Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 15, 19 - 25 април 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 19 - 25 април 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 15 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажби на движими вещи в интернет на физическо лице, което няма регистрация като търговец

С широкото навлизане на интернет и появата на най-различни специализирани онлайн платформи значително се улесни покупко-продажбата на стоки и услуги от различно естество. Онлайн търговията, особено на движими вещи/стоки допълнително се разрасна, като...

Същност и приложение на системата One Stop Shop (OSS) - обслужване на едно гише

Една от най-съществените промени в реда за функциониране на ДДС на територията на ЕС, отразена в нашето законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8.12. 2020 г., ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 13 от 16.2.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пчеларството. Правителството прие: 1. Постановление № 45 от 12 февруари 2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училищ...

ДВ, бр. 14 от 17.2.2021 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. Правителството прие Постановле...

ДВ, бр. 15 от 19.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Администра­тивно­процесуалния кодекс. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произхо...

ДВ, бр. 16 от 23.2.2021 г.

Народно събрание: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 51 от 17 февруари 2021 г. за изменение и...

Въпроси и отговори

Данъчно задължените лица в процедура по ликвидация

Дружество “Х” АД е в процес на ликвидация. Дружеството има получен заем от фирмата майка, по който са начислявани лихви до момента съгласно договор за заем. Дружеството няма да може да върне заема и лихвите, защото няма никакви активи. До момента има...

Данъчно третиране на продажбата на “стара” сграда

Физическо лице придобива с постановление от ЧСИ през 2015 г. недвижим имот, представляващ поземлен имот с площ 937 кв.м и двуетажна еднофамилна жилищна сграда на етап груб строеж със застроена площ 99.58 кв.м и разгъната ЗП 154,12 кв.м. Продавачът - ...

Осигуряване на гръцки гражданин за дейността си като самоосигуряващо се лице в България, който има отпусната пенсия по гръцкото законодателство

Гръцки гражданин упражнява трудова дейност единствено на територията на страната като самоосигуряващо се лице - едноличен собственик на капитала на ЕООД. Считано от 01.02.02021 г., му е отпусната пенсия по гръцкото законодателство. Следва ли да внася...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически ...

Право на работа след продължителен отпуск по болест

Има ли работодателят право да допусне на работа лице, което е ползвало 180 дни отпуск по болест поради прекаран инфаркт? Когато при настъпило заболяване компетентният здравен орган установи състояние на временна неработоспособност, той издава болнич...

Предписанието за трудоустрояване е задължително за работодателя

Поради претърпяна злополука 3 месеца бях в отпуск по болест. След това лекарската консултативна комисия (ЛКК) препоръча да бъда трудоустроен за 3 месеца на по-лека работа, без физическо натоварване. Представих предписанието на ЛКК на директора и той ...

Ред за ползване на електронните услуги на НАП

През 2020 г. фирмата ми има сключен договор за счетоводно обслужване с фирма Х ЕООД. Имам упълномощаване от едноличния собственик за подписване с мой ел. подпис на ГДД, ГОД в НСИ. В края на месец 02.2021 г. едноличният собственик на фирма Х ЕООД прод...

Третиране на ваучерите за храна на база отработен ден

Работодател предоставя ваучери за храна на всички служители в размер на 60 лв. Същият предлага ваучерите да се предоставят пропорционално на отработените дни през месеца, т.е. служителите в отпуск, болничен, напуснали и приети през месеца да получава...

Удръжки от заплатата при дисциплинарно уволнение

Трудовият договор е прекратен по чл. 330, ал. 1, т. 6 от КТ - поради дисциплинарно уволнение. Има ли работодателят право да удържи от дължимото при уволнението възнаграждение стойността на работното облекло, което работникът не е върнал? Когато на р...

Справочник

Справочна информация бр. 15/2021

Централни валутни курсове за периода 09.04. - 15.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...