Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 8, 16 - 30 април 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 8 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 2-879 от 18.12.2020 г. Относно: Приложение на ЗДДС при придобиване на автомобил чрез финансов лизинг с опция за прехвърляне на собствеността върху автомобила

В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ЦУ на НАП, заведено по регистъра на дирекцията под вх.№ ..., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС, придобива автомобил чр...

№ 23-29-63 от 07.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-63/2020 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Данъчно-осигурителния процесуален ко...

№ 26-Н-167#1 от 21.01.2021 г. Относно: Прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Република Израел

В дирекция СИДДО при ЦУ на НАП е постъпило Ваше запитване с вх. № 26-Н -167/…2020 г., касаещо удостоверяване на качеството местно лице по смисъла на СИДДО с Израел. Съгласно представената фактическа обстановка, българското дружество „Х“ ЕООД, ЕИК …, ...

№ 3-126 от 29.01.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на инструментална екипировка

Според изложеното в запитването, основни клиенти на „Х“ АД са фирми от Европейския Съюз, както и такива от трети страни. Произведената продукция е предмет на доставки извън територията на България - вътреобщностни доставки /BOД/ или износ. За тези до...

№ 94-Б-413#3 от 03.02.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и Беларус и между България и Руската федерация

Във Вашето запитване излагате следната фактическа обстановка: управляваното от Вас дружество извършва дейност в областта на IT услугите. Дейността Ви е насочена към пазара в САЩ. Недостигът на кадри в посочения сектор частично може да бъде компенсира...

№ 94-Д-1568#2 от 05.01.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Вие сте наета на работа в Холандия, където плащате и данъци. Посочвате, че от шест месеца изпълнявате задълженията си дистанционно от територията на България. Въз основа на така излож...

№ М-26-П-35#1 от 15.02.2021 г. Относно: Данъчно третиране на доходи от наем на промишлено оборудване

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, Х ЕООД сключва договор с австрийско юридическо лице. Предмет на договора е предоставяне на машини под наем, използвани в производството на българското дружество, явяващи се промишлено...

№ М-94-Д-50#1 от 02.02.2021 г. Относно: Облагане на доходи от дивиденти, разпределени от Х ООД в полза на чуждестранно юридическо лице, съответно - чуждестранно физическо лице, местни за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, собственици на капитала на дружество Х ООД, регистрирано в Република България, са юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство, което притежава 90% от капитала, и ф...

№ М-94-М-2811#3 от 06.01.2021 г. Относно: Данъчното третиране на доходи от дивиденти, разпределени в полза на чуждестранно юридическо лице, местно на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка, юридическо лице, местно за данъчни цели на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, е 100% собственик на капитала на дружество, регистрирано в Република България. Съгла...

Анотации

Възнаграждение за времето, през което работникът/служителят ползва платения си годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Бях в отпуск по майчинство до 13,09.2020 година и се върнах на работа на 14.09.2020 г. За месец септември имам 12 работни дни и увеличение на заплатата от 14.09.2020 г. През месец октомври ползвах плате...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя в предприятие повече от 30 г. Преди 6 години ръководството реши да отдаде дейността (работата), която извършвам на друга фирма. В следствие на това се наложи да напусна едната фирма и да постъпя ...

Обезщетение при пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Служител работи 10 г. и 01 м в предприятието и напуска по взаимно съгласие на 23.05.2013 г. Тогава не отговаря на условията за пенсиониране. Работи няколко месеца при друг работодател. Назначен е отново...

Обезщетение при пенсиониране на лице, работило в различни общински предприятия

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Ако едно лице е работило в различни общински предприятия регистрирани по чл. 51 от ЗОбщС, които са второстепенни разпоредители с бюджет, и също така е работило в Общински търговски дружества с 50 и над ...

Осигуряване на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ, но извършват дейност по отдаване на имот на туристи

Във в. "Труд" Димитрина Захаринива, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин желае да отдава част от имота, в който живее, на туристи чрез платформите Booking, AirBnB, както и чрез български сайтове. Той е пенсионер и е собственик на едноли...

Право на работника или служителя на неплатен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговоарят на въпроса: Работя на постоянен трудов договор от 23.10.2020 г. съм в неплатен отпуск по мое желание (след приключване на майчинството ми), тъй като трябва да се грижа за своето дете. Работодателят е оформил отпуск...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май 2021 г.

До 10-ти май: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 8 от 2021 г.

ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г. Народно събрание Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на възмездни консултантски услуги „Подкрепа за териториална декарбонизация“ между Министерството на енергетиката и Международната банка за възстанов...

Осигурителен календар за май 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 1 - 15 април 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...