Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.
Законодателство

Задължение за регистрация по ЗДДС на чуждестранно данъчно задължено лице

На основание чл. 94, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрацията по този закон е задължителна и по избор. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС поставя определени условия, при наличие на които за данъчно задълженото лице възниква задължение за ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 77 от 16.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген “всичко в едно” за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти...

ДВ, бр. 78 от 17.9.2021 г.

Народното събрание прие Решение по Доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу протестиращи граждани, както и за ...

ДВ, бр. 79 от 21.9.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 300 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за ...

Въпроси и отговори

Възстановяване на ДДС от държава - членка на ЕС, на данъчно задължено лице, установено в страната

1. На фирмени камиони, които пътуват до Италия са издадени фактури с начислен ДДС за плащане на пътни такси в Словения и Хърватия при зареждане на суми в устройства на Дарс. Има ли право фирмата да си възстанови начисленото ДДС? 2. Получена е фактура от Дарс Словения за възстанов...

Данък върху превозните средства по реда на чл. 52 от ЗМДТ

Дружеството ни има сключен договор за финансов лизинг на ППС с изключително право и задължение да придобием лизинговата вещ след изтичане срока на договора и след заплащане на всички задължения към лизингодателя. Като лизингополучател сме задължени да заплащаме в срока на договор...

ДДС за консултантски услуги, оказани от българско физическо лице на получател в Полша

Физическо лице, български гражданин, започва дейност като свободна професия - консултант. Сключва договор за консултантски услуги с агенция в Полша. Ще издава фактура в края на всеки месец за извършената услуга. Задължено ли е да се регистрира по ЗДДС, преди да достигне прага за ...

Обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Прекратява ли се обезщетението при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването? Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурен...

Продажба на ремонтирана сграда

Имаме закупена стара сграда на стойност 200 000,00 лв. При покупката не е ползван данъчен кредит. Сградата е стара, за използването й е необходим ремонт. Имаме сключен договор с две фирми за извършване на ремонтни дейности. Те са приключени и разходите, извършени до момента за ре...

Промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването

Съдружник в три търговски дружества упражнява дейност и на трите места. Подадени са декларациите за упражняване на дейност, като чрез едно от дружествата лицето се осигурява. В това дружество съдружникът продава дяловете си и прекратява дейността си в него, като своевременно декл...

Разходи за осигуряване на квартира на работници

Когато работодателят осигурява квартира на своя персонал, за която има сключен договор с хотел примерно за пет стаи за летния сезон и хотелът му издава фактура, как се третират тези разходи - дължат ли се осигурителни вноски върху тези разходи? Според нас данъчното третиране на ...

Срок за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност

Какви са сроковете за изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност? Право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест имат лицата, осигурени за съответните осигурителни рискове по ред...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговарят експерти в МТСП Въпрос: Ако работникът/служителят е бил на работа в деня на събитието съобразно чл. 157, ал. 1, т. 3, има ли право на отпуск по съответната разпоредба в следващите два работни дни? Отговор: Регламентираният в Кодекса на труда (КТ) отпуск по чл. 157, ал....

Справочна информация бр. 34/2021

Централни валутни курсове за периода 17.09. - 23.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...