Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 15, 1 - 15 август 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 15 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-117 от 29.04.2021 г. Относно: Регистрация на лице по ЗДДС

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-117 от 19.04.2021г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с вх. № М-94-Г-600/12.04.2021 г., в качеството Ви на счетоводител на друго задължено лице, което не сте идентифицирали. Допъ...

№ 1-ИТ-00-40 от 31.05.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за счетоводството/ЗСч/ и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба Н-18/2006 г./

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ ……/19.05.2021 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Собственик на ЕООД е починал през м.април 2021 г. През м.септември 2020 г. е п...

№ 20-00-179 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През месец декември 2019 г. ХХХХХХХХХХХ е сключил договор в качеството му на физическо лице за изграждане на Фотоволтаична централа (ФтЕЦ) 15kw в собствен имот в с. Г….. Договорът е с дружество...

№ 20-28-190 от 17.06.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-190 от 07.06.2021 г., препратено от ТД на НАП … В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „В“ ЕООД е вписана в ТР на 16.02.2021 г. като еднолично дружество. На 29.04.2021 г. е скл...

№ 20-29-19 от 20.05.2021 г. Относно: Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-29-19/11.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на виртуална валута, финансови активи, злато и сребро. В запитването посочвате, че имате заку...

№ 20-33-20 от 12.05.2021 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-30 от 12.05.2021 г. относно регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. В запитването е изло...

№ 21-04-3 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „ХХХХХХ“ ЕООД произвежда бижутерски изделия, без да използва за производството им благородни метали и скъпоценни камъни. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да изпраща готова...

№ 3-524 от 23.04.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал

Според изложеното в запитването, дейността на дружеството е свързана с търговия на дребно с фармацевтични стоки. Във връзка с осъществяването на търговската дейност е закупена вендинг машина за фармацевтични стоки. Вендинг машината разполага с вград...

№ 3-643 от 19.05.2021 г. Относно: Анулиране на фактури по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Според изложеното в запитването, на 04.01.2021 г., поради смъртта на представляващия на ЕТ „X“ с ЕИК 8*, е прекратена регистрацията по ДДС на търговеца. След тази дата фирмата е продължила да работи, тъй като е имала сключен договор като изпълнител, ...

№ 3-871 от 29.06.2021 г. Относно: Документиране на сторно операция при възстановяване на сума по банков път

Според изложеното в запитването, „Х“ ЕООД ще отчита извършените продажби на стоки чрез фискално устройство, като ще получава единствено безналични плащания- с карти и наложен платеж. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. При евентуал...

№ ЕП-50-01-1 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. №ЕП-50-01-1/23.03.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: За периода от 2018 г. до настоящия момент Сметната палата е о...

Анотации

Неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Управител на ЕООД и самоосигуряващо се лице в дружеството желае да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ. Има ли право на този отпуск? Договорът за управление и контрол на т...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на лице, работило над 10 г. в същата група предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Последните четири години съм работила като детска учителка, а преди това 21 години като възпитател в дом за деца с умствена изостаналост към една община. Общият ми стаж е 41 години, а педагогическият 25 ...

Обезщетения при прекратяване на ТД на лице, навършило възраст за пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 23.09.2021 г. навършвам 61 г. и 8 м. Към тази дата имам 41 год. трудов стаж. Работя като главен учител в детска градина в гр. Пловдив. В КТД е определено предизвестие от 2 месеца. Длъжен ли е работода...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на пенсионер

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полагат ли се на пенсионерите обезщетения при съкращаване (чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3)? От запитването не става ясно какви обезщетения при прекратяване на трудовия договор на посочените основания имате ...

Отлагане на платеният годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли всеки един служител да си отлага платеният годишен отпуск в рамките на 2 години или само в определени случаи? Както е видно от разпоредбата на чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, всеки работник/ служит...

Ползване на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам въпрос относно ползването на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов догов...

Режим на облагане с ДДС на доставките на услуги по предоставяне на хостинг и домейн

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 от закона (по желание). Занимава се с предоставяне на хостинг и домейн по интернет на чуждестранни клиенти. Дружеството пр...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2021 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работод...

Държавен вестник в бр. 15 от 2021 г.

ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефек...

Справочна информация бр. 15/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 юли - 2 август 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...