Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.
Законодателство

Документална обоснованост на счетоводните разходи по ЗКПО при сделки и отношения на български предприятия с чуждестранни физически лица

Принципът за документална обоснованост на информацията е регламентиран с разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счето...

Държавен вестник

ДВ, бр. 80 от 24.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Правителството прие Постановление № 306 от 20 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отб...

ДВ, бр. 81 от 28.9.2021 г.

Министерски съвет Постановление № 307 от 24 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. Министърът на транспорта, информационните т...

Въпроси и отговори

Бартер на услуги между ООД и физическо лице

Физическо лице, съдружник и управител на ООД, е собственик на земя. Възлага строителство на склад на собствената си фирма. Строителното разрешение е на физическото лице, фирмата ще построи сградата, като всички разходооправдателни документи се издават на фирмата. Съгласно договор...

Възстановяване на ДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС. През м. юни 2021 е на възстановяване по Справка по ДДС - 500 лева, м. юли е без дейност, м. август също няма дейност. Кога трябва да подадем искане за възстановяването на ДДС - с декларацията за м. август или с тази за м. септември 2021 г.? Съгл...

Данъчно събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата или по електронен път

ДЗЛ, регистрирано по ДДС, извършва доставки на стоки чрез куриерска фирма, като плащането е с наложен платеж при получаване на стоката от клиента. Куриерската фирма превежда сумите от наложените платежи по банковата сметка на ДЗЛ периодично през месеца. Как трябва да се отрази да...

Данъчно третиране на еднократно изплатената помощ от работодателя в полза на свой работник

Как ще се обложи при служителя по трудов договор и при работодателя плащане на еднократна помощ за претърпяна операция. Плащането ще стане, като се възстановят средствата или част от тях на служителя, като е представена фактура от болницата на негово име. Към момента не е приета ...

Електронно подписване на документи с трудовоправно значение

Дава ли трудовото и осигурителното законодателство възможност на работодателя да подписва документи с КЕП при сключване на трудово правоотношение? При съвременното ниво на развитие на информационните и комуникационните технологии не е изненадващо, че все по-голям дял от информац...

Обезщетение за безработица по договор за управление

Българско физическо лице е управител и едноличен собственик на капитала. През месец септември дружеството ще преустанови дейност и няма да функционира повече. Физическото лице е осигурено като управител по договор за управление и иска да се възползва от правото си да се регистрир...

Обезщетение на бащата при раждане на дете

Има ли право бащата на парично обезщетение при раждане на дете? Работещите по трудово правоотношение бащи имат право на платен отпуск в размер 15 дни, считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 8 от КТ). Със съгласието на майката след навършван...

Отчитане на имоти, отдавани под наем

Дружеството притежава административна сграда на 4 етажа с РЗП от 2500 кв.м на обща стойност от 3 млн. лв. През 2021 г. дружеството отдава под наем част от помещенията на 4-ия етаж, останалите три етажа с РЗП от 1875 кв.м се ползват от собственика за административни цели и сервиз....

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Служител е назначен по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ за заместване на отсъстващ служител. При завръщане на титуляря работодателят има възможност да премести заместника на друга длъжност. Необходимо ли е да се прекрати договорът за заместване и да се сключи нов трудов договор за новат...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор от работник

Има ли работникът право да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по време на ползването на платен годишен отпуск? Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда и по врем...

СИДДО при авторски и лицензионни възнаграждения

Собственик съм на българска фирма и съм получил фактура да заплатя авторски и лицензионни възнаграждения на фирма, която е местно лице на друга държава от ЕС. Поради противоречивите отговори, които получавам, моля да ми отговорите какви са моите задължения в такъв случай? На п...

Справочник

Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Писмо на НАП № 20-00-106 от 05.08.2021 г. Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е разясняване на реда и начина за регистриране и отчитане по чл. 118 от ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. на вътреобщностн...

Справочна информация бр. 35/2021

Централни валутни курсове за периода 24.09. - 30.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 35 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...