Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 10, 16 - 31 май 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 10 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-64 от 23.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на продажбата на автомобил втора употреба, внесен на територията на Холандия

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-64/ 25.02.2021 г., относно данъчно третиране на покупката и доставката на употребяван автомобил по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстано...

№ 24-38-107 от 18.12.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбата на чл. 163а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на услуги, с получател Община

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-38-107/09.09.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Възложена е ревизия на Община по ЗДДС в хода на която е установено следното: 1. За ревизирания период Общината е сключила договор за ср...

№ 24-39-192 от 03.12.2020 г. Относно: Приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) е заведено Ваше писмо с вх. № …… г., с което по същество отправяте искане за методологична помощ във връзка със спряно производство по административно обжалване на Акт за регистрац...

№ 26-Ъ-9 от 23.12.2020 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. № 26-Ъ-9 от 06.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество - работодател е установено в България и е част от международна г...

№ 94-Й-65 от 21.12.2020 г. Относно: Приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от девет процента за доставката на книги съгласно разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № …… е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е печатница с широк профил на производство – книги, учебници и учебни помагала, тетра...

№ 96-00-46 от 22.02.2021 г.Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-46 от 11.02.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е придобило чрез покупко-продажба апартамент, находящ се в гр....

№ М-24-13-14 от 11.12.2020 г. Относно: Задължително здравно осигуряване в Република България на българска гражданка, съпруга на пенсионер от американската армия, притежаваща документи за здравно осигуряване в TRICARE

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), чрез ТД на НАП …., офис „….“, е постъпило Ваше запитване с вх. №М-24-13-14 от 20.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте българска гражданка и не притеж...

№ М-26-Д-840 от 03.12.2020 г. Относно: Командироване на граждани на Европейския съюз

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-26-Д-840 от 2.10.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество планира да сключи трудови договори с граждани на Евр...

№ М-94-М-2752 от 21.12.2020 г. Относно: Здравноосигурителни вноски за периода на неплатен отпуск по чл. 173а, ал.2 от Кодекса на труда (КТ)

С Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. №М-94-М-2752/26.11.2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: Ваша служителка, майка на дете до 12 годишна възраст, подава молба за пол...

Анотации

Данъчни аспекти при прехвърляне на част от търговското предприятие

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество възнамерява да извърши прехвърляне на част от търговското предприятие. Прехвърляната част ще включва актив - недвижими имоти, и пасив - задължения по кредит. Друже...

Допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при втори трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначихме медицинска сестра на трудов договор за допълнителен труд по чл. 111 от КТ с работно време 2 ч. (0,25 длъжност). Впоследствие същата ме уведомява, че по основния договор на пълен работен ден не...

Едновременното предоставяне на работниците и служителите на ваучери за храна и „безплатен обяд“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Фирма осигурява безплатен обяд на своите работници. Разходите за изхранване на работниците се облагат с данък върху социалните разходи, тъй като дейността на фирмата не попада в обхвата на Наредба № 11 ...

Клон на търговско дружество, регистриран по реда на Търговския закон, има характеристиките на работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Искам да попитам при какви обстоятелства е допустимо работодател да премести служители към клон на своето предприятие (те имат трудови правоотношения с основното предприятие, искането е работодател да ст...

Определяне на правото и размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Общият трудов стаж може ли да се признае и калкулира, като процент към допълнителното възнаграждение на работната заплата или за това се използва само стажът по специалността/длъжността, за която се склю...

Ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя като учител и от 21.12.2018 г. до 31.12.2020 г. съм била в следните болнични и отпуски: болнични по бременност и раждане, отпуск за отглеждане от 135 до 410 дни и отпуск за отглеждане на дете до 2...

Прекратяване на трудов договор от работника в срока на предизвестието

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначена съм на работа и съм работила един ден. Искам да се откажа, тъй като работата ми е трудна и не се справям. Длъжна ли съм да отработя предизвестието от един месец? В чл. 325, ал. 1, т. 1 от Код...

Формиране на основната работна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В предприятието където работя, ръководството взе решение да обвърже възнагражденията на работниците и служителите като процент от минималната работна заплата. В трудовата книжка как би следвало да се опи...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни 2021 г.

До 10-ти юни: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 10 от 2021 г.

ДВ, бр. 5 от 19.1.2021 г. Президент на Републиката Указ № 9 за насрочване на избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Министерски съвет Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигур...

Осигурителен календар за юни 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 май 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...