Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 27 септември - 3 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 34 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Задължение за регистрация по ЗДДС на чуждестранно данъчно задължено лице

На основание чл. 94, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) регистрацията по този закон е задължителна и по избор. Разпоредбата на чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС поставя определени условия, при наличие на които за данъчно задълженот...

Държавен вестник

ДВ, бр. 77 от 16.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген “всичко в едно” за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия и втори Договор за дарение SANTE/...

ДВ, бр. 78 от 17.9.2021 г.

Народното събрание прие Решение по Доклад за дейността на Временната комисия за разследване на факти и обстоятелства при използване на сълзотворен газ, употребата на сила и помощни средства от МВР, извършени на 10 юли и 2 септември 2020 г. срещу прот...

ДВ, бр. 79 от 21.9.2021 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 300 от 17 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпома...

Въпроси и отговори

Възстановяване на ДДС от държава - членка на ЕС, на данъчно задължено лице, установено в страната

1. На фирмени камиони, които пътуват до Италия са издадени фактури с начислен ДДС за плащане на пътни такси в Словения и Хърватия при зареждане на суми в устройства на Дарс. Има ли право фирмата да си възстанови начисленото ДДС? 2. Получена е фактура...

Данък върху превозните средства по реда на чл. 52 от ЗМДТ

Дружеството ни има сключен договор за финансов лизинг на ППС с изключително право и задължение да придобием лизинговата вещ след изтичане срока на договора и след заплащане на всички задължения към лизингодателя. Като лизингополучател сме задължени д...

ДДС за консултантски услуги, оказани от българско физическо лице на получател в Полша

Физическо лице, български гражданин, започва дейност като свободна професия - консултант. Сключва договор за консултантски услуги с агенция в Полша. Ще издава фактура в края на всеки месец за извършената услуга. Задължено ли е да се регистрира по ЗДД...

Обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването

Прекратява ли се обезщетението при бременност и раждане при прекратяване на осигуряването? Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца о...

Продажба на ремонтирана сграда

Имаме закупена стара сграда на стойност 200 000,00 лв. При покупката не е ползван данъчен кредит. Сградата е стара, за използването й е необходим ремонт. Имаме сключен договор с две фирми за извършване на ремонтни дейности. Те са приключени и разходи...

Промяна на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването

Съдружник в три търговски дружества упражнява дейност и на трите места. Подадени са декларациите за упражняване на дейност, като чрез едно от дружествата лицето се осигурява. В това дружество съдружникът продава дяловете си и прекратява дейността си ...

Разходи за осигуряване на квартира на работници

Когато работодателят осигурява квартира на своя персонал, за която има сключен договор с хотел примерно за пет стаи за летния сезон и хотелът му издава фактура, как се третират тези разходи - дължат ли се осигурителни вноски върху тези разходи? Спор...

Срок за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност

Какви са сроковете за изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност? Право на парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест имат лицата, осигурени за съответни...

Справочник

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика

Отговарят експерти в МТСП Въпрос: Ако работникът/служителят е бил на работа в деня на събитието съобразно чл. 157, ал. 1, т. 3, има ли право на отпуск по съответната разпоредба в следващите два работни дни? Отговор: Регламентираният в Кодекса на тру...

Справочна информация бр. 34/2021

Централни валутни курсове за периода 17.09. - 23.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...