Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 16, 16 - 31 август 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2021 г.
Писма и указания

№ 04-15-6 от 11.05.2021 г. Относно: Задължително здравно осигуряване при отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. № 04-15-6 от 16.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: 1. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служител (ЗДС) и чл. 157, ал. 1, т. 4...

№ 1-ИТ-00-72 от 08.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………… с вх.№ ……………./29.03.2021 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Земеделски производител - юридическо лице, занимаващо се единствено със зърнопроизводство, получав...

№ 20-28-163 от 18.05.2021 г. Относно: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за покупката на автомобил с места за сядане „6+1“

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-163/ 14.05.2021 г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на правото на данъчен кредит при покупката на автомобил с брой на местата за сядане „6+1“. Съгласно изложената фактическа обстановка, п...

№ 3-519 от 23.04.2021 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването лицето през 2020 г. е работило по трудов договор в „Л“ ЕАД гр. С. и е получавало доходи от Община С. като общински съветник. За изплатените доходи работодателите са подали необходимата информация в НАП относно начислените и внесени данъци и осигур...

№ 53-00-56 от 09.04.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-00-56/23.03.2021 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеств...

№ 94-00-50 от 11.05.2021 г. Относно: Дължимост на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 50а от Кодекса за социално осигуряване

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-50/23.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, което работи и получава 50 % от обезщетението при бременност и раждане, съгл...

№ 94-М-67 от 27.04.2021 г. Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с доходи, изплатени от Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-М-67#2 от 18.3.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на служител в Министерство на финансите (МФ), назначен по Закона за държавния служител (ЗД...

№ 94-Р-275#1 от 05.05.2021 г. Относно: Избягване на двойното данъчно облагане с Германия

В писмено запитване, подадено в държавна агенция „Електронно управление“, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), посочвате, че живеете в Германия и подавате данъчните си декларации в Германия. Изяснявате, че получавате наем от недвижим имот (...

№ М-24-35-5 от 26.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП Бургас, заведено с вх. №М-24-35-5/15.03.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на счетоводно предприят...

№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19

Във Вашето запитване с вх. № М-26-П-10/12.01.2021 г. посочвате, че поради настъпилата световна COVID-19 пандемия немалък брой български граждани, които обичайно живеят и полагат труд на територията на друга държава – членка на ЕС на основание трудов договор с чуждестранен работод...

Анотации

Допълнително материално стимулиране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В месеца, в който е ползван отпуск поради временна неработоспособност - три дни, е получено трудово възнаграждение и ДМС. Полученото ДМС, част от прихода ли е въз основа на който се изчислява размера на обезщетението, като се има пре...

За трудов стаж се признава и времето, през което работникът/служителят не е работил при ползваните неплатени отпуски

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител, на когото му предстои пенсиониране през 2021 г., е ползвал неплатен отпуск, признаващ се за трудов стаж по чл. 160 - 90 дни. Служителят е с трайна намалена работоспособност - 75% . След използването на 90 дни неплатен отпу...

Облагане на доходи от продажба на акции и други финансови активи

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. 1. Какви данъци дължи и какъв е ...

Права и задължения на съдружниците в ООД

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли точно определени права и задължения на съдружниците в едно ООД? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в...

Прекъсване на работното време за почивки

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустима ли е нормалната продължителност на работния ден в утвърден график да бъде 8 часа и 30 минути, а не 8 часа, при непрекъсваем процес на работа при трудов договор, който регламентира, че „работата се извършва на пълно работно ...

Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка се връща на работа от 17.09.2021 г. след ползване на майчинство. Може ли веднага да й увеличим заплатата (от 17.09.2021 г.) или трябва да има най-малко отработени 10 работни дни и тогава (например от 01.10.2021 г.) да увел...

Работодателят може при производствена необходимост и при престой да възлага на работника/служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нормални условия, работодателят може да обяви престой до 45 дни в една календарна година. С новоприетите промени престоят може да продължи до изтичане на извънредната епидемична обстановка. Има ли все пак фиксиран някакъв краен п...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2021 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или д...

Държавен вестник в бр. 16 от 2021 г.

ДВ, бр. 24 от 23.3.2021 г. Президент на Републиката Указ № 89 за назначаване на Пламен Стоянов Цолов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в гр. Рабат Указ № 93 за назначаване на Ирена Генадиева Ганчева за извънреден и пълномощен...

Осигурителен календар за септември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 август 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...

PDF версия на броя

Брой 16 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...