Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 26, 12 - 18 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 12 - 18 юли 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 26 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Неперсонифицирано дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД

През м.10.2020 г. се създава обединение като неперсонифицирано дружество по смисъла на чл. 357-364 от ЗЗД за участие в публично състезание (обществена поръчка) от две юридически лица, регистрирани по ДДС. През 2020 г. обединението няма дейност, няма ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 52 от 22.6.2021 г.

Президент на Репуб­ликата 1. Указ № 155 за освобождаване на Иван Илиев Кондов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора. 2. Указ № 156 за назначаване на Алексей Еленков Андреев - извънреден и пълномощен п...

ДВ, бр. 53 от 25.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 200 от 23 юни 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. 2. Постановление № 201 от 23 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорт...

ДВ, бр. 54 от 29.6.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 204 от 23 юни 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. 2. Постановление № 205 от 24 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери з...

ДВ, бр. 55 от 2.7.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 206 от 29 юни 2021 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2021 г. 2. Постановление № 207 от 29 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни ра...

Въпроси и отговори

Деклариране на получени заеми

Физическо лице е отдало в заем сума в размер на 20 000 лв. на фирмата на едноличен търговец, който не възстановява заема в указания в договора за заем срок и физическото лице завежда дело. Съдът осъжда ЕТ да възстанови заемната сума от 20 000 лв. зае...

Доходи, начислени от местни юридически лица в полза на чуждестранни юридически лица

Наш клиент, българско дружество, подписва договор за правна услуга (данъчна консултация) с индийска правна кантора. В договора е записано, че българското дружество ще заплати на индийското нетна сума Х евро. Трябва ли тази сума да бъде обложена с дан...

Осигурителен стаж на самоосигуряващо се лице

Самоосигурено лице, собственик на ЕООД, внася през 2019 г. авансови осигурителни вноски върху избран осигурителен доход 1000 лв. Този доход не е окончателен за периода, лицето няма подадена декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, защото няма доходи за деклари...

Отчитане на нематериални активи

Нашата фирма е производител на храни. Предстои да направим разходи за изготвяне и внедряване на международен сертификат за качество на храните (на стойност приблизително около 8000 лв.), като 75% от общата сума на разходите, които предварително плаща...

Подобрение на сграда

Имаме собствен актив - сграда за 500 000 лева, като към 01.01.2021 г. е извършено подобрение за 100 000 лева. Към 01.01.2021 г. начислената амортизация е 150 000 лева. Как е най-правилно да се въведе подобрението на сградата в САПл и в ДАПл? С какви ...

Покупка на стоки

Дейността на Фирма “X” регистрирана по ДДС е продажба на дребно на хранителни стоки. Собственикът е по трудов договор в тази фирма. Фирма “X” ще прекъсва дейност и ще отваря нова фирма “Y” като собственика ще е самоосигуряващо се лице. В фирма “X” ...

Право на разходи за храна

Фирма с дейност транспорт на сурово мляко има назначени двама работници като шофьори, може ли да ползва разходи за командировки? Какъв е редът и имат ли право на разходи за храна? От така формулирания въпрос трудно може да се прецени дали и в кои сл...

Праг по OSS

От 01.07.2021 г. прагът за регистрация по ДДС в ЕС е променен на 10 000 евро. Фирма, нерегистрирана по ДДС, продава стоки онлайн в БГ и в други страни в ЕС. При определяне прага за регистрация от 10 000 по OSS включва ли се българският оборот? Пример...

Преобразуването на счетоводния финансов резултат

Българско дружество, нефинансово предприятие, прилагащо Националните счетоводни стандарти, е закупило малък брой акции на български акционерни дружества. Акциите са предоставени на инвестиционен посредник, който е член Българската фондова борса (БФБ)...

Регистрация по реда на облекчения режим при предоставяне на услуги, свързани с недвижими имоти, намиращи се на територията на страни от ЕС

Българска фирма, нерегистрирана по ЗДДС, предоставя услуги на данъчно незадължени лица, живеещи на територията на страни от ЕС. Услугите, които предоставя фирмата, са свързани с недвижими имоти и имотите също се намират на територията на страни от ЕС...

Срок на годност на биологични активи

Основната дейност на фирма, регистрирана по ДДС в България, е селскостопанска дейност - отглеждане на хмел и други трайни насаждения, построяване на предприятие за преработка на хмел и създаване на собствена пивоварна. От пролетта на 2020 дружеството...

Справочник

Промяна в начина на обмен на информация за предварителен контрол

Агенция за обществени поръчки От 1 юли 2021 г. регистрацията на процедури в системата за случаен избор и изпращането на документи за всички видове предварителен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки, се извършва изцяло чрез центра...

Промяна в начина на регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор

Агенция за обществени поръчки От 1 юли 2021 г. се променя начинът за регистрация на процедури за контрол чрез случаен избор. Въвеждането на данни в системата за случаен избор се извършва изцяло чрез функционалностите на централизираната автоматизира...

Специален режим в Съюза и специален режим извън Съюза

Национална агенция за приходите Специални ДДС режими, за прилагането на които се използва електронна система за обслужване на едно гише - One-stop shop (OSS) Електронна система за обслужване на едно гише - one-stop shop (OSS) е електронен портал/еле...

Справочна информация бр. 26/2021

Централни валутни курсове за периода 25.06. - 08.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...