Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 5 - 11 април 2021 г.
Законодателство

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Капиталови форми на пенсионно и здравно осигуряване са съществували в България до 1950 година, когато е извършена тяхната национализация. Това са били частично капитализирани системи, базирани на пенсионно-покривния принцип. Сега капиталовото пенсионно осигуряване в България се о...

Народно събрание

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. От категориите лица, за които мерките срещу изпирането на пари, са задължителни, отпадат професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси,...

Държавен вестник

ДВ, бр. 8 от 29.1.2021 г.

Народното събрание прие Решение за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. Министърът на вътрешните работи издаде: 1. Наредба за изменение на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на сл...

ДВ, бр. 9 от 2.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за българския жестов език. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Правителството прие: 1. Постановление № 19 от 29 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. 2....

Въпроси и отговори

Ваучерите за храна при запор на възнагражденията на служители

Управителят на ЕООД взе решение да предоставяме на наетите лица ваучери за храна в размер на 80 лв. месечно. Във фирмата има двама служители със запор от ЧСИ. Тези двама служители имат ли право да получават ваучери за храна и тези ваучери необлагаеми ли са? В компетенциите на уп...

Данъчно признаване на разходи за очила

Управител на дружество по ДУК си е закупил очила с диоптър и калъф за тях. Разходът данъчно признат ли е за данъчни цели и има ли право да ползва фирмата ДДС по фактурата? Съгласно чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни усло...

Извънреден труд през двата дни на седмичната почивка

Когато при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят положи извънреден труд в двата дни от седмичната почивка, той има право на един почивен ден в първата следваща седмица. Дължи ли работодателят възнаграждение за този ден? В съответствие с чл. 153, ал. 4...

Неплатен отпуск по искане на работодателя

Във връзка с коронавируса работодателят настоява да ползвам един месец неплатен отпуск, въпреки че не съм подал молба. Има ли право да ме задължи да ползвам неплатен отпуск? Ако го ползвам, ще имам ли право на обезщетение за неизползвания от миналата година платен отпуск? В съот...

Ограничение на работното време при работа по няколко трудови договора

Как следва да се разбира разпоредбата на чл. 113, ал. 5 от КТ относно четиримесечния срок за нейното прилагане? Работникът или служителят има право да сключва допълнителни трудови договори по чл. 110 и чл. 111 от КТ при същия или при друг работодател. В съответствие с чл. 113 от...

Определяне на мястото на изпълнение на доставки по ЗДДС

Фирма А - българско дружество с български ДДС номер, закупува стока от унгарско дружество с унгарски ДДС номер. Унгарското дружество издава фактура на фирма А с 0 % ДДС. Фирма А продава стоката на фирма Б отново българско дружество с български ДДС номер. Стоката не напуска Унгари...

Осигуряване на нает по трудов договор турски гражданин

Турски гражданин ще започне да работи по трудов договор с български работодател на територията на България. Преди да започне работа в България, той е бил осигуряван съгласно немското осигурително законодателство. Следва ли българският работодател да внася социални и здравни осигу...

Особености на годишното счетоводно приключване на строителното предприятие

Строителството като отрасъл в икономиката има своите особености както при организиране на счетоводното отчитане, така и при годишното счетоводно приключване. Основният устройствен закон, по който се извършва строителството у нас, е Законът за устройство на територията, с последни...

Прекратяване на договор за управление и контрол

Регистрирано ЕООД има вписан управител в Търговски регистър. Управителят и едноличният собственик на капитала са две различни лица. Има договор за управление и контрол, в който е посочено възнаграждението; самият договор не е обявен в Търговски регистър. От началото на ноември др...

Прекратяване на трудов договор преди изтичане на предизвестието

Работодател е връчил предизвестие за прекратяване на трудовия договор. Може ли да не спази срока на предизвестието и да прекрати трудовия договор преди изтичането му? Какви са последиците и дължи ли работодателят обезщетение? Работодателят има право да прекрати трудовия договор ...

Регистрация по ЗДДС на лице, което полага личен труд в дружество срещу възнаграждение

Физическо лице, собственик и управител на ЕООД, регистрирано като СОЛ, полагащ личен труд в дружеството с изплащане на хонорар, следва ли да се регистрира по ЗДДС като физическо лице, ако хонорарът му за положен личен труд през последните 12 месеца надвиши 50 000,00 лв. Съгласно...

Третирате по ЗДДС на услуга, извършена за дружество във Великобритания

Българско дружество извършва услуга по опаковане и изпращане на стоките до клиентите (които са в ЕС) на дружество от UK. До края на 2020 г. тези услуги са фактурирани на UK-то дружество на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от ЗДДС с обратно начисляване на ДДС. От 2021 г., ...

Справочник

От 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими “извън Съюза”, “в Съюза” и “Внос”

Национална агенция за приходите За режим “извън Съюза” могат да се регистрират в страната (като държава членка по идентификация) чрез електронния портал/електронните услуги на НАП данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС и извършват: Доставки на услуги, по които получ...

Справочна информация бр. 13/2021

Централни валутни курсове за периода 26.03. - 01.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...