Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 26 юли - 1 август 2021 г.
Законодателство

Регистриране и отчитане на онлайн продажбите, при които се извършват плащания чрез виртуален ПОС терминал

Фирмата ни открива онлайн магазин. Плащането ще става с виртуален ПОС терминал и пощенски паричен превод. Необходимо ли е издаване на касова бележка при плащане с виртуален ПОС терминал. И необходимо ли е подаване на стандартизиран одиторски файл към НАП за продажбите? Въпросит...

Министерски съвет

Правителството прие Решение за изменение на ПМС № 257 от 2020 г.

Правителството прие Решение за изменение на РМС № 257 от 2020 г. за одобряване на Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд, поради пандемията от COVID-19 и възлагане изпълнението й на “Българска банка за развитие” АД. ...

Въпроси и отговори

Бракуване на стоки

Интересува ме как стои въпросът с бракуването на стоки (цветя)? Какви счетоводни операции се взимат при евентуален брак? Необходима ли е комисия за това, че цветята са унищожени/изсъхнали? Когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването или продажбата на стоките...

Внос на стоки

Дружеството ни внася машина от Русия под режим активно усъвършенстване. Заплащаме мито и ДДС, за което получаваме митническа декларация за режима и платените налози. Следва ли да осчетоводя декларацията в дневник покупки и да бъде възстановен, ако машината не е напуснала страната...

Дължимост на данък при източника

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрасне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извършените от тях продажби. Тези д...

Заплащане на възнаграждение по ДУК

Управител ще работи по ДУК, който ще е безсрочен и ще получава месечно възнаграждение бруто 4000 лева. Може ли това възнаграждение да бъде изплащано ежемесечно в брой, или трябва да бъде задължително изплащано по банков път? Законът за ограничаване на плащанията в брой не се пр...

Застраховка на новопостъпил работник

Нашата фирма има сключена застраховка “Здравна грижа” с “Булстрад”. Всички лица във фирмата се възползват от тази привилегия. Имаме новопостъпило лице на трудов договор. Длъжни ли сме още от следващия месец да го добавим и него към пакет “Здравна грижа” на фирмата? Промяната на...

Осигуряване на френски граждани, които работят във Франция за български възложител без трудови правоотношения

Българско дружество извършва продажби на хранителни добавки на принципа на мрежов маркетинг. За да разрастне своята дейност, дружеството предстои да започне продажби във Франция, а дистрибуторите да получават финансова компенсация (комисиона) за извършените от тях продажби. Тези ...

Оценяване на финансови инструменти

Дружество “Х” ЕООД закупува 100% от капитала на дружество “Y” ЕООД - 4000 дяла на стойност 5 лв. всеки, с обща стойност 20 000 лв. Купувачът заплаща на продавача продажна цена в размер на 2,25 лв. за всеки дял, или общо 9000 лв. (4000 дяла х 2,25 лв. = 9000 лв.). Нотариалните раз...

Посреднически услуги за настаняване от името и за сметка на хотелиери

Туристически агент извършва продажба на хотелски настанявания от името и за сметка на друго лице, т.е. действа като комисионер. Договорите, които туристическият агент сключва с хотелиерите, са посреднически и чрез тях агентът продава хотелско настаняване от името и за сметка на д...

Регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице чрез акредитиран представител

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, изработва продукция, която продава на друго данъчно задължено лице (което няма български номер по ЗДДС) от страна - членка на Европейския съюз. Междувременно клиентът от страна на ЕС е намерил пазар за продукцията си в трета държава и на...

Справочник

Данък при подпомагане на нерегистрирани земеделски стопани

Доходи от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане на нерегистрирани земеделски стопани Закон Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), 0,9 MB, от 1 януари 2007 Писмо с изх. № 97-00-1339/18.01.2019 год. на изпълнителния директор на НАП до ДФ “Земеделие” ...

До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов договор и са задължени да им удържат данък, трябва да подадат по електронен път декларации за второто тримесечие на 2021 г. Това е и последния...

Краткосрочно отдаване под наем в онлайн платформи - данъци и осигуровки, деклариране и плащане

При краткосрочно предоставяне на недвижими имоти чрез онлайн платформи се дължат определени данъци (патентен данък, или данък върху доходите на физическите лица, или корпоративен данък, или ДДС) и осигурителни вноски. За разлика от дългосрочните наеми, при които обичайно разходит...

Справочна информация бр. 28/2021

Централни валутни курсове за периода 16.07. - 22.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 28 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...