Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 22, 14 - 20 юни 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 14 - 20 юни 2021 г.
Законодателство

Стойността на освободени доставки като елемент на данъчната основа за ДДС

В последните няколко години чрез търговията онлайн в международния обмен на стоки се включиха много физически лица и фирми. Немалка част от тях извършват дистанционна търговия на дребно, при която продажбите са предназначени за физически лица, пратките за които се изпращат от тер...

Държавен вестник

ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г.

Народното събрание прие Решение за отмяна на великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. Конституционният съд прие Решение № 4 от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 166 от 22 април 2021 г. за одобряване на до...

ДВ, бр. 36 от 1.5.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. 2. Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Правителството прие Решение № 391 от 23 април 2021 г. за откриване на процедура за възлагане на к...

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г.

Конституционният съд прие Решение № 5 от 27 април 2021 г. по конституционно дело № 13 от 2019 г. Правителството прие: 1. Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрил...

Въпроси и отговори

Възнаграждения за технически услуги

Българско юридическо лице (ЮЛ) е дистрибутор на филипинско дружество, предоставящо на българското ЮЛ скоринг услуги (тестов анализ на данни), които скоринг услуги българското дружество препродава след това на други ЮЛ. За месечната фактура, която българското дружество получава от...

Вътреобщностна доставка на стоки

Фирма А, регистрирана по ЗДДС, местно юридическо лице на територията на България, купува стока - автомобил от фирма Б (местно юридическо лице на територията на България, регистрирано по ЗДДС). Продажбата на тази стока ще се извърши към юридическо лице, регистрирано по ЗДДС в друг...

Изключване на вещи от имуществото на ЕТ

Физическо лице, пенсионер, в качеството си на едноличен търговец има намерение да изключи две от сградите си от имуществото на ЕТ-то, като ги разпредели като печалба към себе си, направи дарение или продажба към своите децата. Сградите са: “Административна сграда” и сграда тип “С...

Облагане с ДДС на виртуална валута

Физическо лице, български гражданин, нерегистриран по ЗДДС и неизвършващ друга стопанска дейност, извършва т.нар. “изкопаване” на виртуална валута - биткойн. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от “изкопаване” на биткойни над 50 000 лв. и подлежи ли на регис...

Отчитане и представяне на финансовите активи

Предприятие е закупило по договор дялове подфондове. Договорът е за 3 години, всеки месец закупуваме дялове на стойност около 186 лв. В края на годината по регистъра на притежаваните дялове имаме - инвестирана сума 1000 евро, стойност на актива под управление - 1067,40 евро, а су...

Третиране на вътреобщности доставки

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, ще закупи стока от дружество, регистрирано по ЗДДС в Словения. Стоката ще се транспортира от Словения до логистичен склад в България. Транспортът се организира от получателя на стоката - българското дружество. Клиентът на българското дру...

Справочник

Справочна информация бр. 22/2021

Централни валутни курсове за периода 04.06. - 10.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 22 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...