Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 10, 16 - 31 май 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-64 от 23.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-64/ 25.02.2021 г., относно данъчно третиране на покупката и доставката на употребяван автомобил по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас л...

№ 24-38-107 от 18.12.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, с получател Община

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-107/09.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Възложена е ревизия на Община по ЗДДС в хода на която е установено следното: 1. За ревизирания период Общината е сключила договор за срок от 60 месеца с „А“ ООД с с ...

№ 24-39-192 от 03.12.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е заведено Ваше писмо с вх. № …… г., с което по същество отправяте искане за методологична помощ във връзка със спряно производство по административно обжалване на Акт за регистрация по ЗДДС на г-н ….. Посочили...

№ 26-Ъ-9 от 23.12.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 26-Ъ-9 от 06.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество - работодател е установено в България и е част от международна група от дружества. Дружеството...

№ 94-Й-65 от 21.12.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е печатница с широк профил на производство – книги, учебници и учебни помагала, тетрадки, вестници и цялата гама от...

№ 96-00-46 от 22.02.2021 г.Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-46 от 11.02.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е придобило чрез покупко-продажба апартамент, находящ се в гр. С, в сграда, въведена в експл...

№ М-24-13-14 от 11.12.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), чрез ТД на НАП …., офис „….“, е постъпило Ваше запитване с вх. №М-24-13-14 от 20.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка и не притежавате двойно гражданство. От 2...

№ М-26-Д-840 от 03.12.2020 г. Относно: Командироване на граждани на Европейския съюз

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-26-Д-840 от 2.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество планира да сключи трудови договори с граждани на Европейския съюз (ЕС), с гражданс...

№ М-94-М-2752 от 21.12.2020 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск по чл. 173а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-94-М-2752/26.11.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Ваша служителка, майка на дете до 12 годишна възраст, подава молба за ползване на неплатен отпуск по чл...

Анотации

Данъчни аспекти при прехвърляне на част от търговското предприятие

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество възнамерява да извърши прехвърляне на част от търговското предприятие. Прехвърляната част ще включва актив - недвижими имоти, и пасив - задължения по кредит. Дружеството приобретател е свързано...

Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначихме медицинска сестра на трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ с работно време 2 ч. (0,25 длъжност). Впоследствие същата ме уведомява, че по основния договор на пълен работен ден не получава допълнително възнагр...

Едновременното предоставяне на работниците и служителите на ваучери за храна и „безплатен обяд“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирма осигурява безплатен обяд на своите работници. Разходите за изхранване на работниците се облагат с данък върху социалните разходи, тъй като дейността на фирмата не попада в обхвата на Наредба № 11 от 21.12.2005 г. Може ли фирма...

Клон на търговско дружество, регистриран по реда на Търговския закон, има характеристиките на работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Искам да попитам при какви обстоятелства е допустимо работодател да премести служители към клон на своето предприятие (те имат трудови правоотношения с основното предприятие, искането е работодател да стане клонът). Дали това трябва ...

Определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Общият трудов стаж може ли да се признае и калкулира, като процент към допълнителното възнаграждение на работната заплата или за това се използва само стажът по специалността/длъжността, за която се сключва трудовият договор? Съглас...

Ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител и от 21.12.2018 г. до 31.12.2020 г. съм била в следните болнични и отпуски: болнични по бременност и раждане, отпуск за отглеждане от 135 до 410 дни и отпуск за отглеждане на дете до 2 години, който беше до 27.03.2...

Прекратяване на трудов договор от работника в срока на предизвестието

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм на работа и съм работила един ден. Искам да се откажа, тъй като работата ми е трудна и не се справям. Длъжна ли съм да отработя предизвестието от един месец? В чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е предвиден...

Формиране на основната работна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В предприятието където работя, ръководството взе решение да обвърже възнагражденията на работниците и служителите като процент от минималната работна заплата. В трудовата книжка как би следвало да се опише това - дали като процентно ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2021 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 10 от 2021 г.

ДВ, бр. 5 от 19.1.2021 г. Президент на Републиката Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Министерски съвет Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмат...

Осигурителен календар за юни 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 май 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...