Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на книги и музикални носители от домашна библиотека и фонотека

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходи...

Държавен вестник

ДВ, бр. 43 от 21.5.2021 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing. Конституционният съд прие Решение № 6 от 11...

ДВ, бр. 44 от 25.5.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 3 от 20 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г. Министърът на отбраната издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерс...

ДВ, бр. 45 от 28.5.2021 г.

Министърът на образованието и науката издаде Наредба № 10 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията “Техник по транспортна техника”....

ДВ, бр. 46 от 1.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 190 от 26 май 2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните...

ДВ, бр. 47 от 4.6.2021 г.

Правителството прие Постановление № 193 от 2 юни 2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по б...

Въпроси и отговори

Внос на стоки

Фирмата ни не е регистрирана по ДДС. Искаме да закупим стоки от Турция. Трябва ли са правим някакви стъпки за регистрация по ДДС? А ако закупим стоки от страни от ЕС? Въвеждането на несъюзни стоки на територията на страната се определя като внос на ...

Втори трудов договор през време на отпуск по майчинство

При положение че съм в майчинство, може ли да започна нова работа при друг работодател? В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за не...

Данъчно третиране на доставките, които възникват при онлайн търговията

Фирма ЕООД, която не е регистрирана по ДДС, ще извършва дейност с онлайн търговия. Ще поръчва стоки от Италия и ще ги продава чрез български сайт. Необходимо ли е регистрация по ДДС и нещо по специфично в отчитането на документите? Законосъобразното...

На лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, не се отпуска пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Мъж, роден 1950 г., получава минимална пенсия за стаж и възраст 300 лв. От този месец има решение на ТЕЛК с инвалидност 96%. Има ли право на избор в НОИ коя пенсия да получава - инвалидна или за възраст (по-благоприятната)? Как се изчислява пенсията ...

Осигуряване при осъществяване на консултантска дейност в две други страни

От 2020 г. български гражданин, който пребивава в България, е регистриран като упражняващ свободна професия - за извършване на консултантски услуги. Същевременно смята да извършва консултантска дейност и в Германия и Русия. Също така желае да сключи ...

Относно издаването на формуляр А1

Българска фирма командирова служители по чл. 121а от КТ в Белгия за периода от 01.02.2021 г. до 01.02.2022 г. с изваден формуляр А1 подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. Служителите ще използват платен отпуск за периода 07.06.2021 г. до 17.06....

Покупка на вземане чрез договор за цесия

Клиент на фирмата ми сключва договор за цесия - откупуване на вземане. Клиентът ми е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, и извършва облагаеми доставки на територията на страната - наречен е в договора цесионер, цедент е финансово дружество, на к...

Превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време

Служител работи на срочен трудов договор. Работодателят възнамерява да му предложи постоянен трудов договор. Възможно ли е да се сключи допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, или трябва да се приложи чл. 69 от КТ и да не подпис...

Признаване на разходи за данъчни цели за престой и транспорт при задгранични командировки

Местно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други наети лица. Д...

Справочник

Справочна информация бр. 24/2021

Централни валутни курсове за периода 18.06. - 24.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на Д...