Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2021 г.
Писма и указания

№ 24-38-3 от 19.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) при отнемане на лиценза му съгласно чл. 16, т. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС) след отказ от лиценз, което съгласно чл. 17, ал. 4 от същия закон продължава да съществува като акционерно дружество (АД)

В писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. № М-24-38-128/22.12.2020 г. и с вх. № 24-38-3/06.01.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: „……...ФИНАНС” АДСИЦ е акционерно дружество със с...

№ 26-Б-362#2 от 10.06.2021 г. Относно: Постъпило запитване във връзка с прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между България и САЩ

Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец декември 2018 г. „…“ ЕАД и дъщерните му дружества „…“ ЕАД и „…“ ЕАД са сключили споразумение за представителство и правно консултиране с американската кантора …. Споразумението е сключено чрез белгийския клон на кантората, а с...

№ 3-909 от 02.07.2021 г. Относно: Удостоверение за данъчна оценка на земеделска земя по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването, Община Б е издала удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ за земеделска земя във връзка с предстояща сделка с недвижим имот. Нотариусът, при който ще се изповяда сделката, не признава оценката, издадена от отдел ...

№ ЕП-97-03-62 от 16.04.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), чрез Националния осигурителен институт, е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №ЕП-97-03-62 от 29.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте с редица заболявания, поради което нямате възмож...

№ М-24-35-6 от 26.04.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите по договор за трейдинг услуги

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№М-24-35-6/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството ТСД „ИНВ…..С” ЕООД има сключен Договор със З….а А… Мен… SEZC, със ...

№ М-24-37-1 от 13.04.2021 г. Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, заведено с вх. № М-24-37-1/05.01.2021 г. по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите, препратено по компетентност от дирекция ОДОП –………..е представена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано за целите на ЗДДС лице и е...

№ М-26-В-294 от 05.04.2021 г. Относно: Попълване на Справката за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо с вх. №М-26-В-294/23.03.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Лице упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се по Кодекса за социално осигуряване (КСО) от 10.02.2020...

№ М-26-Ф-215 от 26.05.2021 г. Относно: Деклариране на кредитни известия за постигнати търговски цели в системите ВИЕС и ИНТРАСТАТ

Във Ваше писмо, заведено в Централно управление на Национална агенция за приходите с вх. № …….. г., е изложена следната фактическа обстановка: „………” ООД (дружеството) закупува стока от дружества със седалище в друга европейска държава като получава фактура за закупената стока и и...

Анотации

Данъчно облагане и осигуряване на български гражданин, работещ в Малта

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Регистрирано в България дружество е с основна дейност “компютърно програмиране” и работи само на територията на страната. Служител по трудово правоотношение в дружество ще замине да живее в Малта дългоср...

Подсъдност на гражданските дела

Във в. „Сега" Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се определя кое гражданско дело кой съд да го гледа? В Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е посветено специално място за т.нар. подсъдност на гражданските дела. Тя има различни видове - основна, родова, местна и др...

Прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателят да връчи предизвестие за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ на лице, за което е получил официално писмо от НОИ на основание чл. 328, ал. 3 от КТ, за упражнено право за п...

Признаване на трудов стаж, придобит през времето, през което лицето е изпълнявало държавна служба или работа по трудово правоотношение в друга държава-членка

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е извършвало трудова дейност в Гърция. В момента работи на територията на Република България, като медицински специалист и желае стажа придобит в Гърция да му бъде зачетен за професионален опит и клас. Лицето предоставя разпореж...

Работодателят може да отмени издадената от него заповед за разрешаване на ползване на платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствен отдел с планирани отпуски, 7 дни преди отпуската тя бива разрешена, ден преди да излезе лицето в отпуск, други служители представят болнични и производственият процес ще се наруши и няма да се изпълнят поръчки, ако и то...

Условия за извършване на работата от разстояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам въпроси във връзка с преминаване на служителите на фирмата към работа от разстояние, а именно: 1. Възможно ли е в трудовия договор или споразумение към такъв за работа от разстояние да се посочат няколко адреса, от които служите...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 септември 2021 г.

До 20-ти септември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец август 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти септември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 17 от 2021 г.

ДВ, бр. 26 от 30.3.2021 г. Конституционен съд Решение № 3 от 23 март 2021 г. по конституционно дело № 11 от 2020 г. Министерски съвет Постановление № 101 от 24 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запа...

Справочна информация бр. 17/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 август - 1 септември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...

PDF версия на броя

Брой 17 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...