Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 14, 16 - 31 юли 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-108 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 07-00-108 от 09.04.2021 г., относно данъчно третиране по ЗДДФЛ и ЗКПО на получени приходи по фактура за извършени услуги. В запитването посочвате, че част от приходите на стоматолозите са във връзка със сключен договор с Регионалн...

№ 07-00-134 от 11.05.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В запитването посочвате, че сте физическо лице с регистрация по Търговския закон като едноличен търговец, който е с регистрация по ЗДДС. Изградила сте фотоволтаична централа в имот, собственост на физическото лице. Сключили сте договор като физическо лице за продажба на електриче...

№ 07-00-142 от 10.06.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Във връзка с Ваши писмени запитвания, постъпили в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … с вх. № 07-00-142/14.05.2021 г., препратено по компетентност от Дирекция „ДОМ“ София, прието с вх. № 26-П-419/12.05.2021 г. и вх. № 07-00-142#2/28.05.2021г., се отправят въпро...

№ 20-05-1 от 19.05.2021 г. Относно: Приложение на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … постъпи Ваше запитване вх. № 20-05-1/14.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на недвижим имот. В запитването посочвате, че е придобит имот - апартамент срещу издръжка и гледане. Искате да продадете същия този...

№ 20-28-179 от 08.06.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-179 от 31.05.2021 г. и вх. № 07-00-154 от 04.06.2021 г., препратено от ЦУ на НАП. Съгласно описаната фактическа обстановка дружеството изкупува стари телефони от физически лица чрез услугите на куриерска фирма. Физическите ли...

№ 20-29-16 от 05.05.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмо с вх. № 20-29-16/21.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: На 13.09.2019 г. е уволнен Ваш учител. С решение на съда уволнението му е признато за незаконно и лицето е възстановено ...

№ 3-752 от 09.06.2021 г. Относно: Право на възстановяване на платен данък върху добавената стойност в друга държава членка на Европейския съюз на данъчно задължено лице, установено в страната и нерегистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, „А“ ЕООД извършва транспортна дейност в държави членки от ЕС като закупува гориво от фирма Шел. Дружеството разполага с фактури, издадени за периода от месец януари 2020 г. до настоящия момент. В същите е начислен и заплатен ДДС по данъчната ставк...

№ 94-00-42 от 19.04.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-42/05.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Лицето Ж.К., ЕГН …., получава лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 26.06.2...

№ 94-00-67 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ,,, постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 94-00-67/ 04.06.2021 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Регистриран сте като лице, упражняващо свободна професия в регистър БУЛСТАТ, както и по ЗДДС на осн...

№ 94-И-1977 от 16.02.2021 г. Относно: Получено в Централно управление на Национална агенция за приходите писмо, заведено с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., съдържащо въпроси, свързани с чл. 4, т. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е получено Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър с вх. №94-И-1977 от 23.11.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Национално сдружение на малките и семейните фермери и преработватели о...

№ 96-00-113 от 22.04.2021 г. Относно: Прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-113/09.04.2021 г., относно прилагане на редуцираната ставка от 9 % на данъка върху добавената стойност при доставка на приготвена храна за вкъщи по смисъла на чл. 66, ал. 2, т. 3 от ЗДДС (доп. ДВ, бр.104 от 2020 г.). Съгласн...

Анотации

Изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента заемам ръководна длъжност, който работодателят ми е решил да измени едностранно. Първоначално имаше намерение да я съкрати, но поради това, че се ползвам от закрила от КТ, който забранява съкращаване по чл. 328, ал. 1, т. 2...

Как се вади данъчна оценка на недвижим имот

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как и откъде се вади данъчна оценка на имот? Много често се изисква издаването и показването на удостоверението за данъчна оценка. То може да е за имот, за незавършено строителство, за право на строеж, за земя и др. Удо...

Необлагаеми доходи от продажба на лични вещи

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: През 2020 г. гражданин е получил необлагаеми доходи от еднократни продажби на телефон и златен пръстен. При попълване на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите ...

Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 г.

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служителка, която вече е използвала полагащите й се 6 месеца /съгл. чл. 167а, КТ/ неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. Служителката желае да ползва и 5-те месеца неплатен отпуск от другия родител. Съпругът на служите...

Ползване на платен годишен отпуск от минали години

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При наличие на отпуск от предходни години как се определя от коя година да се приспадне ползвания платен отпуск? Може ли работодателят да определи ред на изчерпване на отпуските, така че първи да се изчерпва отпуска за текущата годин...

Ползване на ученически отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител със съгласието на работодателя ползва ученически отпуск по чл. 169, ал. 1 от КТ. Сега лицето желае да ползва отпуск по чл. 169, ал. 3 от КТ за подготовка и явяване на държавен изпит. Длъжен ли е работодателят да му разреши т...

Прекратяване на ТД поради смърт на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При прекратяване на трудов договор на основание чл. 325, ал. 1 т. 11 от КТ - със смъртта на работника или служителя - на лице придобило право на пенсия за ОСВ, следва ли работодателя да изплати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ? ...

Преместване на работното място на служителя на друг адрес

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодател е преместил физически (в друг квартал, на друг адрес) работното място на служител по време на временната му нетрудоспособност по болест без последният да бъде уведомен устно или писмено за това. Длъжен ли е работодателят ...

Прилагане на хипотезата за увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ в системата на предучилищното и училищното образование

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли учител при пенсиониране да се възползва от новите хипотези на чл. 222, ал. 3 от КТ, при условие че има прекъсване на педагогическия си стаж през последните 10 години, но през последните 20 години е работил като педагогически ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 август 2021 г.

До 10-ти август: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друг...

Държавен вестник в бр. 14 от 2021 г.

ДВ, бр. 18 от 2.3.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух Закон за допълнение на Закона за движението по пътищата Министерски съвет Постановление № 61 от...

Осигурителен календар за август 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 юли 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди мес...

PDF версия на броя

Брой 14 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...