начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 7 - 13 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 21 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Използване на лично имущество от физическото лице в дейността му като едноличен търговец по реда на чл. 27 от ЗДДФЛ

Като субект на търговското право едноличният търговец (EТ) е физическо лице, извършващо търговска дейност и регистрирано по реда на Търговския закон (ТЗ) под определено наименование (фирма). Съгласно разпоредбата на чл. 56 от ТЗ като едноличен търгов...

Държавен вестник

ДВ, бр. 33 от 20.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за приемане оставката на Министерския съвет на Република България. 2. Решение за избиране на Комисия по правни въпроси. 3. Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси. 4. Решение за избиране на Комисия по зд...

ДВ, бр. 34 от 23.4.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Решение за създаване на Временна комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при разходването на средства от Министерския съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия и дружества с пове...

Въпроси и отговори

Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Българска фирма, регистрирана по ЗДДС на основание чл. 96, продава чрез платформа Etsy.com продукти на фирми и ФЛ от ЕС и от трети страни. Стоките се произвеждат на територията на страната и фирмата организира транспорта им до крайния клиент. Как сле...

Дерегистрация по ЗДДС при смърт на едноличен търговец

ЕТ e с предмет на дейност продажба дървен материал, производство и продажба на мебели. Фирмата разполага с производствена сграда машини, два офиса, два апартамента и други ДМА. Регистрирана е по ЗДДС. На 21.04.2021 година едноличният собственик почин...

Документиране, регистрация и отчитане на получени освободени доставки

Задължението за документиране, регистриране и отчитане на получени освободени доставки не е изрично регламентирано в ЗДДС. Както нерядко се случва в нашето законодателство, при пропуск дадено задължение да бъде уредено в приложимия за него закон, тов...

Задължение за издаване на касов бон

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще започва търговия на стоки до данъчно незадължени лица в Словакия, плащането ще се извършва с наложен платеж от български куриер, който след това ще превежда сумите към българското дружество, има ли задълж...

Място на изпълнение на услуга с недвижим имот

Фирма, регистрирана по ДДС притежава офиси в бизнес парк. Фирма от Австрия има интерес да наеме под наем един от офисите. Фирмата от Австрия има намерение да изпрати определена сума с цел офисът да бъде обзаведен. Фактурата, която ще бъде издадена за...

Обезщетение при прекратяване на трудов договор при обявена извънредна обстановка

На какви обезщетения има право работник или служител, когато в условията на обявена извънредна епидемична обстановка трудовият му договор е прекратен от работодателя на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 (съкращаване на щата) или чл. 328, ал. 1, т. 3 (на...

Облагане при наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната

Физическо лице има сключен трудов договор за периода 19.03.2020 - 30.09.2020 г. с португалска фирма. Длъжност администратор, месторабота круизен кораб, който плава по река Доро (Португалия и Испания). През 2020 г. няма круизи, ФЛ е в България, но пол...

Освободена доставка по ЗДДС

Фирмата ни се занимава с рент-а-кар и е регистрирана по ДДС. Искаме да закупим магазин, който се намира в търговски център с цел препродажба от нерегистрирано по ДДС лице. При препродажбата следва ли да начислим ДДС на въпросния магазин, след като не...

Осчетоводяване на погрешно надпреведени суми, направени през ПОС терминал

Фирма за медицински услуги продава услугите си чрез: плащане в брой, ПОС терминал и банка. При изявено желание от пациента се издава фактура. Всеки ден за извършените продажби в брой и MFI има отчет – (КЛЕН). Касовият апарат е свързан с НАП. Сравних ...

Право на обезщетение за безработица от бюрото по труда

Трудовият ми договор е прекратен по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ. Имам ли право на пълно обезщетение от Бюрото по труда? Правото на парично обезщетение за безработица се придобива при следните условия (чл. 54а, ал. 1 от КСО): - за лицето да са внесени...

Преминаване от ненормирано към нормално работно време

Със своя заповед работодателят извади две длъжности от списъка на длъжностите и работните места за работа при ненормирано работно време. Един от служителите отказва да подпише допълнително споразумение за тази промяна. Заповедта достатъчно основание ...

Третиране на услуга от унгарска фирма за прехвърляне на авторско право

Предоставена ни е услуга авторско право, еднократна такса която трябва да заплатим в размер 332 евро на заглавие от фирма, регистрирана по ДДС в Унгария. За целта ни е издадена фактура на английски език без начислено ДДС. За да отразим фактурата в дн...

Установяване на трудов стаж по съдебен ред

От 1970 до 1980 година работих в ТКЗС, което впоследствие беше ликвидирано. При подаване документи за пенсия се установи, че трудовият стаж, прослужен в ТКЗС, не е нанесен в трудовата ми книжка. Когато попитах в общината къде се намират архивите на Т...

Справочник

Справочна информация бр. 21/2021

Централни валутни курсове за периода 28.05. - 03.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към pdf версия може да о...

Срокове и начини за подаване на уведомлението по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.

Национална агенция за приходите Срокове В Кодекса на труда и в Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5 ) са регламентирани сроковете, в които работодател...