Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 13, 1-15 юли 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1-15 юли 2021 г.
Писма и указания

М-24-36-84 от 15.01.2021 г. Относно: Осигуряване на работници, изпратени на работа във Франция чрез фирма посредник

Във Ваше писмено запитване, прието с вх. №…………….. г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: „………….“ ООД има назначен персонал от 5 души, които са изпратени на работа във Ф...

№ 24-39-57 от 18.01.2021 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност (ДДС) в случаите на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. № 24-39-57/............... 2020 г., е изложена следната фактическа обстановка: На „........................“ ЕООД (друж...

№ 94-00-43 от 13.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с постъпило Ваше запитване с вх. № 94-00-43/06.04.2021 г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …, изразявам следното становище: Посочвате, че сте закупили апартамент през 2020 г. През 2021 г. месец май Ви предстои подпи...

№ 94-00-53 от 18.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-53 от 29.04.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През м. септември 2020 г. физическо лице е продало две наследствени земеделски земи. П...

№ 96-00-136 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 96-00-136/05.05.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ”Г” EООД има установени задължения по ЗДДС след извършена данъчна ре...

№ ЕП-04-19-451 от 27.01.2021 г. Относно: Oтпечатване на превозните документи за безплатен пътнически превоз по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Във връзка с Ваши писма, заведени с вх. № ЕП-04-19-451 от 08.10.2020 г. и от 17.06.2020 г., съдържащи въпроси, свързани с издаването на карти за безплатен пътнически превоз на определени категории пътници по реда на Наредбата за условията и реда за п...

№ М-19-00-66#5 от 18.01.2021 г. Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В отговор на постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) Ваше писмено запитване относно данъчно третиране на дейността на Н съгласно разпоредбите на ЗДДС, беше изготвен отговор изх. № М-19-00-66#1/18.09.2020 г. По ...

№ М-26-Д-654 от 27.01.2021 г. Относно: Приложима ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) при „производство (печат) на книги“ с оглед разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила от 01.07.2020 г.

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-Д-654/................2020 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: „...............................“ ООД (дружеството) извършва услу...

№ М-26-Т-565 от 27.01.2021 г. Oтносно: Прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване с вх. № М-26-Т-565/16.12.2020 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) е изложена следната фактическа обстановка: Запитването Ви е свързано със задълженията на г-н ……. Посочили сте, че ...

Анотации

Втори трудов договор при същия работодател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служители са назначени като санитари в социална услуга по трудов договор на седем часа съгласно Наредбата за видовете работи за които се установява намалено работно време Приложение 1 към чл. 1 на ПМС № ...

Изплащане на командировъчни

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В допълнително споразумение със служителите сме определили място на работа седалището на фирмата и сме договорили възможност за работа от разстояние, при желание от страна на служителя, до 15 работни дни...

Изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Наскоро постъпих на работа и ми бе обяснено, че натрупаният от мен трудов стаж до 01.07.2007 г. не ми се признава като стаж за допълнително трудово възнаграждение, защото не съм го придобил при сегашният...

Начисляване на ДДС при направени подобрения на чужд актив

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Някои офиси на банка, която е регистрирана по ДДС, се ползват по силата на договори за наем. В тях са направени подобрения, като изграждане на преградни стени, климатично-ве...

Няма забрана предприятие, което осигурява временна работа да сключи трудов договор с чужденец за изпращане в предприятие ползвател

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Законно ли е чужденец, гражданин на трети страни (извън ЕС) да бъдат изпращани през предприятие за осигуряване на временна работа в предприятие ползвател? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ)...

Прекратяване на трудов договор с предисвестие от работника/служителя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпоса: Имам служител с договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, който си е пуснал предизвестие за прекратяване на трудовия договор на 10.05.2021 г. От следващия ден - 11.05.2021 г. служителят излиза в траен болниче...

Признаване на трудов стаж без работникът или служителят да е работил

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Когато се признае едно уволнение за незаконно, времето, в което не е работено, брои ли се за трудов стаж? В кои случаи се счита, че има трудов стаж, дори когато един човек на практика не е на...

Размер на обезщетението при едностранно пекратяване на трудов договор от работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От първи юни си прекратявам договора с работодателя едностранно и дължа един месец обезщетение. Съгласно закона, то е в размер на брутната заплата за месеца преди прекратяването. Заплатата ми е 1500 лв. ...

Удължаване срока на изпитване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В работни дни или в календарни дни, би следвало да бъде удължен срокът за изпитване, при ползвани дни платен отпуск и/или дни във временна неработоспособност? Съгласно чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда,...

Справочник

Данъчен календар 15 - 31 юли 2021 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2021 г.

ДВ, бр. 12 от 12.2.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Решение за...

Справочна информация бр. 13/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 юни - 1 юли 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

PDF версия на броя

Брой 13 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...