начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Облагане с ДДС на услуга за дигитален маркетинг

Българско дружество с ограничена отговорност има сключен договор с испанска фирма (нерегистрирана за целите на данък добавена стойност в Испания) за дигитален маркетинг. Готовите материали ще бъдат предадени по електронен път. За извършената услуга б...

Държавен вестник

ДВ, бр. 60 от 20.7.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 228 от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от...

Въпроси и отговори

ГФО на фирма, получила допълнителна финансова помощ от друга фирма

Фирма получава допълнителна финансова помощ (разпределен дивидент) от друга фирма. Фирмата, получила помощта, не е осъществявала дейност. Какво е необходимо да се декларира в НАП, в статистика, в Търговския регистър - какви отчети? За да се счита, ч...

Данъчни аспекти при услуга по обучение от друг доставчик

Дружество, чиято дейност е провеждане на курсове и обучения, желае да направи дарение на фондация за глухи деца под формата на курсове. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Дружеството има фактури за покупки на обучения от други фирми. За да може да п...

Данъчно облагане на доходи от наем

Юридическо лице, прилагащо НСС, е сключило договор за наем на недвижим имот, офис, с физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице. Вноската за наем по договор се превежда по сметка на ФЛ всеки месец след удръжка на 10% данък. С цел намаляване н...

Данъчно признаване на счетоводните разходи за пътуване и престой на чуждестранно физическо лице

Чужденец, живеещ в страна извън Европейския съюз, е собственик на фирма, регистрирана и работеща в България. Предстои му идване в България. Има ли право на командировъчни пари, на какво основание и в какъв размер? Може ли фирмата да заплати самоле...

Липсващ документ, необходим за прилагането на нулева ставка по ЗДДС

Изпращаме стока на клиент, физическо лице в Мартиника (трета страна). Пратката заминава с “Български пощи”, като за нея се попълва митническа декларация CN22. За да начисля 0% ДДС във фактурата и да третирам продажбата като освободена, трябва да разп...

Онлайн продажби чрез платформа

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, извършва продажби на стоки и услуги през електронен магазин в голяма онлайн платформа (ЕТСИ). Клиентите на дружеството са физически лица от Европейския съюз и трети държави. Продажбите на дружеств...

Отчитане на ваучери

Фирмата ми е регистрирана по ДДС. Приходите са свързани с извънкласно образоване на учениците. Срещу заплащане те могат да идват и нагледно, с примери и игри, да възприемат много по-лесно материала по физика и химия. Правим практични опити и всякакви...

Последици при неподаване в срок на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

На 26 май 2021 г. на фирма се наложи да назначи по договор за извършване на конкретна работа трима души. Аз като счетоводител на фирмата пропуснах да подам уведомление по член 62, ал. 5 от КТ уведомление в НАП. В момента се налага да бъдат уволнени. ...

Право на приспадане на данъчен кредит за автомобил

Новорегистрирано ООД с предмет на дейност “извършване на естетически процедури” закупува джип “Волво” за целите на своята икономическа дейност. Автомобилът ще бъде използван и от управителя на фирмата за извършване на управленска дейност. 1. Има ли д...

Счетоводно отчитане на проекти по “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро-, малки и средни предприятия”

Какви счетоводни записвания и нови сметки трябва да се открият от фирма, получател на “ИКТ ваучер” - Тип 2? При получаване на ваучера, преди получаване и след получаване на фактура от фирмата, доставчик на ИКТ услуги? Доставчикът е регистриран по Зак...

Справочник

Изискване на свидетелство за съдимост от работодателя в случаите, когато това не е предвидено или не произтича от закон или друг нормативен акт

Въпрос: След отмяната на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица имат ли работодателите друго законово основание да изискат документ за съдебно минало н...

Ревизирани правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Агенция “Митници” От 03.06.2021 г. влязоха в сила ревизираните правила при пренос на парични средства. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно ко...

Справочна информация бр. 29/2021

Централни валутни курсове за периода 23.07. - 29.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...