начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 28 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Регистриране и отчитане на онлайн продажбите, при които се извършват плащания чрез виртуален ПОС терминал

Фирмата ни открива онлайн магазин. Плащането ще става с виртуален ПОС терминал и пощенски паричен превод. Необходимо ли е издаване на касова бележка при плащане с виртуален ПОС терминал. И необходимо ли е подаване на стандартизиран одиторски файл къ...

Министерски съвет

Правителството прие Решение за изменение на ПМС № 257 от 2020 г.

Правителството прие Решение за изменение на РМС № 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 и възлагане изпълнението й на “Бъл...

Въпроси и отговори

Бракуване на стоки

Интересува ме как стои въпросът с бракуването на стоки (цветя)? Какви счетоводни операции се взимат при евентуален брак? Необходима ли е комисия за това, че цветята са унищожени/изсъхнали? Когато не се очакват никакви икономически изгоди от използва...

Внос на стоки

Дружеството ни внася машина от Русия под режим активно усъвършенстване. Заплащаме мито и ДДС, за което получаваме митническа декларация за режима и платените налози. Следва ли да осчетоводя декларацията в дневник покупки и да бъде възстановен, ако ма...

Дължимост на данък при източника

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрасне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извър...

Заплащане на възнаграждение по ДУК

Управител ще работи по ДУК, който ще е безсрочен и ще получава месечно възнаграждение бруто 4000 лева. Може ли това възнаграждение да бъде изплащано ежемесечно в брой, или трябва да бъде задължително изплащано по банков път? Законът за ограничаване...

Застраховка на новопостъпил работник

Нашата фирма има сключена застраховка “Здравна грижа” с “Булстрад”. Всички лица във фирмата се възползват от тази привилегия. Имаме новопостъпило лице на трудов договор. Длъжни ли сме още от следващия месец да го добавим и него към пакет “Здравна гр...

Осигуряване на френски граждани, които работят във Франция за български възложител без трудови правоотношения

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрастне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извъ...

Оценяване на финансови инструменти

Дружество “Х” ЕООД закупува 100% от капитала на дружество “Y” ЕООД - 4000 дяла на стойност 5 лв. всеки, с обща стойност 20 000 лв. Купувачът заплаща на продавача продажна цена в размер на 2,25 лв. за всеки дял, или общо 9000 лв. (4000 дяла х 2,25 лв....

Посреднически услуги за настаняване от името и за сметка на хотелиери

Туристически агент извършва продажба на хотелски настанявания от името и за сметка на друго лице, т.е. действа като комисионер. Договорите, които туристическият агент сключва с хотелиерите, са посреднически и чрез тях агентът продава хотелско настаня...

Регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице чрез акредитиран представител

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изработва продукция, която продава на друго данъчно задължено лице (което няма български номер по ЗДДС) от страна - членка на Европейския съюз. Междувременно клиентът от страна на ЕС е намерил пазар за проду...

Справочник

Данък при подпомагане на нерегистрирани земеделски стопани

Доходи от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане на нерегистрирани земеделски стопани Закон Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 0,9 MB, от 1 януари 2007 Писмо с изх. № 97-00-1339/18.01.2019 год. на изпълнителния дире...

До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие...

Краткосрочно отдаване под наем в онлайн платформи - данъци и осигуровки, деклариране и плащане

При краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци (патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или ДДС) и осигурителни вноски. За разлика от дългосрочните наем...

Справочна информация бр. 28/2021

Централни валутни курсове за периода 16.07. - 22.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...