Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 31 май - 6 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Независима икономическа дейност ли е личният труд, полаган от собственик на ЕООД

Въпросът съвсем не е риторичен, тъй като по силата на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС извършването на независима икономическа дейност е основно изискване за квалифицирането на дадено лице като данъчно задължено за целите на закона. На основание ал. 2 на същата ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 30 от 13.4.2021 г.

Президентът на Републиката издаде Указ № 108 за награждаване на проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие. Конституционният съд издаде Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г. Министърът н...

ДВ, бр. 31 от 14.4.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. 2. Постановление № 139 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълн...

ДВ, бр. 32 от 16.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19. 2. Решение за прием...

Въпроси и отговори

Данъчен кредит за лек автомобил, който се използва за отдаване под наем

Фирмата извършва строителна дейност, но закупува електрически лек автомобил с цел отдаване под наем. Има ли право на данъчен кредит при закупуването му? Наемът е определен в размер на амортизацията. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 1 от ЗДДС правото на пр...

Данъчно третиране на услуги, извършвани по електронен път

Българско дружество, регистриранo по ДДС, с основна дейност обработка на видеофайлове и фотография, използва услугите на онлайн платформа, за да продава продуктите си. Онлайн платформата е собственост на фирма, регистрирана в Холандия и има валиден Д...

Издаване на нова трудова книжка

Служителка постъпва на работа, без да представи трудова книжка, за което подписва декларация. Длъжен ли е работодателят да издаде нова трудова книжка? Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда трудовата книжка е официален удостоверителен документ за впис...

Осигуряване на работници, пребиваващи в друга държава

БГ фирма извършва дейност, свързана с ремонт и строително-монтажни дейности на обекти с място на изпълнение само във Франция. Управителят на фирмата е българин с постоянно пребиваване във Франция. Къде трябва да се осигурява като управител - в Българ...

Отчитане на получени субсидии за ветеринарномедицинска дейност

Дружество ЕООД с дейност ветеринарномедицински услуги е регистрирано по ДДС. Във връзка изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните получава съгласно сключен договор с Държав...

Платен учебен отпуск

Необходим ли е 8 месеца трудов стаж, за да се ползва платен учебен отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ? Изискването по чл. 155, ал. 2 от КТ за минимум 8 месеца придобит трудов стаж (от 01.01.2021 г. - 4 месеца) се поставя само по отношение правото на пол...

Прехвърляне на дружествени дялове

В местно дружество, регистрирано като ООД по Търговския закон, съдружници са три физически лица - чужденци. Двама от съдружниците са братя, които са местни лица на Великобритания, а третият е на Белгия. И тримата съдружници искат да направят продажба...

Прилагане на намалена ставка 9%

Основната дейност на дружеството е дигитален офсетов печат. Наш клиент - автор (фотограф), желае отпечатването на книга (албум). Имаме ли основание да се позовем на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС и да издадем фактура със ставка 9%? Моля да ни отговорите при с...

Специалният ред за облагане на маржа на цената

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, вкл. и по чл. 143 от ЗДДС с марж. Дейността е продажба на автомобили втора употреба и нови превозни средства. Как следва да се отчитат покупките на автомобили (нови и в...

Трудов договор при работни места в два различни града

Работодателят има офиси в две населени места. Може ли в трудовия договор да бъде посочено повече от 1 място на работа и служителят по собствено желание да избира мястото, където да полага труда си? В съответствие с чл. 66, ал. 1 от КТ трудовият дого...

Справочник

Справочна информация бр. 20/2021

Централни валутни курсове за периода 21.05. - 27.05.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...