Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
Законодателство

Облагане с ДДС на услуга за дигитален маркетинг

Българско дружество с ограничена отговорност има сключен договор с испанска фирма (нерегистрирана за целите на данък добавена стойност в Испания) за дигитален маркетинг. Готовите материали ще бъдат предадени по електронен път. За извършената услуга българското дружество ще трябва...

Държавен вестник

ДВ, бр. 60 от 20.7.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 228 от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установ...

Въпроси и отговори

ГФО на фирма, получила допълнителна финансова помощ от друга фирма

Фирма получава допълнителна финансова помощ (разпределен дивидент) от друга фирма. Фирмата, получила помощта, не е осъществявала дейност. Какво е необходимо да се декларира в НАП, в статистика, в Търговския регистър - какви отчети? За да се счита, че дадено предприятие не е осъщ...

Данъчни аспекти при услуга по обучение от друг доставчик

Дружество, чиято дейност е провеждане на курсове и обучения, желае да направи дарение на фондация за глухи деца под формата на курсове. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Дружеството има фактури за покупки на обучения от други фирми. За да може да ползва разхода по дарението, сл...

Данъчно облагане на доходи от наем

Юридическо лице, прилагащо НСС, е сключило договор за наем на недвижим имот, офис, с физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице. Вноската за наем по договор се превежда по сметка на ФЛ всеки месец след удръжка на 10% данък. С цел намаляване на разходите за наем ДЗЛ и ФЛ с...

Данъчно признаване на счетоводните разходи за пътуване и престой на чуждестранно физическо лице

Чужденец, живеещ в страна извън Европейския съюз, е собственик на фирма, регистрирана и работеща в България. Предстои му идване в България. Има ли право на командировъчни пари, на какво основание и в какъв размер? Може ли фирмата да заплати самолетните му билети и нощувките в ...

Липсващ документ, необходим за прилагането на нулева ставка по ЗДДС

Изпращаме стока на клиент, физическо лице в Мартиника (трета страна). Пратката заминава с “Български пощи”, като за нея се попълва митническа декларация CN22. За да начисля 0% ДДС във фактурата и да третирам продажбата като освободена, трябва да разполагам с транспортния документ...

Онлайн продажби чрез платформа

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, извършва продажби на стоки и услуги през електронен магазин в голяма онлайн платформа (ЕТСИ). Клиентите на дружеството са физически лица от Европейския съюз и трети държави. Продажбите на дружеството към физически лица от Евро...

Отчитане на ваучери

Фирмата ми е регистрирана по ДДС. Приходите са свързани с извънкласно образоване на учениците. Срещу заплащане те могат да идват и нагледно, с примери и игри, да възприемат много по-лесно материала по физика и химия. Правим практични опити и всякакви демонстрации. Решихме за рекл...

Последици при неподаване в срок на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

На 26 май 2021 г. на фирма се наложи да назначи по договор за извършване на конкретна работа трима души. Аз като счетоводител на фирмата пропуснах да подам уведомление по член 62, ал. 5 от КТ уведомление в НАП. В момента се налага да бъдат уволнени. Какъв е начинът да бъде кориги...

Право на приспадане на данъчен кредит за автомобил

Новорегистрирано ООД с предмет на дейност “извършване на естетически процедури” закупува джип “Волво” за целите на своята икономическа дейност. Автомобилът ще бъде използван и от управителя на фирмата за извършване на управленска дейност. 1. Има ли дружеството право на данъчен кр...

Счетоводно отчитане на проекти по “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро-, малки и средни предприятия”

Какви счетоводни записвания и нови сметки трябва да се открият от фирма, получател на “ИКТ ваучер” - Тип 2? При получаване на ваучера, преди получаване и след получаване на фактура от фирмата, доставчик на ИКТ услуги? Доставчикът е регистриран по Закона за ДДС и трябва да издаде ...

Справочник

Изискване на свидетелство за съдимост от работодателя в случаите, когато това не е предвидено или не произтича от закон или друг нормативен акт

Въпрос: След отмяната на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица имат ли работодателите друго законово основание да изискат документ за съдебно минало на кандидатите за работа, които...

Ревизирани правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Агенция “Митници” От 03.06.2021 г. влязоха в сила ревизираните правила при пренос на парични средства. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно контрола на паричните средства, ...

Справочна информация бр. 29/2021

Централни валутни курсове за периода 23.07. - 29.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...