Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 19 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-207 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 07-00-207/12.07.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФ...

№ 20-00-106 от 05.08.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е разясняване на реда и начина за регистриране и отчитане по чл. 118 от ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. на вътреобщностните дистанцио...

№ 20-28-220 от 29.07.2021 г. Относно: Изплащане на възнаграждение за целева награда и премия в края на годината

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-220/16.07.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В „X“ ООД се измерва обективно обема и качеството на работата, свършена от наетите ...

№ 20-28-235 от 03.08.2021 г. Относно: Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ .. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-235/27.07.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …….. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте се пенсионирала по реда на ч...

№ 3-1200 от 30.08.2021 г. Относно: Счетоводно отчитане на разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот (апартамент)

Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е с капитал под формата на непарични вноски - апартаменти с цел даване под наем и продажба. Съдружниците, физически лица, желаят активите да бъдат разпределени като дивидент. Във връз...

№ 94-00-86 от 19.07.2021 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

Във Ваше запитване, препратено по компетентност и заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № 94-00-86/07.07.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: След пенсиониране Вие сте продължила да работите като сам...

№ 96-00-191 от 03.08.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-191 от 23.07.2021 г. Българско дружество e назначило по трудов договор управител – гражданин на друга държава член на ЕС. Част от всеки месец той работи в България, а друга част от месеца работи...

Анотации

Определяне на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. 1....

Подписване на колективен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Адвокатско дружество отправя запитване за прилагане на трудовото законодателство. Въпросите ни засягат хипотезата на чл. 51а., ал. 3 от Кодекса на труда – предстои да се сключи нов колективен трудов дого...

Положен извънреден труд се заплаща в увеличен размер

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателя да задължи работниците си да работят от 08 до 19 ч. от понеделник до петък и събота от 08 до 17 ч.? Като при не изпълнение да налага глоби под претекст на премии? Съгласно чл....

Право на отпуск по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство към български работодател, с който имам трудов договор, до навършване на 2 години на детето ми на 01.10.2021 г. Бих желала да ползвам полагаемия ми се отпуск по чл. 1...

Работодателят трябва да заплати тестовете за covid 19 ако изисква периодично тестване на определени работници

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Моят работодател, голяма международна компания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви, че до 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу covid1...

Хипотезата за работа в група предприятия не е приложима за държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 60 години съм и работя като медицинска сестра в детска градина повече от 10 години в един район на София. Имам намерение да се преместя и да работя същата длъжност /медицинска сестра/ в друга детска...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2021 г.

До 25-ти октомври: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер ...

Държавен вестник в бр. 19 от 2021 г.

ДВ, бр. 32 от 16.4.2021 г. Народно събрание Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 Реше...

Справочна информация бр. 19/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 септември - 1 октомври 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...