начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 19 - 25 юли 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 27 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Осигуряване на членове на избирателни комисии

Районни избирателни комисии Централната избирателна комисия назначава районни избирателни комисии при избори за народни представители - за всеки многомандатен изборен район с изключение на многомандатния изборен район извън страната. Районните избира...

Държавен вестник

ДВ, бр. 56 от 6.7.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 208 от 30 юни 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г...

ДВ, бр. 57 от 9.7.2021 г.

Правителството прие Постановление № 215 от 5 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. Министърът на правосъдието издаде...

ДВ, бр. 58 от 13.7.2021 г.

Конституционният съд прие Решение № 9 от 2 юли 2021 г. по конституционно дело № 9 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 217 от 7 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 ...

Въпроси и отговори

Договори, сключени с корабни агенти, действащи от името и за сметка на корабособственици - юридически лица, регистрирани в България

Дружеството притежава кораб влекач, с който извършва услуги по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) - влачене, тласкане, буксирни услуги, маневри и др. Услугите се извършват на база сключени договори с корабни агенти, които дейс...

Начисляване на данъчни амортизации

Основната дейност на дружеството е отдаване под наем на собствен недвижим имот. Приходите се формират единствено от наема, който то фактурира всеки месец в качеството си на наемодател. Обектът е питейно заведение. Поради въведените ограничителни запо...

Облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

Земеделски производител, произвеждащ непреработена земеделска продукция, е получил следните субсидии: Защитено наименование за произход (ЗНП), Субсидия (помощ) de minimis, Субсидия по мярка 21 “Извънредно временно подпомагане за... подпомагане за зем...

Облагане доходи от наем на физическо лице

Собственик на апартамент - пълнолетно физическо лице, български гражданин, постоянно пребиваващ в чужбина, упълномощава чрез нотариално заверено пълномощно негов родител (живеещ в България) да отдава под наем апартамента и да получава приходите от на...

Отстраняване на фундаментална грешка

ЕТ е забравил да си осчетоводи тегленията от касата за 2019 г. , които представляват неразпределена печалба за минали години. Вследствие на това в края на 2019 г. се е натрупала каса над 100 000 лева. Как може това да се коригира в годишните отчети з...

Отсъствие на работника или служителя без уважителни причини за това

Имаме служител, който е в самоотлъчка повече от месец. Желаем да му прекратим договора. Не желаем да се възползваме от варианта за дисциплинарно уволнение. Издали сме заповед по чл. 71, ал. 1 от КТ, тъй като все още е в изпитателен срок. Вече нямаме ...

Отчитане на разходите за материали и услуги за незавършено производство

Отчитането на разходите за материали и услуги за незавършено производство с/ка 611 и 613 за придобиване на ДМА трябва ли да се осчетоводяват в с/ки от гр. 60, или директно да се осчетоводят в с/ка 611/613? В Закона за счетоводството, в сила до 31.12...

Право на парично обезщетение при настъпила временна неработоспособност поради карантина

Дружеството ни назначава лице на трудов договор с дата 05.11.2020 г. От същата дата лицето трябва да започне трудовата си дейност при нас, на същата дата сме изпратили уведомление по чл. 62, ал. 3 от КТ до НАП за сключения трудов договор. От същата д...

Признаване на приходи от продажба на стоки

Правилно ли осчетоводявам търговската операция: 1. Закупена е стока за 100 лв. и 20 лв. ДДС: Дт с/ка 304 Стока 100 лв. Дт с/ка 4531 ДДС при покупките 20 лв. Кт с/ка 401 Доставчици 120 лв. 2. Продаваме същата стока за 200 лв. и 40 лв. ДДС: Дт с/ка 411...

Първоначално оценяване на биологични активи

Как трябва да се осчетоводят закупени от дружеството тополи. Стойността на дърветата (заедно с разходите за засаждане) е 170 000 лева. Целта, с която са закупени, е след като пораснат, да се продадат за дървен материал. Могат ли да се осчетоводят кат...

Третиране по ЗДДС на доставка на услуга по предоставяне под наем на недвижим имот

Фирмата ни е собственик на яхта с цел реклама за продажба на яхти. Яхтата се намира на гръцко пристанище. Гръцка фирма ни фактурира годишен пристанищен наем (такса). Следва ли да си самоначислим ДДС за услугата - наема. Яхтата е акостирана в гръцкото...

Справочник

Въпроси и отговори от Националния осигурителен институт

Въпрос: Как ще ми бъдат връчени документите във връзка с правото ми на парично обезщетение за безработица, ако при подаване на заявлението за отпускане на обезщетение съм избрал за начин на кореспонденция “По електронен път по реда на Закона за елект...

Специален режим за обслужване на едно гише “Внос”- IOSS

Електронната система за обслужване на едно гише “Внос” (IOSS) е електронен портал/електронна услуга, който/която може да се използва от данъчно задължени лица (търговци) за изпълнение на техните задължения за данък върху добавената стойност (ДДС), св...

Справочна информация бр. 27/2021

Централни валутни курсове за периода 09.07. - 15.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...