Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 16, 16 - 31 август 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 16 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 04-15-6 от 11.05.2021 г. Относно: Задължително здравно осигуряване при отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. № 04-15-6 от 16.04.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: 1. Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1, т. 4 от Закона за държавния служите...

№ 1-ИТ-00-72 от 08.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило по компетентност в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……………… с вх.№ ……………./29.03.2021 г. сте изложили следната фактическа обстановка: Земеделски производител - юридическо лице, занимаващо се единствено ...

№ 20-28-163 от 18.05.2021 г. Относно: Право на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за покупката на автомобил с места за сядане „6+1“

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 20-28-163/ 14.05.2021 г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на правото на данъчен кредит при покупката на автомобил с брой на местата за сядане „6+1“. Съгласно излож...

№ 3-519 от 23.04.2021 г. Относно: Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването лицето през 2020 г. е работило по трудов договор в „Л“ ЕАД гр. С. и е получавало доходи от Община С. като общински съветник. За изплатените доходи работодателите са подали необходимата информация в НАП относно начисле...

№ 53-00-56 от 09.04.2021 г. Относно: Прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с №53-00-56/23.03.2021 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). В запитването е изложена следната ф...

№ 94-00-50 от 11.05.2021 г. Относно: Дължимост на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 50а от Кодекса за социално осигуряване

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 94-00-50/23.04.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте самоосигуряващо се лице, което работи и получава 50 % от обезщетението ...

№ 94-М-67 от 27.04.2021 г. Относно: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство във връзка с доходи, изплатени от Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС)

Във Ваше писмо, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №94-М-67#2 от 18.3.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: В качеството си на служител в Министерство на финансите (МФ), назначен по За...

№ 94-Р-275#1 от 05.05.2021 г. Относно: Избягване на двойното данъчно облагане с Германия

В писмено запитване, подадено в държавна агенция „Електронно управление“, препратено в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), посочвате, че живеете в Германия и подавате данъчните си декларации в Германия. Изяснявате, че полу...

№ М-24-35-5 от 26.04.2021 г. Относно: Прилагането на чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от дирекция ОДОП Бургас, заведено с вх. №М-24-35-5/15.03.2021 г. по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: В качеств...

№ М-26-П-10 от 20.04.2021 г. Относно: Данъчни последици във връзка с работа на български граждани за чуждестранен работодател на територията на България по време на световната пандемия COVID-19

Във Вашето запитване с вх. № М-26-П-10/12.01.2021 г. посочвате, че поради настъпилата световна COVID-19 пандемия немалък брой български граждани, които обичайно живеят и полагат труд на територията на друга държава – членка на ЕС на основание трудов ...

Анотации

Допълнително материално стимулиране на работник

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В месеца, в който е ползван отпуск поради временна неработоспособност - три дни, е получено трудово възнаграждение и ДМС. Полученото ДМС, част от прихода ли е въз основа на който се изчислява размера на ...

За трудов стаж се признава и времето, през което работникът/служителят не е работил при ползваните неплатени отпуски

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител, на когото му предстои пенсиониране през 2021 г., е ползвал неплатен отпуск, признаващ се за трудов стаж по чл. 160 - 90 дни. Служителят е с трайна намалена работоспособност - 75% . След използв...

Облагане на доходи от продажба на акции и други финансови активи

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. 1....

Права и задължения на съдружниците в ООД

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Има ли точно определени права и задължения на съдружниците в едно ООД? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на друж...

Прекъсване на работното време за почивки

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Допустима ли е нормалната продължителност на работния ден в утвърден график да бъде 8 часа и 30 минути, а не 8 часа, при непрекъсваем процес на работа при трудов договор, който регламентира, че „работата...

Работодателят може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служителка се връща на работа от 17.09.2021 г. след ползване на майчинство. Може ли веднага да й увеличим заплатата (от 17.09.2021 г.) или трябва да има най-малко отработени 10 работни дни и тогава (напр...

Работодателят може при производствена необходимост и при престой да възлага на работника/служителя без негово съгласие да извършва временно друга работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При нормални условия, работодателят може да обяви престой до 45 дни в една календарна година. С новоприетите промени престоят може да продължи до изтичане на извънредната епидемична обстановка. Има ли вс...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 септември 2021 г.

До 10-ти септември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ...

Държавен вестник в бр. 16 от 2021 г.

ДВ, бр. 24 от 23.3.2021 г. Президент на Републиката Указ № 89 за назначаване на Пламен Стоянов Цолов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Мароко със седалище в гр. Рабат Указ № 93 за назначаване на Ирена Генадиева Ганч...

Осигурителен календар за септември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 16/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 август 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за ...