Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 13, 1-15 юли 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1-15 юли 2021 г.
Писма и указания

М-24-36-84 от 15.01.2021 г. Относно: Осигуряване на работници, изпратени на работа във Франция чрез фирма посредник

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: „………….“ ООД има назначен персонал от 5 души, които са изпратени на работа във Франция чрез фирма посредник, к...

№ 24-39-57 от 18.01.2021 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) в случаите на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-57/............... 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На „........................“ ЕООД (дружеството) е извършена проверка ...

№ 94-00-43 от 13.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-43/06.04.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, изразявам следното становище: Посочвате, че сте закупили апартамент през 2020 г. През 2021 г. месец май Ви предстои подписване на предварителен договор...

№ 94-00-53 от 18.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-53 от 29.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През м. септември 2020 г. физическо лице е продало две наследствени земеделски земи. Предстои да бъдат изповядани ощ...

№ 96-00-136 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-136/05.05.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ”Г” EООД има установени задължения по ЗДДС след извършена данъчна ревизия и издаден ревизионен док...

№ ЕП-04-19-451 от 27.01.2021 г. Относно: Oтпечатване на превозните документи за безплатен пътнически превоз по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Във връзка с Ваши писма, заведени с вх. № ЕП-04-19-451 от 08.10.2020 г. и от 17.06.2020 г., съдържащи въпроси, свързани с издаването на карти за безплатен пътнически превоз на определени категории пътници по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за ком...

№ М-19-00-66#5 от 18.01.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на Н съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#1/18.09.2020 г. По повод изразеното становище, въ...

№ М-26-Д-654 от 27.01.2021 г. Относно: Приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при „производство (печат) на книги“ с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Д-654/................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „...............................“ ООД (дружеството) извършва услуги по производство (печат) на ...

№ М-26-Т-565 от 27.01.2021 г. Oтносно: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Т-565/16.12.2020 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Запитването Ви е свързано със задълженията на г-н ……. Посочили сте, че лицето е гражданин на Дания, н...

Анотации

Втори трудов договор при същия работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служители са назначени като санитари в социална услуга по трудов договор на седем часа съгласно Наредбата за видовете работи за които се установява намалено работно време Приложение 1 към чл. 1 на ПМС № 267/12.05.2005 г. чл. 3, ал. 3...

Изплащане на командировъчни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В допълнително споразумение със служителите сме определили място на работа седалището на фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя, до 15 работни дни в месеца, от посочен от него ...

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наскоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупаният от мен трудов стаж до 01.07.2007 г. не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният ми работодател и не съм бил в...

Начисляване на ДДС при направени подобрения на чужд актив

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Някои офиси на банка, която е регистрирана по ДДС, се ползват по силата на договори за наем. В тях са направени подобрения, като изграждане на преградни стени, климатично-вентилационни системи и др. Напр...

Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през предприятие за осигуряване на временна работа в предприятие ползвател? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), този кодекс се прилага за тр...

Прекратяване на трудов договор с предисвестие от работника/служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпоса: Имам служител с договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, който си е пуснал предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 10.05.2021 г. От следващия ден - 11.05.2021 г. служителят излиза в траен болничен. Мога ли да уважа молбата му...

Признаване на трудов стаж без работникът или служителят да е работил

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на работа? Трудов стаж е времет...

Размер на обезщетението при едностранно пекратяване на трудов договор от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От първи юни си прекратявам договора с работодателя едностранно и дължа един месец обезщетение. Съгласно закона, то е в размер на брутната заплата за месеца преди прекратяването. Заплатата ми е 1500 лв. бруто. През май имам 2 дни бол...

Удължаване срока на изпитване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В работни дни или в календарни дни, би следвало да бъде удължен срокът за изпитване, при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност? Съгласно чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор може да бъд...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 юли 2021 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са уст...

Държавен вестник в бр. 13 от 2021 г.

ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Решение за прекратяване на пълномощията ...

Справочна информация бр. 13/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 юни - 1 юли 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 13 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...