Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 19, 24 - 30 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 24 - 30 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 19 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Данъчни аспекти по ЗДДС на дейността на неперсонифицирано (гражданско) дружество по ЗЗД

На основание чл. 357 - 358 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. За постигане на общата цел съдружниците могат да уго...

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 27 от 2.4.2021 г.

Правителството прие Постановление № 113 от 29 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредител...

ДВ, бр. 28 от 6.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 116 от 1 април 2021 г. за изменение на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. 2. Постановление № ...

ДВ, бр. 29 от 9.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 132 от 5 април 2021 г. за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива “Партньорство за открито управление”. 2. Постановление № 133 от 6 април 2021 г. за приемане на Наредба за планира...

Въпроси и отговори

Възстановяване на данък, начислен на данъчно незадължени физически лица

Граждани на Обединеното кралство, с разрешително за пребиваване в България, изпращат личен багаж от Великобритания до България, които са обложени с мито и ДДС на митница в България. Имат ли право да възстановят платения ДДС и каква е процедурата за т...

Данъчно третиране при обратно получаване на суми по застраховки “Живот”

На всички служители на фирмата поименно беше направена застраховка “Живот” за срок от 5 години с месечна вноска по 60 лв. на служител. Сумите са признати като социален разход на фирмата. На 01.04.2021 г. изтече срокът на застраховките и Застраховател...

Доставки, извършени в период преди регистрация на фирмата за целите на ЗДДС

Фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, е отчела продажбите си към физически лица извън България със стоково-паричен отчет. В края на месец ноември фирмата достига оборот за задължителна регистрация по чл. 96. През декември се регистрира на това осно...

Облагане маржа на цената

Финансова институция, регистрирана по ДДС. Водеща счетоводството си по МСФО. Финансовата институция купува коли от дилър и ще ги отдава на лизинг срещу заплащане на договорна лихва за срок от 2 до 5 години на физически лица. Финансовият лизинг е на М...

Ползване на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск при пет месеца трудов стаж

Има ли право да ползва платен годишен отпуск служител, който работи от пет месеца в предприятието? Може ли работодателят да го пусне в неплатен отпуск, ако лицето не е ползвало платения? В чл. 155, ал. 2 от КТ е предвидено, че при постъпване на рабо...

Прекратяване на трудовия договор поради обявено извънредно положение или епидемична обстановка

Имам ли право да прекратя трудови договори на основание чл. 120в от КТ? В съответствие с чл. 120в от КТ: - при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предпр...

Ред и начин на предоставяне на ваучерите за храна

1. На основание чл. 294 от Кодекса на труда, чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 24, ал. 2, т. 1, б. “е” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и...

Срок за изплащане на обезщетенията след уволнение

Има ли определен законов срок след прекратяване на трудовия договор за изплащане на дължимите от работодателя обезщетения? Какво следва да се направи, ако този срок не се спази от работодателя? В съответствие с чл. 228, ал. 3 от КТ обезщетенията, дъ...

Счетоводно и данъчно отчитане на апорт на апартаменти, които са изградени от фирма с цел продажби

Фирма има основен предмет на дейност строителство на сгради с цел продажба на апартаменти. Фирмата е инвеститор и строител едновременно. Построените до момента сгради са жилищни със самостоятелни апартаменти, предназначени за продажби, и се отчитат к...

Справочник

Справочна информация бр. 19/2021

Централни валутни курсове за периода 14.05. - 20.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...