Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.
Писма и указания

№ 20-22-4 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-22-4 от 29.07.2021 г., относно прилагане на чл. 9 от ЗДДС и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП ….. В запитването е изложена следната фактическа...

№ 20-29-26 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-29-26/08.07.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., е изложена следната фактическа обстановка: Възнамерявате да започнете дейност - превоз на туристи в района на ….. пещера, ……., връх …… и други местности, ...

№ 20-29-27 от 15.07.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ,,,, с вх. № 20-29-27/08.07.2021 г. се отправят въпроси относно приложението на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. В писмото Ви е изложена следната фактическа обстановка: Възнамерява...

№ 20-30-58 от 26.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-30-58/ 23.08.2021 г., в което се отправят въпроси, относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразявам следното станови...

№ 20-33-60 от 07.09.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-60 от 24.08.2021 г., относно прилагане на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. В запитването е изложена следната факт...

№ 3-1019 от 19.07.2021 г. Относно: Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

Според изложеното в запитването, дружество извършва специализирани строителни дейности на обекти, както в България, така и в държави от Европейския съюз (ЕС) и извън него. За изпълнение на работата същото командирова свои работници в няколко държави-членки на ЕС, за което същите ...

№ 3-902 от 01.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

Според изложеното в запитването, дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“ а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, коит...

№ 94-00-102 от 02.09.2021 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-102 от 18.08.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Ф...

№ 96-00-185 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-185 от 16.07.2021 г. В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице е зъболекарска клиника с едно самоосигуряващо се лице, което е собственик на дружеството. Зададени са следните въпроси: 1. Има ли право дружеството д...

№ 96-00-187 от 03.08.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-187 от 20.07.2021 г. В запитването е посочено, че физическо лице, което е управител на дружество сключва с банка договор за кредит на 22.06.2021 г. Между дружеството и неговия управител е сключен договор за заем. Същият е пр...

№ 96-00-216 от 02.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 96-00-216/25.08.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразявам следното станови...

Анотации

Възникване на трудово правоотношение, въз основа на което да се зачита осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.08.21г. имам сключен трудов договор. От същата дата, обаче съм и в неплатен отпуск с разрешение на работодателя за 1 месец. 1. Трябва ли работодателя да подаде декларация образец № 1? Посочва ли се раб.дни в позицията на т. 5? ...

Доставка на консултантски услуги с получател - лице, установено на територията на САЩ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва консултантска дейност в областта на информационните технологии, научна и развойна дейност, разработване и въвеждане в производство на иновативни продукти, обучение и др. По договор за ...

За извънреден труд следва да се заплати обучение, проведено в събота

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счита ли се за извънреден труд и следва ли да се заплати обучение, проведено в събота (част от служителите на място в офиса, част от служителите дистанционно, но за повече от 4 часа), от една страна за служителите, които се обучават,...

Отговорност при неизпълнение на договор или при забава

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква отговорност се носи при неизпълнение на договор и каква, ако има само забава? Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) е от 1950 г., но независимо от това е един от малко променяните нормативни актове. Той опитва ...

Отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е в законоустановен отпуск. В петък сутрин му съобщават, че негов роднина е починал и той своевременно информира работодателя с молба да прекъсне законоустановения си отпуск и да ползва отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 КТ. Чл....

Признаване на трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При постъпване на работа лице представя удостоверение за плавателен стаж издадено от ИА „Морска администрация“ към ИА „МА“ при МТИТК, издадено на база на вписваниятъа в българския корабен регистър. Посоченият стаж, включва информация...

Утвърждаване на графици за работа при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е друго лице, различно от управителя на фирмата да утвърждава графици за работа при сумирано изчисляване на работното време? Ако отговорът е да, необходимо ли е да се издава пълномощно или някакъв друг документ на съотве...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2021 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 18 от 2021 г.

ДВ, бр. 30 от 13.4.2021 г. Президент на Републиката Указ № 108 за награждаване на проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие Конституционен съд Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г. Министерство на транспорта, информ...

Осигурителен календар за октомври 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 септември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...

PDF версия на броя

Брой 18 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...