Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > сп. Български законник > 2021 > бр. 7 от 2021 г.
 
сп. Български законник
бр. 7 от 2021 г.
Закони и правителствени актове

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Обн., ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006 г., изм., ДВ, бр. 101 от 15 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 12 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 16 от 20 февруари 2007 г., изм., ДВ, бр. 39 от 15 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 1...

Коментар на експерта

Задължения по ЗДДС на получателя на услуга по транспорт на стоки, предоставена от регистрирано по ДДС лице в друга държава членка

За целите на облагането с данък върху добавената стойност е от първостепенно значение да бъде правилно определено мястото на изпълнение на доставките на стоки и/или услуги. Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото на изпълнение при достав...

Какво и защо се промени в Инкотермс–2020

Инкотермс (Incotеrms е абревиатура от наименованието International Commercial Terms - Международни търговски термини). Представлява комплект от правила за условия на доставка, разработени от Международната търговска камара (МТК) – Париж, и стандартизирани със стандарт на Междунар...

Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1.07.2021 г.

В „Държавен вестник“, бр. 27 от 2 април 2021 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ПИДППЗДДС). ПИДППЗДДС отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)...

Въпроси и отговори от практиката

Възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите в дружество с държавно участие

Въпрос: Oт кой момент се начислява възнаграждение на новоизбран член на съвета на директорите в дружество с държавно участие – от датата на подписване на договора за управление или от датата на вписване в Търговски регистър? Отговор: Членовете на съвета на директорите на търговс...

Командироване в чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Въпрос: При промяната за изпращане уведомления към НАП по чл. 62 ал. 5 от КТ при фирма регистрирана в България и седалище тук, но с международни шофьори как процедирам при тях след 28.02.2021? ТД са регистрирани с код ЕКАТЕ 0000 и досега не сме имали проблеми и при проверки. След...

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Въпрос: Служителка, назначена по трудов договор, е в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до двегодишна възраст. По желание на лицето, с молба за напускане, лицето желае да прекрати трудовия си договор с фирмата. Какви обезщетения за неизползван отпуск следва да изплати фир...

Осигуряване на български гражданин, живеещ в Англия

Въпрос: Собственик на ЕООД (български гражданин) работи и живее в Англия и се осигурява там. Трябва ли да се осигурява и като самоосигуряващо се лице в България през ЕООД-то? Отговор: Договореният преходен период от 01.02.2020 г. до 31.12.2020 г. във връзка с напускането на Обед...

Осигуряване на земеделски производител, работещ и по трудов договор

Въпрос: През 2020 г. лице работи на трудов договор, като от месец януари до месец декември е получило брутно трудово възнаграждение в размер на 812,98 лв. От месец юли до месец октомври лицето се е осигурявало като земеделски производител на 420 лв. Как следва да се попълнят табл...

Осигуряване на собственик на транспортна фирма, работещ и като шофьор

Въпрос: Собственик и управител на транспортна фирма работи във фирмата като шофьор тежкотоварен автомобил през по-голямата част от работното време, за което се дължат осигуровки за втора категория труд. Същевременно той управлява и представлява фирмата. Ако се внесат осигуровки ...

Отчитане на приходи от наеми

Въпрос: Декември месец е сключен договор за наем с клиент, който влиза в сила средата на 2021 г. При сключването е заплатена комисиона на посредник. Посредническата услуга как трябва да се осчетоводи - като текущ административен разход за 2020 г., или да се разсрочи в 2021 г., ко...

Отчитане на суми по програми за наети лица от Бюро по труда

Въпрос: Как би следвало да се осчетоводят получени суми по програми за наети лица от Бюро по труда? Средства от държавния бюджет за субсидирана заетост за определен период. Средствата покриват трудово възнаграждение за действително отработено време, осигуровки за сметка на работо...

Последващо отчитане на финансови активи

Въпрос: Дружество е закупило през 2020 г. 3 кг сребърни монети австралийска кукабура и 2 кг Валкамби сребърно кюлче с инвестиционна цел. Длъжни ли сме към 31.12.2020 г. да направим преоценка на монетите и кюлчетата и ако е така, откъде да се вземат данни за пазарната цена? Отгов...

Правителствени дарения на суми като процент от оборотите на предшестващи месеци

Въпрос: Във връзка с пандемията и намалените обороти НЗОК превежда с данъчно известие на зъболекарите (денталната медицина) суми като % от оборотите на предшестващи месеци - това е от март 2020 г. до момента. Как да се осчетоводяват тези приходи, постъпват по банка и ЗОК издава ...

Прилагане на Наредба № 5 от 2002 г. и чл. 121а от КТ във връзка с координационните регламенти за социална сигурност по отношение на лицата, които извършват международен транспорт

Въпрос: От 01.03.2021 г. фирмите, които командироват работници по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, трябва в 3-дневен срок да подадат уведомление за сключеното допълнителното споразумение, с което командироват работниците си в страна от ЕС. Нашата фирма се занимава с меж...

