Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 28 юни - 4 юли 2021 г.
Законодателство

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от продажба на книги и музикални носители от домашна библиотека и фонотека

Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ, като облагаеми по този закон доходи са посочени доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по си...

Държавен вестник

ДВ, бр. 43 от 21.5.2021 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране на Протокол за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing. Конституционният съд прие Решение № 6 от 11 май 2021 г. по конституционно...

ДВ, бр. 44 от 25.5.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 3 от 20 май 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г. Министърът на отбраната издаде Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията...

ДВ, бр. 45 от 28.5.2021 г.

Министърът на образованието и науката издаде Наредба № 10 от 11 май 2021 г. за придобиване на квалификация по професията “Техник по транспортна техника”....

ДВ, бр. 46 от 1.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 190 от 26 май 2021 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произ...

ДВ, бр. 47 от 4.6.2021 г.

Правителството прие Постановление № 193 от 2 юни 2021 г. за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на Министерския съвет з...

Въпроси и отговори

Внос на стоки

Фирмата ни не е регистрирана по ДДС. Искаме да закупим стоки от Турция. Трябва ли са правим някакви стъпки за регистрация по ДДС? А ако закупим стоки от страни от ЕС? Въвеждането на несъюзни стоки на територията на страната се определя като внос на стоки по смисъла на чл. 16 от ...

Втори трудов договор през време на отпуск по майчинство

При положение че съм в майчинство, може ли да започна нова работа при друг работодател? В съответствие с чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното ...

Данъчно третиране на доставките, които възникват при онлайн търговията

Фирма ЕООД, която не е регистрирана по ДДС, ще извършва дейност с онлайн търговия. Ще поръчва стоки от Италия и ще ги продава чрез български сайт. Необходимо ли е регистрация по ДДС и нещо по специфично в отчитането на документите? Законосъобразното данъчно третиране и документи...

На лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, не се отпуска пенсия за инвалидност поради общо заболяване

Мъж, роден 1950 г., получава минимална пенсия за стаж и възраст 300 лв. От този месец има решение на ТЕЛК с инвалидност 96%. Има ли право на избор в НОИ коя пенсия да получава - инвалидна или за възраст (по-благоприятната)? Как се изчислява пенсията за инвалидност? На основание ...

Осигуряване при осъществяване на консултантска дейност в две други страни

От 2020 г. български гражданин, който пребивава в България, е регистриран като упражняващ свободна професия - за извършване на консултантски услуги. Същевременно смята да извършва консултантска дейност и в Германия и Русия. Също така желае да сключи и консултантски договор с фирм...

Относно издаването на формуляр А1

Българска фирма командирова служители по чл. 121а от КТ в Белгия за периода от 01.02.2021 г. до 01.02.2022 г. с изваден формуляр А1 подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ. Служителите ще използват платен отпуск за периода 07.06.2021 г. до 17.06.2021 г. трябва ли да се подава...

Покупка на вземане чрез договор за цесия

Клиент на фирмата ми сключва договор за цесия - откупуване на вземане. Клиентът ми е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, и извършва облагаеми доставки на територията на страната - наречен е в договора цесионер, цедент е финансово дружество, на което длъжник по кредит не е за...

Превръщане на срочен трудов договор в договор за неопределено време

Служител работи на срочен трудов договор. Работодателят възнамерява да му предложи постоянен трудов договор. Възможно ли е да се сключи допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, или трябва да се приложи чл. 69 от КТ и да не подписва споразумение? Срочен трудо...

Признаване на разходи за данъчни цели за престой и транспорт при задгранични командировки

Местно физическо лице е едноличен собственик на капитала на ЕООД, регистрирано по българското законодателство. Едноличният собственик е и управител на дружеството, като е сключен договор за управление и контрол. В дружеството няма други наети лица. Дейността на дружеството се със...

Справочник

Справочна информация бр. 24/2021

Централни валутни курсове за периода 18.06. - 24.06.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

Съдебна практика на ЕС, свързана с възстановяване на ДДС на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността

Национална агенция за приходите Дело C-302/93, Etienne Debouche? 1) В това дело е повдигнат въпроса дали адвокат, който се ползва от правото на освобождаване от облагане с ДДС в държавата членка, в която е установен, има право на възстановяване на ДДС, начислен върху услуги, кои...

PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...