Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 18, 17 - 23 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 17 - 23 май 2021 г.
Законодателство

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел да отразят в правилника проме...

Облагане с нулева ставка на данъка за услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, свързани с доставки по чл. 31, т. 2 от ЗДДС

На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предос...

Държавен вестник

ДВ, бр. 23 от 19.3.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Министъръ...

ДВ, бр. 24 от 23.3.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 95 за назначаване на Милена Георгиева Иванова - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас със седалище в гр. ...

ДВ, бр. 25 от 26.3.2021 г.

Народното събрание прие Поправка в Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на РБългария (ДВ, бр. 23 от 2021 г.) Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 102 за освобождаване на Валентин Петров Модев от длъжността извънреден и пълномощен посл...

ДВ, бр. 26 от 30.3.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 104 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, на 27 юни 2021 г. Конституционният съд прие Решение № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г. Правителството прие: ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на здравноосигурителни права при пребиваване извън страната

До края на 2019 г. български гражданин работи и се осигурява в държава - членка на ЕС. През 2020 г. заминава за САЩ, където пребивава до м.май 2021 г. и се завръща в България. Какви документи е необходимо да представи, за да възстанови здравноосигурителните си права за месеците н...

Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки

Дружеството ни не е регистрирано по ДДС и извършва продажби на ФЛ в Германия. Дружеството няма електронен интерфейс, като поръчките се правят по телефон или имейл. 1. Ако дружеството има оборот под 10 000 евро в ЕС, трябва ли да се регистрира на “едно гише-MOSS” по Режим в съюза?...

Данъчно третиране на префактурирането на такса битови отпадъци

Фирма е отдала под наем недвижим имот. В договора за наем изрично е уговорено, че такса битови отпадъци ще се префактурира на наемателя. Трябва ли да начисля ДДС при префактуриране на такса битови отпадъци на наемателя? Становищата относно данъчното третиране на префактурирането...

Зачитане на надомната и дистанционната работа за трудов стаж

Част от служителите на фирмата работят надомно и дистанционно. Зачита ли се това време за трудов стаж по Кодекса на труда? Надомната работа и работата от разстояние (дистанционно) имат правна уредба в Кодекса на труда като форми за работа по трудово правоотношение. В разпоредбат...

Издаване на фактура

Фирма извършва продажби на дребно към физически и юридически лица. На физическите лица фактури не се издават (или се издават само при изрично поискване от тяхна страна), като извършените към тях продажби се отчитат с отчет по продажбите. Клиентите, на които не е издадена фактура,...

Износ на стока

Дружество Х e производител на спортни стоки, регистрирано е в България и притежава български ДДС номер. Клиент Y e регистрирано в Швейцария, но има валиден ДДС номер в България. Дружество Х продава на Дружество У спортни стоки, като стоката се транспортира от България до Япония. ...

Обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Изпълнителен директор съм на ЕАД съгласно договор за възлагане на управлението от ноември 2018 г. Съгласно договора имам право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. При прекратяване на трудовото ми правоотношение съм с придобито право на пенсия за осигурителен ста...

Отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите за кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията

Работещ по трудов договор, който е ръководител на общинска структура (предприятие, социална услуга), е регистриран като кандидат за народен представител за насрочените на 4 април 2021 г. избори. Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) кандидат, който е държавен или местен...

Повторна регистрация по ЗДДС

След дерегистрация по чл. 176, т. 1 от ЗДДС по инициатива на НАП. На 05.04.2021 г. получихме Акт за дерегистрация по ДДС, който ще се обжалва. Но скоро ще направим необходимия оборот за нова регистрация по ДДС (може би преди още да се е произнесъл съда по обжалването). Трябва ли ...

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

Служител на фирмата е прекратен с дата 02.11.2020 г. на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ въз основа на подадена молба за прекратяване на трудовото правоотношение. На 05.05.2021 г. в офиса на фирмата е получено Разпореждане на НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и ...

Размер на платения годишен отпуск при сумирано работно време

Има ли право на увеличен размер на платения годишен отпуск служител, който работи на сумирано изчисляване на работното време. Същият работи в събота и неделя, но му се осигурява междуседмична почивка в размер минимум 36 часа? Обстоятелството, че служителят работи на сумирано изч...

СИДДО с Италия относно доходи от авторски и лицензионни възнаграждения

Лице, работещо по трудов договор, получава хонорар от Италия за “Изготвяне и/или редакция на дигитални рекламни банери за рекламна агенция”. Върху получената сума не е удържан ДОД. Необходимо ли да се попълва приложение № 9 от ГДД? В коя колона трябва да се посочи сумата от ред 1...

Социално и здравно осигуряване на нает от българско дружество гръцки гражданин, който извършва работа от разстояние от територията на Гърция

Дружество, регистрирано в България, е сключило трудов договор по Кодекса на труда с лице - гръцки гражданин, за извършване на работа от разстояние. Наетото лице ще полага труда онлайн от територията на Гърция, където пребивава. Следва ли работодателят да осигурява социално и здра...

Справочник

Справочна информация бр. 18/2021

Централни валутни курсове за периода 29.04. - 13.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 18 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...