Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 19, 24 - 30 май 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 24 - 30 май 2021 г.
Законодателство

Данъчни аспекти по ЗДДС на дейността на неперсонифицирано (гражданско) дружество по ЗЗД

На основание чл. 357 - 358 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. За постигане на общата цел съдружниците могат да уговарят и вноски в пари или в др...

Измененията и допълненията в ППЗДДС за 2021 г.

В бр. 27 на “Държавен вестник” (ДВ) от 02.04.2021 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС, с които в правилника се въвеждат нови и допълват съществуващи правила в законодателството за облагане ва доставките с ДДС. Те имат за цел да отразят в правилника проме...

Държавен вестник

ДВ, бр. 27 от 2.4.2021 г.

Правителството прие Постановление № 113 от 29 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет...

ДВ, бр. 28 от 6.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 116 от 1 април 2021 г. за изменение на Списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. 2. Постановление № 117 от 1 април 2021 г. за одоб...

ДВ, бр. 29 от 9.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 132 от 5 април 2021 г. за координация на участието на Република България в Глобалната инициатива “Партньорство за открито управление”. 2. Постановление № 133 от 6 април 2021 г. за приемане на Наредба за планирането на социалните услуги. 3. ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на данък, начислен на данъчно незадължени физически лица

Граждани на Обединеното кралство, с разрешително за пребиваване в България, изпращат личен багаж от Великобритания до България, които са обложени с мито и ДДС на митница в България. Имат ли право да възстановят платения ДДС и каква е процедурата за това? Съгласно информацията от...

Данъчно третиране при обратно получаване на суми по застраховки “Живот”

На всички служители на фирмата поименно беше направена застраховка “Живот” за срок от 5 години с месечна вноска по 60 лв. на служител. Сумите са признати като социален разход на фирмата. На 01.04.2021 г. изтече срокът на застраховките и Застрахователната компания преведе сумите п...

Доставки, извършени в период преди регистрация на фирмата за целите на ЗДДС

Фирма, регистрирана по чл. 97а от ЗДДС, е отчела продажбите си към физически лица извън България със стоково-паричен отчет. В края на месец ноември фирмата достига оборот за задължителна регистрация по чл. 96. През декември се регистрира на това основание. През януари се налага д...

Облагане маржа на цената

Финансова институция, регистрирана по ДДС. Водеща счетоводството си по МСФО. Финансовата институция купува коли от дилър и ще ги отдава на лизинг срещу заплащане на договорна лихва за срок от 2 до 5 години на физически лица. Финансовият лизинг е на МПС втора употреба. В случая по...

Ползване на платен годишен отпуск и на неплатен отпуск при пет месеца трудов стаж

Има ли право да ползва платен годишен отпуск служител, който работи от пет месеца в предприятието? Може ли работодателят да го пусне в неплатен отпуск, ако лицето не е ползвало платения? В чл. 155, ал. 2 от КТ е предвидено, че при постъпване на работа за първи път работникът или...

Прекратяване на трудовия договор поради обявено извънредно положение или епидемична обстановка

Имам ли право да прекратя трудови договори на основание чл. 120в от КТ? В съответствие с чл. 120в от КТ: - при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприяти...

Ред и начин на предоставяне на ваучерите за храна

1. На основание чл. 294 от Кодекса на труда, чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, чл. 24, ал. 2, т. 1, б. “е” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за изв...

Срок за изплащане на обезщетенията след уволнение

Има ли определен законов срок след прекратяване на трудовия договор за изплащане на дължимите от работодателя обезщетения? Какво следва да се направи, ако този срок не се спази от работодателя? В съответствие с чл. 228, ал. 3 от КТ обезщетенията, дължими при прекратяване на труд...

Счетоводно и данъчно отчитане на апорт на апартаменти, които са изградени от фирма с цел продажби

Фирма има основен предмет на дейност строителство на сгради с цел продажба на апартаменти. Фирмата е инвеститор и строител едновременно. Построените до момента сгради са жилищни със самостоятелни апартаменти, предназначени за продажби, и се отчитат като готова продукция. Предстои...

Справочник

Справочна информация бр. 19/2021

Централни валутни курсове за периода 14.05. - 20.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдъ...

PDF версия на броя

Брой 19 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...