Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 37, 18 - 24 октомври 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 18 - 24 октомври 2021 г.
Законодателство

Начисляване на данък върху добавената стойност в специфичната хипотеза на чл. 102, ал. 4 от ЗДДС

На основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 84 от 8.10.2021 г.

Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 259 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, на 27 февруари 2022 г. 2. Указ № 260 за награждаване на акад. Никола Василев Съботинов с орден “Св. св. Кирил и Методий” огърлие. 3. Указ...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще се постараем да разбием предста...

Защита при уволнение

Работя с трудов договор към фирма. Поради създалата се ситуация около Covid-19 работодателят обяви, че ще съкрати някои служители. Имам ли защита срещу уволнение, ако имам две деца, едното от които е на 1 г., а другото на 4 г.? 1. Съгласно действащото трудово законодателство май...

Осигурителни вноски и подаване на данни при работа по два трудови договора

Във фондация работи служител на основен и допълнителен трудов договор, съответно на 8 и 2 часа (на два трудови договора при един и същ работодател). За месец септември брутното трудово възнаграждение/съответно осигурителен доход по двата трудови договора надвишава максималния оси...

Префактуриране на разход за застраховка във фактура за транспорт

Фирма, транспортен спедитор, иска да издаде фактура към техен клиент за извършен транспорт от 3-та страна към България на стока. Тази фактура ще бъде с 0% ДДС на основание чл. 30 от ЗДДС и ще влезе в данъчната основа в митническата декларация на стоката. Спедиторът трябва да вклю...

Специален ред на облагане на маржа на цената

Внасяме автомобили от Италия с фирма Auto1, автомобилът пристига с три фактури - първата, която е на марж, и още две за транспорт и съпътстващи услуги. На вторите две основанието е VAT due to the recipient. Какви протоколи трябва да начисля в този случай? Само един в дневника на ...

Условия за прилагане на СИДДО

Гражданин на Република Ирландия (не Северна Ирландия, която е в Обединеното кралство) живее в България, но работи дистанционно и е назначен в ирландска фирма, откъдето му изплащат заплата. Осигуряват го съгласно ирландското законодателство във фирмата, от която се изплаща заплата...

Чуждестранна валута

При попълване на Справка за предприятията в чужбина Приложение 2 от Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия какъв курс трябва да вземем предвид, като валутата ни е македонски денари? В упътването е вписано: “...като данните в чуждестранна валута се преизчисляват п...

Справочник

Справочна информация бр. 37/2021

Централни валутни курсове за периода 08.10. - 14.10.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

Сравнителни таблици за държавите - членки на ЕС, на периодите, взимани предвид без вноски при преценка на пенсия за старост и закупуване на осигурителни периоди

Национален осигурителен институт [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 37 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...