Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 16, 26 април - 2 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 26 април - 2 май 2021 г.
Законодателство

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2020 г.

Едновременно с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица самоосигуряващите се имат задължение да определят окончателен размер на осигурителния си доход. Това задължение е предвидено в чл. 6, ал. 9 от Кодекса за с...

Същност и приложение на системата One Stop Shop (OSS) - обслужване на едно гише

Една от най-съществените промени в реда за функциониране на ДДС на територията на ЕС, отразена в нашето законодателство със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), обн. в ДВ, бр. 104 от 8.12. 2020 г., е свързана с трансграничната е...

Държавен вестник

ДВ, бр. 17 от дата 26.2.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Конституционният съд прие Правилник за изменение и допълнени...

ДВ, бр. 18 от 2.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух 3. Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата. 4. Решение за отпускане на държавни парични на...

ДВ, бр. 19 от 5.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Правителството прие Постановление № 68 от 26 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за ползва...

Въпроси и отговори

Намаление обема на работа в непроизводствена организация

Как може да се докаже намаление обема на работа като основание за уволнение от организация, която не е производствена? В чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ е уредено правото на работодателя да прекрати трудовия договор поради намаляване обема на работа. В закона няма изрично определение...

Незаконно уволнение и възстановяване на работа на служител

Служител е възстановен на работа от съда. Решението е влязло в сила на 09.02.2021 г. Към днешна дата сме получили заявление от лицето за възстановяване на работа. Към него са приложени и копие на фишове и трудова книжка, необходими за изчисляването на обезщетението, което също е ...

Особености на годишното счетоводно приключване на селскостопанското предприятие 2020 г.

В селското стопанство работят физически лица и предприятия с различен правен статут: юридически лица - търговски дружества, земеделски кооперации, сдружения с нестопанска цел; физически лица - земеделски производители, които могат да бъдат физически лица, избрали да се облагат по...

Разваляне на доставката по ЗДДС

Сключен е договор за наем на административна сграда през 2019, като договорената цена се заплаща авансово за срок от 10 години. Авансът по договора е заплатен и съответно е издадена фактура за авансово плащане. През април 2020 във връзка с пандемията е сключено споразумение за вр...

Справочник

Справочна информация бр. 16/2021

Централни валутни курсове за периода 16.04. - 22.04.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 16 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...