени въпроса, отговори на които ще бъдат дадени в следващото изложение. 1. По силата на коя норматив...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация

Парламентът прие на второ четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация. С него се отменя действащият Закон за дружествата със специална инвестиционна цел. Новият закон цели да актуализира законодателната база в областта на друж...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации. Синхронизират се разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз. В мотивите към законо...

Държавен вестник

ДВ, бр. 5 от 19.1.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. 2...

ДВ, бр. 6 от 22.1.2021 г.

Народното събрание прие Решение по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от “Българска банка за развитие” - АД, на 28 265 200 акции от капитала на “Първа инвестиционна банка” - АД. Правителството прие: 1. Постановление № 5 от 15 януари 2021 г. за прием...

ДВ, бр. 7 от 26.1.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 2. Закон за ратифициране на Спогодбата между РБългария и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикаля...

Въпроси и отговори

Издаване на протокол по ЗДДС

Ежемесечно получаваме фактура за поддръжка на софтуер от фирма от Македония. Как се включва в дневниците по ДДС? За получената услуга по поддръжка на софтуер за българското дружество възниква задължение за самооблагане чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, в който се пос...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителството като отрасъл в икономиката има своите особености както при организиране на счетоводното отчитане, така и при годишното счетоводно приключване. Основният устройствен закон, по който се извършва строителството у нас, е Законът за устройство на територията, с последни...

Последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Две юридически лица, не са регистрирани по ДДС, с един и същ собственик и управител, който извършва дейността и в двете дружества, като в едното от тях е самоосигурено лице, полагащо личен труд, и има персонал, в друго няма персонал и и осигуряване. Предметът на дейности на двете...

Право на данъчен кредит по отношение на консумативите, свързани с експлоатацията на недвижим имот

През 2020 г. сме закупили търговски обект - магазин, от регистрирано по ЗДДС лице, но фактурата ни е издадена без право на ДДС на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС като стара сграда. От този търговски обект продаваме собствена продукция на населението с начислено ДДС. Имаме ли право...

Право на неплатен отпуск по допълнителен трудов договор

Служител работи по основен и по допълнителен договор по чл. 111 от КТ при друг работодател. Има ли право на неплатен отпуск по допълнителния трудов договор и в какъв размер? Може ли да ползва неплатен отпуск и по двата договор заедно, или трябва да го ползва поотделно? Работникъ...

Прехвърляне на фирма и отговорност на управителя

Фирма, мой клиент, е в следната ситуация. В началото на месец февруари 2021 получава разпореждане за налагане на финансова корекция от ДФЗ с мотив - неизпълнени задължения в бизнес план по договор, по който фирмата е получила финансиране. В законовия срок управителят на фирмата и...

Признаване на разходи от обезценка

Фирма има вземания от контрагенти, дължими от 2014-2015 г. Сумите са обезценени през периода 2015-2019 г. С отчетения разход е увеличен финансовият резултат през горепосочените години. Мога ли през 2020 г. да призная приход и с тази сума да намаля финансовия резултат за 2020 г. н...

Справочник

Подаване на искания за възстановяване на ДДС към Обединено кралство Великобритания (VAT Refund) след края на преходния период

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 51, ал. 3 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението) крайният срок за подаване на искания за възстановяване ...

Справочна информация бр. 12/2021

Централни валутни курсове за периода 19.03. - 25.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

Становище за координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на ЕС, и Обединеното кралство

Писмо № 20-00-49/19.03.2021 г. на НАП ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Евро...

PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...