Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 33, 20 - 26 септември 2021 г.
Законодателство

Отчитане от лизингополучателя на отстъпките по наем, породени от COVID-19, съгласно МСФО 16 Лизинг

Пандемията от COVID-19 наложи приемането на редица мерки, насочени към облекчаване на неблагоприятните въздействия. Сред тях са отстъпките по наеми, които целят предотвратяване на фалити и загуба на работни места. Те пораждат въпроса и за тяхното счетоводно отчитане. В тази връз...

Народно събрание

Депутатите приеха окончателно на второ четене актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

Преизчислението на пенсиите с коефициент от 1,35 за година действителен осигурителен стаж влиза в сила от 25 декември, реши парламентът. От 25 декември минималната пенсия става 370 лева, а максималната - 1500 лева, приеха депутатите. Пенсионерите ще получат по 120 лева добавка къ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 73 от 3.9.2021 г.

Народното събрание прие Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България. Президентът на Републиката издаде Указ № 225 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, на 27 февруари 2022 г. Мини...

ДВ, бр. 74 от 7.9.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 219 за освобождаване на Веселин Благоев Делчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гана. 2. Указ № 220 за назначаване на Янко Василев Йорданов - извънреден и пълномощен посланик на Република...

ДВ, бр. 75 от 10.9.2021 г.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издаде Изменения на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code) (продължение от бр. 74). Министърът на вътрешните работи издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-157 от 1 окт...

ДВ, бр. 76 от 14.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Рамково споразумение за Проекта “Традуки” относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа, подписано от българската страна на 29 декември 2020 г. в София. 2. Закон за ратифициране на Трист...

Въпроси и отговори

Данъчни аспекти при безвъзмездно предоставяне на определена вещ за временно ползване

Клиенти са ни ООД с двама собственици - физически лица. Едното физическо лице е собственик на недвижим имот - сграда, която дава на дружеството, в което има дял, без да получава доход за наем първите 5 години от ползването на имота. За имота дружеството е извършило текущ ремонт -...

Данъчни ефекти при намаляване стойността на инвестиционен имот

Дружество Х закупува през 2016 г. УПИ на стойност 75 хил. лв. За покупката ползва данъчен кредит. Земята е заведена като инвестиционен имот. През 2018 г. след извършена пазарна оценка продава право на строеж върху имота на свързано лице на стойност 3 хил. лв. Стойността на инвест...

Местно лице по ЗДДФЛ

На коя държава е данъчно задължено лице български гражданин (моряк) с договор за възлагане и изпратен на работа в чужбина от български посредник, осигурява се съгласно чл. 4, ал. 5 от КСО и чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, не е морско лице съгласно т. 54 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ, има постоянен...

Отчитане на разходите при онлайн търговия

Въпросът ми е свързан с промените в онлайн търговията, влезли в сила от 01.07.2021 г. Фирма е регистрирана по ДДС в България и продава чрез собствен сайт стоки на физически лица предимно в Германия. Очакваният оборот ще надхвърли 10 000 евро. Въпросът е, ако приходите се отчитат ...

Понятията “работник” и “служител” по Кодекса на труда

Интересува ме каква е трудовоправната разлика между работник и служител, тъй като в Кодекса на труда няма определения на тези понятия. Правил съм справки в някои тълковни и синонимни речници на българския език, но и там не намерих еднозначни тълкувания на тези понятия. Възможно л...

Прекъсване и възобновяване на дейност от самоосигуряващо се лице на една и съща дата и през една и съща календарна година

Първоначално е подадена Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице образец ОКД5 за самоосигуряване за всички осигурителни случаи, без трудова злополука, професионална болест и безработица от собственик на фирма. На 10.08.2021 г. е декларирано прекъсване на осигуряване, ...

Признаване на сграда като ДМА

Поетапно въвеждаме в експлоатация хотел, изграждан по стопански начин. Грубият строеж е приключил и стойността на СМР се водят по отделна сметка. Имаме издаден акт 16 само за 1-ви и 2-ри етап, т.е. за ет. 3, 4 и 5. За сутерен и ет. 1 и 2 нямаме акт 16. Те ще се въведат в експлоат...

Промени в срока за издължаване на лихвите по банкови кредити, плащанията на които може да бъдат разсрочени

Интересува ме разсрочените във връзка с пандемията лихви по банков кредит за 6 месеца (т.е. относимите за периода 6-12 месец 2020 г. са дължими за 2021 г. - 1-06 месец) в коя година се признават за разход - 2020 или 2021 г.? Промените в срока за издължаване на лихвите по банкови...

Промяна на адреса на дружество

От рождението си обитавам жилище под наем, което до промените след 1997 година беше собственост на “Софжилфонд”. Оттогава продължавам да живея в същото жилище и плащам наем на собствениците. По лична карта и по регистрация на фирмата ми - ЕООД, адресът е този, в който живея. Нала...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговарят експерти в МТСП Въпрос: Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за оставане без работа, лице, което е освободено по чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, но в същото време е регистрирано като земеделски производител? Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 1 от Кодекса на тру...

Справочна информация бр. 33/2021

Централни валутни курсове за периода 10.09. - 16.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 33 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...