Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 15, 1 - 15 август 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-117 от 29.04.2021 г. Относно: Регистрация на лице по ЗДДС

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-117 от 19.04.2021г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП с вх. № М-94-Г-600/12.04.2021 г., в качеството Ви на счетоводител на друго задължено лице, което не сте идентифицирали. Допълнително сте уточнили, че пост...

№ 1-ИТ-00-40 от 31.05.2021 г. Относно: Прилагането на Закона за счетоводството/ЗСч/ и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин /Наредба Н-18/2006 г./

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ с вх.№ ……/19.05.2021 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Собственик на ЕООД е починал през м.април 2021 г. През м.септември 2020 г. е подадена декларация за временно...

№ 20-00-179 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През месец декември 2019 г. ХХХХХХХХХХХ е сключил договор в качеството му на физическо лице за изграждане на Фотоволтаична централа (ФтЕЦ) 15kw в собствен имот в с. Г….. Договорът е с дружество регистрирано по ЗДДС и от мес...

№ 20-28-190 от 17.06.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-190 от 07.06.2021 г., препратено от ТД на НАП … В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „В“ ЕООД е вписана в ТР на 16.02.2021 г. като еднолично дружество. На 29.04.2021 г. е сключен Договор за покупко-продаж...

№ 20-29-19 от 20.05.2021 г. Относно: Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ….. постъпи Ваше запитване вх. № 20-29-19/11.05.2021 г. относно облагане на доходи от продажба на виртуална валута, финансови активи, злато и сребро. В запитването посочвате, че имате закупени виртуална валута, финансо...

№ 20-33-20 от 12.05.2021 г. Относно: Регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-30 от 12.05.2021 г. относно регистрация по чл. 97а от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. В запитването е изложена следната фактическа обста...

№ 21-04-3 от 06.04.2021 г. Относно: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „ХХХХХХ“ ЕООД произвежда бижутерски изделия, без да използва за производството им благородни метали и скъпоценни камъни. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Същото възнамерява да изпраща готовата продукция в склад в Белгия,...

№ 3-524 от 23.04.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал

Според изложеното в запитването, дейността на дружеството е свързана с търговия на дребно с фармацевтични стоки. Във връзка с осъществяването на търговската дейност е закупена вендинг машина за фармацевтични стоки. Вендинг машината разполага с вградено ПОС терминално устройство ...

№ 3-643 от 19.05.2021 г. Относно: Анулиране на фактури по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

Според изложеното в запитването, на 04.01.2021 г., поради смъртта на представляващия на ЕТ „X“ с ЕИК 8*, е прекратена регистрацията по ДДС на търговеца. След тази дата фирмата е продължила да работи, тъй като е имала сключен договор като изпълнител, като за извършените доставки с...

№ 3-871 от 29.06.2021 г. Относно: Документиране на сторно операция при възстановяване на сума по банков път

Според изложеното в запитването, „Х“ ЕООД ще отчита извършените продажби на стоки чрез фискално устройство, като ще получава единствено безналични плащания- с карти и наложен платеж. Във връзка с горното са поставени следните въпроси: 1. При евентуално връщане на стока от клиент ...

№ ЕП-50-01-1 от 14.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 15 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, заведено с вх. №ЕП-50-01-1/23.03.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: За периода от 2018 г. до настоящия момент Сметната палата е определяла награди на служители...

Анотации

Неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Управител на ЕООД и самоосигуряващо се лице в дружеството желае да ползва неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г. по чл. 167а от КТ. Има ли право на този отпуск? Договорът за управление и контрол на търговско дружество не е трудов...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 на лице, работило над 10 г. в същата група предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Последните четири години съм работила като детска учителка, а преди това 21 години като възпитател в дом за деца с умствена изостаналост към една община. Общият ми стаж е 41 години, а педагогическият 25 г. и 10 м. На колко брутни мес...

Обезщетения при прекратяване на ТД на лице, навършило възраст за пенсиониране

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 23.09.2021 г. навършвам 61 г. и 8 м. Към тази дата имам 41 год. трудов стаж. Работя като главен учител в детска градина в гр. Пловдив. В КТД е определено предизвестие от 2 месеца. Длъжен ли е работодателят да се съобрази с това ус...

Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на пенсионер

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Полагат ли се на пенсионерите обезщетения при съкращаване (чл. 328, ал. 1, т. 2 и т. 3)? От запитването не става ясно какви обезщетения при прекратяване на трудовия договор на посочените основания имате предвид. В чл. 222, ал.1 от Ко...

Отлагане на платеният годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли всеки един служител да си отлага платеният годишен отпуск в рамките на 2 години или само в определени случаи? Както е видно от разпоредбата на чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ, всеки работник/ служител може да отложи ползването н...

Ползване на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам въпрос относно ползването на платен годишен отпуск при полагане на труд по основен трудов договор и договор за допълнителен труд, извън кръга на основните трудови задължения по основния трудов договор, включително случаите, кога...

Режим на облагане с ДДС на доставките на услуги по предоставяне на хостинг и домейн

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по ЗДДС по чл. 100, ал. 1 от закона (по желание). Занимава се с предоставяне на хостинг и домейн по интернет на чуждестранни клиенти. Дружеството преговаря с клиенти от Израел и ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 август 2021 г.

До 20-ти август: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец юли 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти август: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър...

Държавен вестник в бр. 15 от 2021 г.

ДВ, бр. 21 от 12.3.2021 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност Закон за изменение и д...

Справочна информация бр. 15/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 юли - 2 август 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пр...

PDF версия на броя

Брой 15 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...