Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 18 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 20-22-4 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 9 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-22-4 от 29.07.2021 г., относно прилагане на чл. 9 от ЗДДС и чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане ЗКПО, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП ….. В запитването ...

№ 20-29-26 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006г.)

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 20-29-26/08.07.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….., е изложена следната фактическа обстановка: Възнамерявате да започнете дейност - превоз на туристи в района на ….. пещера, ……...

№ 20-29-27 от 15.07.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ,,,, с вх. № 20-29-27/08.07.2021 г. се отправят въпроси относно приложението на Наредба № Н-18/2006 г. на МФ. В писмото Ви е изложена следната факт...

№ 20-30-58 от 26.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-30-58/ 23.08.2021 г., в което се отправят въпроси, относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФ...

№ 20-33-60 от 07.09.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 20-33-60 от 24.08.2021 г., относно прилагане на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис ……. В запитв...

№ 3-1019 от 19.07.2021 г. Относно: Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) и попълване на декларация образец № 1 в случаите на командироване на лица при условията на чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ, за които е определено като приложимо българското осигурително законодателство на основание чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите зя социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004)

Според изложеното в запитването, дружество извършва специализирани строителни дейности на обекти, както в България, така и в държави от Европейския съюз (ЕС) и извън него. За изпълнение на работата същото командирова свои работници в няколко държави-...

№ 3-902 от 01.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при доставки на стоки втора употреба към данъчно незадължени лица от Европейския съюз (ЕС)

Според изложеното в запитването, дружеството „Б“ ООД, с ЕИК ***, осъществява търговия с часовници втора употреба. Часовниците отговарят на определението за „Стоки втора употреба“ а именно: употребявани движими вещи, годни за по-нататъшна употреба в с...

№ 94-00-102 от 02.09.2021 г. Относно: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под наем на обект, находящ се във Франция

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-102 от 18.08.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при отдаване под н...

№ 96-00-185 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-185 от 16.07.2021 г. В запитването е посочено, че данъчно задълженото лице е зъболекарска клиника с едно самоосигуряващо се лице, което е собственик на дружеството. Зададени са следните въпроси:...

№ 96-00-187 от 03.08.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-187 от 20.07.2021 г. В запитването е посочено, че физическо лице, което е управител на дружество сключва с банка договор за кредит на 22.06.2021 г. Между дружеството и неговия управител е сключе...

№ 96-00-216 от 02.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 96-00-216/25.08.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФ...

Анотации

Възникване на трудово правоотношение, въз основа на което да се зачита осигурителен стаж

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: От 01.08.21г. имам сключен трудов договор. От същата дата, обаче съм и в неплатен отпуск с разрешение на работодателя за 1 месец. 1. Трябва ли работодателя да подаде декларация образец № 1? Посочва ли се...

Доставка на консултантски услуги с получател - лице, установено на територията на САЩ

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество извършва консултантска дейност в областта на информационните технологии, научна и развойна дейност, разработване и въвеждане в производство на иновативни продукти,...

За извънреден труд следва да се заплати обучение, проведено в събота

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Счита ли се за извънреден труд и следва ли да се заплати обучение, проведено в събота (част от служителите на място в офиса, част от служителите дистанционно, но за повече от 4 часа), от една страна за с...

Отговорност при неизпълнение на договор или при забава

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Каква отговорност се носи при неизпълнение на договор и каква, ако има само забава? Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) е от 1950 г., но независимо от това е един от малко променяните ...

Отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 3 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работник е в законоустановен отпуск. В петък сутрин му съобщават, че негов роднина е починал и той своевременно информира работодателя с молба да прекъсне законоустановения си отпуск и да ползва отпуск п...

Признаване на трудов стаж и професионален опит

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При постъпване на работа лице представя удостоверение за плавателен стаж издадено от ИА „Морска администрация“ към ИА „МА“ при МТИТК, издадено на база на вписваниятъа в българския корабен регистър. Посоч...

Утвърждаване на графици за работа при сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Възможно ли е друго лице, различно от управителя на фирмата да утвърждава графици за работа при сумирано изчисляване на работното време? Ако отговорът е да, необходимо ли е да се издава пълномощно или н...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2021 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 18 от 2021 г.

ДВ, бр. 30 от 13.4.2021 г. Президент на Републиката Указ № 108 за награждаване на проф. д-р Петко Ненков Салчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие Конституционен съд Определение № 1 от 30 март 2021 г. по конституционно дело № 2 от 2021 г. Мини...

Осигурителен календар за октомври 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 16 септември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...