Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 4 -10 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 35 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Законодателство

Документална обоснованост на счетоводните разходи по ЗКПО при сделки и отношения на български предприятия с чуждестранни физически лица

Принципът за документална обоснованост на информацията е регламентиран с разпоредбата на чл. 10 от Закона за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално...

Държавен вестник

ДВ, бр. 80 от 24.9.2021 г.

Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Правителството прие Постановление № 306 от 20 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения прав...

ДВ, бр. 81 от 28.9.2021 г.

Министерски съвет Постановление № 307 от 24 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 155 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието. Министърът на...

Въпроси и отговори

Бартер на услуги между ООД и физическо лице

Физическо лице, съдружник и управител на ООД, е собственик на земя. Възлага строителство на склад на собствената си фирма. Строителното разрешение е на физическото лице, фирмата ще построи сградата, като всички разходооправдателни документи се издава...

Възстановяване на ДДС

Фирмата ни е регистрирана по ДДС. През м. юни 2021 е на възстановяване по Справка по ДДС - 500 лева, м. юли е без дейност, м. август също няма дейност. Кога трябва да подадем искане за възстановяването на ДДС - с декларацията за м. август или с тази ...

Данъчно събитие при продажби на стоки чрез поръчки по пощата или по електронен път

ДЗЛ, регистрирано по ДДС, извършва доставки на стоки чрез куриерска фирма, като плащането е с наложен платеж при получаване на стоката от клиента. Куриерската фирма превежда сумите от наложените платежи по банковата сметка на ДЗЛ периодично през месе...

Данъчно третиране на еднократно изплатената помощ от работодателя в полза на свой работник

Как ще се обложи при служителя по трудов договор и при работодателя плащане на еднократна помощ за претърпяна операция. Плащането ще стане, като се възстановят средствата или част от тях на служителя, като е представена фактура от болницата на негово...

Електронно подписване на документи с трудовоправно значение

Дава ли трудовото и осигурителното законодателство възможност на работодателя да подписва документи с КЕП при сключване на трудово правоотношение? При съвременното ниво на развитие на информационните и комуникационните технологии не е изненадващо, ч...

Обезщетение за безработица по договор за управление

Българско физическо лице е управител и едноличен собственик на капитала. През месец септември дружеството ще преустанови дейност и няма да функционира повече. Физическото лице е осигурено като управител по договор за управление и иска да се възползва...

Обезщетение на бащата при раждане на дете

Има ли право бащата на парично обезщетение при раждане на дете? Работещите по трудово правоотношение бащи имат право на платен отпуск в размер 15 дни, считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение (чл. 163, ал. 8 от КТ). Със съглас...

Отчитане на имоти, отдавани под наем

Дружеството притежава административна сграда на 4 етажа с РЗП от 2500 кв.м на обща стойност от 3 млн. лв. През 2021 г. дружеството отдава под наем част от помещенията на 4-ия етаж, останалите три етажа с РЗП от 1875 кв.м се ползват от собственика за ...

Превръщане на срочен трудов договор в безсрочен

Служител е назначен по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ за заместване на отсъстващ служител. При завръщане на титуляря работодателят има възможност да премести заместника на друга длъжност. Необходимо ли е да се прекрати договорът за заместване и да се склю...

Предизвестие за прекратяване на трудовия договор от работник

Има ли работникът право да връчи предизвестие за прекратяване на трудовия договор по време на ползването на платен годишен отпуск? Работникът или служителят може да отправи предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 326, ал. 2...

СИДДО при авторски и лицензионни възнаграждения

Собственик съм на българска фирма и съм получил фактура да заплатя авторски и лицензионни възнаграждения на фирма, която е местно лице на друга държава от ЕС. Поради противоречивите отговори, които получавам, моля да ми отговорите какви са моите за...

Справочник

Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Писмо на НАП № 20-00-106 от 05.08.2021 г. Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е разясняване на реда и начина за регистриране и отчитане по чл. 118 от ЗДДС и Наредба №...

Справочна информация бр. 35/2021

Централни валутни курсове за периода 24.09. - 30.09.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете...