Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 18, 17 - 23 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 17 - 23 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 18 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел...

Облагане с нулева ставка на данъка за услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, свързани с доставки по чл. 31, т. 2 от ЗДДС

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност...

Държавен вестник

ДВ, бр. 23 от 19.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. Закон за изменение и допълнение на...

ДВ, бр. 24 от 23.3.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 95 за назначаване на Милена Георгиева Иванова - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Републик...

ДВ, бр. 25 от 26.3.2021 г.

Народното събрание прие Поправка в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария (ДВ, бр. 23 от 2021 г.) Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 102 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжностт...

ДВ, бр. 26 от 30.3.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 104 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г. Конституционният съд прие Решение № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от...

Въпроси и отговори

Възстановяване на здравноосигурителни права при пребиваване извън страната

До края на 2019 г. български гражданин работи и се осигурява в държава - членка на ЕС. През 2020 г. заминава за САЩ, където пребивава до м.май 2021 г. и се завръща в България. Какви документи е необходимо да представи, за да възстанови здравноосигури...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Дружеството ни не е регистрирано по ДДС и извършва продажби на ФЛ в Германия. Дружеството няма електронен интерфейс, като поръчките се правят по телефон или имейл. 1. Ако дружеството има оборот под 10 000 евро в ЕС, трябва ли да се регистрира на “едн...

Данъчно третиране на префактурирането на такса битови отпадъци

Фирма е отдала под наем недвижим имот. В договора за наем изрично е уговорено, че такса битови отпадъци ще се префактурира на наемателя. Трябва ли да начисля ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци на наемателя? Становищата относно данъчното...

Зачитане на надомната и дистанционната работа за трудов стаж

Част от служителите на фирмата работят надомно и дистанционно. Зачита ли се това време за трудов стаж по Кодекса на труда? Надомната работа и работата от разстояние (дистанционно) имат правна уредба в Кодекса на труда като форми за работа по трудово...

Издаване на фактура

Фирма извършва продажби на дребно към физически и юридически лица. На физическите лица фактури не се издават (или се издават само при изрично поискване от тяхна страна), като извършените към тях продажби се отчитат с отчет по продажбите. Клиентите, н...

Износ на стока

Дружество Х e производител на спортни стоки, регистрирано е в България и притежава български ДДС номер. Клиент Y e регистрирано в Швейцария, но има валиден ДДС номер в България. Дружество Х продава на Дружество У спортни стоки, като стоката се трансп...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Изпълнителен директор съм на ЕАД съгласно договор за възлагане на управлението от ноември 2018 г. Съгласно договора имам право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. При прекратяване на трудовото ми правоотношение съм с придобито право...

Отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите за кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията

Работещ по трудов договор, който е ръководител на общинска структура (предприятие, социална услуга), е регистриран като кандидат за народен представител за насрочените на 4 април 2021 г. избори. Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) кандида...

Повторна регистрация по ЗДДС

След дерегистрация по чл. 176, т. 1 от ЗДДС по инициатива на НАП. На 05.04.2021 г. получихме Акт за дерегистрация по ДДС, който ще се обжалва. Но скоро ще направим необходимия оборот за нова регистрация по ДДС (може би преди още да се е произнесъл съ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Служител на фирмата е прекратен с дата 02.11.2020 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ въз основа на подадена молба за прекратяване на трудовото правоотношение. На 05.05.2021 г. в офиса на фирмата е получено Разпореждане на НОИ за отпускане на ...

Размер на платения годишен отпуск при сумирано работно време

Има ли право на увеличен размер на платения годишен отпуск служител, който работи на сумирано изчисляване на работното време. Същият работи в събота и неделя, но му се осигурява междуседмична почивка в размер минимум 36 часа? Обстоятелството, че слу...

СИДДО с Италия относно доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Лице, работещо по трудов договор, получава хонорар от Италия за “Изготвяне и/или редакция на дигитални рекламни банери за рекламна агенция”. Върху получената сума не е удържан ДОД. Необходимо ли да се попълва приложение № 9 от ГДД? В коя колона трябв...

Социално и здравно осигуряване на нает от българско дружество гръцки гражданин, който извършва работа от разстояние от територията на Гърция

Дружество, регистрирано в България, е сключило трудов договор по Кодекса на труда с лице - гръцки гражданин, за извършване на работа от разстояние. Наетото лице ще полага труда онлайн от територията на Гърция, където пребивава. Следва ли работодателя...

Справочник

Справочна информация бр. 18/2021

Централни валутни курсове за периода 29.04. - 13.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...