Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 2 - 8 август 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 29 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Облагане с ДДС на услуга за дигитален маркетинг

Българско дружество с ограничена отговорност има сключен договор с испанска фирма (нерегистрирана за целите на данък добавена стойност в Испания) за дигитален маркетинг. Готовите материали ще бъдат предадени по електронен път. За извършената услуга б...

Държавен вестник

ДВ, бр. 60 от 20.7.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 228 от 15 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 75 на Министерския съвет от 2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от...

Въпроси и отговори

ГФО на фирма, получила допълнителна финансова помощ от друга фирма

Фирма получава допълнителна финансова помощ (разпределен дивидент) от друга фирма. Фирмата, получила помощта, не е осъществявала дейност. Какво е необходимо да се декларира в НАП, в статистика, в Търговския регистър - какви отчети? За да се счита, ч...

Данъчни аспекти при услуга по обучение от друг доставчик

Дружество, чиято дейност е провеждане на курсове и обучения, желае да направи дарение на фондация за глухи деца под формата на курсове. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Дружеството има фактури за покупки на обучения от други фирми. За да може да п...

Данъчно облагане на доходи от наем

Юридическо лице, прилагащо НСС, е сключило договор за наем на недвижим имот, офис, с физическо лице, което не е самоосигуряващо се лице. Вноската за наем по договор се превежда по сметка на ФЛ всеки месец след удръжка на 10% данък. С цел намаляване н...

Данъчно признаване на счетоводните разходи за пътуване и престой на чуждестранно физическо лице

Чужденец, живеещ в страна извън Европейския съюз, е собственик на фирма, регистрирана и работеща в България. Предстои му идване в България. Има ли право на командировъчни пари, на какво основание и в какъв размер? Може ли фирмата да заплати самоле...

Липсващ документ, необходим за прилагането на нулева ставка по ЗДДС

Изпращаме стока на клиент, физическо лице в Мартиника (трета страна). Пратката заминава с “Български пощи”, като за нея се попълва митническа декларация CN22. За да начисля 0% ДДС във фактурата и да третирам продажбата като освободена, трябва да разп...

Онлайн продажби чрез платформа

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС по чл. 97а, извършва продажби на стоки и услуги през електронен магазин в голяма онлайн платформа (ЕТСИ). Клиентите на дружеството са физически лица от Европейския съюз и трети държави. Продажбите на дружеств...

Отчитане на ваучери

Фирмата ми е регистрирана по ДДС. Приходите са свързани с извънкласно образоване на учениците. Срещу заплащане те могат да идват и нагледно, с примери и игри, да възприемат много по-лесно материала по физика и химия. Правим практични опити и всякакви...

Последици при неподаване в срок на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

На 26 май 2021 г. на фирма се наложи да назначи по договор за извършване на конкретна работа трима души. Аз като счетоводител на фирмата пропуснах да подам уведомление по член 62, ал. 5 от КТ уведомление в НАП. В момента се налага да бъдат уволнени. ...

Право на приспадане на данъчен кредит за автомобил

Новорегистрирано ООД с предмет на дейност “извършване на естетически процедури” закупува джип “Волво” за целите на своята икономическа дейност. Автомобилът ще бъде използван и от управителя на фирмата за извършване на управленска дейност. 1. Има ли д...

Счетоводно отчитане на проекти по “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии на микро-, малки и средни предприятия”

Какви счетоводни записвания и нови сметки трябва да се открият от фирма, получател на “ИКТ ваучер” - Тип 2? При получаване на ваучера, преди получаване и след получаване на фактура от фирмата, доставчик на ИКТ услуги? Доставчикът е регистриран по Зак...

Справочник

Изискване на свидетелство за съдимост от работодателя в случаите, когато това не е предвидено или не произтича от закон или друг нормативен акт

Въпрос: След отмяната на Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица имат ли работодателите друго законово основание да изискат документ за съдебно минало н...

Ревизирани правила за контрол на парични средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него

Агенция “Митници” От 03.06.2021 г. влязоха в сила ревизираните правила при пренос на парични средства. Промяната е във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно ко...

Справочна информация бр. 29/2021

Централни валутни курсове за периода 23.07. - 29.07.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...