Приложимото осигурително законодателство се удостоверява с формуляр А1

Въпрос: Собственик на фирма е единственото лице, което работи във фирмата. Избрал е начин на осигуряване - самоосигуряващо се лице. Последните 3 години работи в Белгия. Там има сключен трудов договор с белгийски работодател. Българската фирма продължава да функционира, като си вн...

Приходи от продажба на услуги

Въпрос: Как трябва да се разпознае приходът от комисионно възнаграждение на застрахователен брокер? Услугата (сключване на застраховките и плащане на премията към застрахователите) е извършена през декември 2020 г. В началото на януари 2021 г. застрахователите изпращат отчет към ...

Размяна на несходни стоки и услуги

Въпрос: Юридическо лице „Гама“ ЕООД“ започва строеж на сграда. За целта се договаря с физическо лице, собственик на земята, за учредяване на отстъпено право на строеж. Физическото лице, собственик на земята, учредява на юридическото лице суперфиция и продава 2/3 от земята на юрид...

Счетоводното отчитане на покупката и продажбата на чуждестранна валута

Въпрос: Как счетоводно се отразява покупка и продажба във валутно бюро? В справките от програмата имам количество валута закупена и продадена и стойността на валутната разлика като приход. В отчета за продажби имам група А покупки, група Б продажби, но разликата не е колкото спра...

Писма и указания

№ 3-300 от 09.03.2021 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице (български гражданин, живеещ в САЩ)

Според изложеното в запитването „В“ ЕООД е с основна дейност покупка на стоки с цел продажба – онлайн, както и чрез търговски обект – магазин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС лице. За целите на дейността предстои сключване на договор за наем на търговски обект, чийто собствени...

Решения на ВАС

Решение № 1674 от 09.02.2021 г. по адм. дело № 10658/2020 г.

Предмет на спора е отказ да се намали декларираният резултат по ЗДДС за данъчен период 11.2013 г. При действието на чл. 90, § 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС държавите членки определят условията, при които се намалява осно...

Решение № 2462 от 23.02.2021 г. по адм. дело № 9554/2020 г.

Предмет на спора са допълнително начислен ДДС и корпоративен данък за 2017 г. ведно с лихви. При положение че не са издадени протоколи по чл. 117, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗДДС, на основание чл. 86, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 117 ЗДДС, правилно е начислен допълнително косвен данъ...

Решение № 3085 от 09.03.2021 г. по адм. дело № 8486/2020 г.

Предмет на спора е Акт за регистрация по ЗДДС от 05.07.2019 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП София, потвърден с решение от 04.09.2019 г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. София при ЦУ на НАП. Върху правото на строеж не ...

Решение № 3756 от 23.03.2021 г. по адм. дело № 12947/2020 г.

Предмет на спора са непризнато право на данъчен кредит, както и за наличните стоки към датата на регистрация по ЗДДС, и непризнато право на данъчен кредит по фактура от 30.12.2016 г. за данъчни периоди август, септември и октомври 2016 г. и май, юни, юли и август 2017 г. ведно с ...

Решение № 3833 от 25.03.2021 г. по адм. дело № 12843/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви. Установени са данни за укрити приходи от продажби по смисъла на чл. 122, ал. 1, т. 2 ДОПК, които представляват основание за прилагане на особения ред по чл. 122 и сл. ДОПК. В съответствие с чл. 124, ал. 2 ДОПК, е прието,...

Решение № 4146 от 31.03.2021 г. по адм. дело № 13223/2020 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчен период 05.2015 г. и следващите се лихви за забава. Спорът между страните не касае предпоставките по чл. 79, ал. 1 ЗДДС за корекции при брак на стоки, а приложимостта на ограничението по чл. 80, ал. 1, т. 4, б. „а“ ЗДДС,...

Решение № 4674 от 13.04.2021 г. по адм. дело № 728/2021 г.

Предмет на спора са наложени принудителни административни мерки запечатване и забрана на достъпа до търговски обект магазин в гр. Петрич за срок 14 дни. Щом е установено извършването на плащане, за лицето по чл. 3 от наредбата е възникнало задължението за документиране на продаж...

Решение № 4744 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 695/2021 г.

Предмет на спора е Акт за дерегистрация по ЗДДС от 13.01.2020 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД - София, потвърден с решение от 03.04.2020 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – София при ЦУ на НАП, с който е разпоредено прекратя...

Решение № 4746 от 14.04.2021 г. по адм. дело № 620/2021 г.

Предмет на спора е Заповед от 20.05.2020 г., с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС на ЕООД е наложена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин в гр. Асеновград, като е забранен и достъпът до обекта за срок ...

Решения на ВКС

Решение № 295 от 15.02.2019 г. по гр. дело № 1626/2018 г., на IV г.о.

Разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК регламентира прекратяване на изпълнителното производство с постановление, когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия в продължение на две години, с изключение на делата за издръжка. Прекратяването на изпълнителното ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 7 от 2021 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 30.04.2021 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 20 до бр. 25 от 2021 г.

ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската телеграфна агенция Решение за възлагане на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за провеж...

PDF версия на броя

Брой 7 на Български законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...