Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 12, 29 март - 4 април 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 12 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Годишното деклариране на предоставени/получени заеми от физически лица

В данъчните си декларации по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ физическите лица имат задължение да декларират и предоставените/получените от тях заеми. В тази връзка възникват няколко съществени въпроса, отговори на които ще бъдат дадени в следващото изложение....

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация

Парламентът прие на второ четене законопроект за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация. С него се отменя действащият Закон за дружествата със специална инвестиционна цел. Новият закон цели да актуализира законодат...

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за признаване на професионални квалификации. Синхронизират се разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейск...

Държавен вестник

ДВ, бр. 5 от 19.1.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски град...

ДВ, бр. 6 от 22.1.2021 г.

Народното събрание прие Решение по Доклада за дейността на Временната комисия по повод придобиването от “Българска банка за развитие” - АД, на 28 265 200 акции от капитала на “Първа инвестиционна банка” - АД. Правителството прие: 1. Постановление № 5...

ДВ, бр. 7 от 26.1.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 2. Закон за ратифициране на Спогодбата между РБългария и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратява...

Въпроси и отговори

Издаване на протокол по ЗДДС

Ежемесечно получаваме фактура за поддръжка на софтуер от фирма от Македония. Как се включва в дневниците по ДДС? За получената услуга по поддръжка на софтуер за българското дружество възниква задължение за самооблагане чрез издаване на протокол по ч...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителството като отрасъл в икономиката има своите особености както при организиране на счетоводното отчитане, така и при годишното счетоводно приключване. Основният устройствен закон, по който се извършва строителството у нас, е Законът за устройс...

Последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Две юридически лица, не са регистрирани по ДДС, с един и същ собственик и управител, който извършва дейността и в двете дружества, като в едното от тях е самоосигурено лице, полагащо личен труд, и има персонал, в друго няма персонал и и осигуряване. ...

Право на данъчен кредит по отношение на консумативите, свързани с експлоатацията на недвижим имот

През 2020 г. сме закупили търговски обект - магазин, от регистрирано по ЗДДС лице, но фактурата ни е издадена без право на ДДС на основание чл. 45 ал. 3 от ЗДДС като стара сграда. От този търговски обект продаваме собствена продукция на населението с...

Право на неплатен отпуск по допълнителен трудов договор

Служител работи по основен и по допълнителен договор по чл. 111 от КТ при друг работодател. Има ли право на неплатен отпуск по допълнителния трудов договор и в какъв размер? Може ли да ползва неплатен отпуск и по двата договор заедно, или трябва да г...

Прехвърляне на фирма и отговорност на управителя

Фирма, мой клиент, е в следната ситуация. В началото на месец февруари 2021 получава разпореждане за налагане на финансова корекция от ДФЗ с мотив - неизпълнени задължения в бизнес план по договор, по който фирмата е получила финансиране. В законовия...

Признаване на разходи от обезценка

Фирма има вземания от контрагенти, дължими от 2014-2015 г. Сумите са обезценени през периода 2015-2019 г. С отчетения разход е увеличен финансовият резултат през горепосочените години. Мога ли през 2020 г. да призная приход и с тази сума да намаля фи...

Справочник

Подаване на искания за възстановяване на ДДС към Обединено кралство Великобритания (VAT Refund) след края на преходния период

Национална агенция за приходите Съгласно чл. 51, ал. 3 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (Споразумението) крайният срок за подаване...

Справочна информация бр. 12/2021

Централни валутни курсове за периода 19.03. - 25.03.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...

Становище за координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на ЕС, и Обединеното кралство

Писмо № 20-00-49/19.03.2021 г. на НАП ОТНОСНО: Координация на системите за социална сигурност между държавите - членки на Европейския съюз, и Обединеното кралство след влизане в сила на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобрита...