Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 8, 16 - 30 април 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2021 г.
Писма и указания

№ 2-879 от 18.12.2020 г. Относно: Приложение на ЗДДС при придобиване на автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ..., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива автомобил чрез финансов лизинг с опция за ...

№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-63/2020 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). В запитването е и...

№ 26-Н-167#1 от 21.01.2021 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Израел

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Н -167/…2020 г., касаещо удостоверяване на качеството местно лице по смисъла на СИДДО с Израел. Съгласно представената фактическа обстановка, българското дружество „Х“ ЕООД, ЕИК …, е получател на софтуерни и кон...

№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка

Според изложеното в запитването, основни клиенти на „Х“ АД са фирми от Европейския Съюз, както и такива от трети страни. Произведената продукция е предмет на доставки извън територията на България - вътреобщностни доставки /BOД/ или износ. За тези доставки „Х“ АД прилага нулева с...

№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация

Във Вашето запитване излагате следната фактическа обстановка: управляваното от Вас дружество извършва дейност в областта на IT услугите. Дейността Ви е насочена към пазара в САЩ. Недостигът на кадри в посочения сектор частично може да бъде компенсиран с висококвалифицирани специа...

№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Вие сте наета на работа в Холандия, където плащате и данъци. Посочвате, че от шест месеца изпълнявате задълженията си дистанционно от територията на България. Въз основа на така изложената фактическа обстановка же...

№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Х ЕООД сключва договор с австрийско юридическо лице. Предмет на договора е предоставяне на машини под наем, използвани в производството на българското дружество, явяващи се промишлено оборудване, без преотстъпване...

№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, собственици на капитала на дружество Х ООД, регистрирано в Република България, са юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 90% от капитала, и физическо лице, местно за данъч...

№ М-94-М-2811#3 от 06.01.2021 г. Относно: Данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, местно на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, е 100% собственик на капитала на дружество, регистрирано в Република България. Съгласно чл. 194, ал. 3, т. 3 от За...

Анотации

Възнаграждение за времето, през което работникът/служителят ползва платения си годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Бях в отпуск по майчинство до 13,09.2020 година и се върнах на работа на 14.09.2020 г. За месец септември имам 12 работни дни и увеличение на заплатата от 14.09.2020 г. През месец октомври ползвах платен отпуск за времето на майчинс...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя в предприятие повече от 30 г. Преди 6 години ръководството реши да отдаде дейността (работата), която извършвам на друга фирма. В следствие на това се наложи да напусна едната фирма и да постъпя на работа в другата без прекъс...

Обезщетение при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Служител работи 10 г. и 01 м в предприятието и напуска по взаимно съгласие на 23.05.2013 г. Тогава не отговаря на условията за пенсиониране. Работи няколко месеца при друг работодател. Назначен е отново при нас на 24.11.2014 г. На 1...

Обезщетение при пенсиониране на лице, работило в различни общински предприятия

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Ако едно лице е работило в различни общински предприятия регистрирани по чл. 51 от ЗОбщС, които са второстепенни разпоредители с бюджет, и също така е работило в Общински търговски дружества с 50 и над 50 % собственост на община, сч...

Осигуряване на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но извършват дейност по отдаване на имот на туристи

Във в. "Труд" Димитрина Захаринива, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Той е пенсионер и е собственик на еднолично дружество с ограничена отг...

Право на работника или служителя на неплатен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор от 23.10.2020 г. съм в неплатен отпуск по мое желание (след приключване на майчинството ми), тъй като трябва да се грижа за своето дете. Работодателят е оформил отпуската ми едновременно по чл. 160...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2021 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 8 от 2021 г.

ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстановяване и развитие Закон за допъ...

Осигурителен календар за май 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 април 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...

PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...