Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-207 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 07-00-207/12.07.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, изразявам следното станови...

№ 20-00-106 от 05.08.2021 г. Относно: Регистриране и отчитане на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки съгласно чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е разясняване на реда и начина за регистриране и отчитане по чл. 118 от ЗДДС и Наредба № Н-18/2006 г. на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки по смисъ...

№ 20-28-220 от 29.07.2021 г. Относно: Изплащане на възнаграждение за целева награда и премия в края на годината

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-220/16.07.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: В „X“ ООД се измерва обективно обема и качеството на работата, свършена от наетите служители, на база сключени до...

№ 20-28-235 от 03.08.2021 г. Относно: Подадено заявление за възстановяване на прехвърлените средства от Професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на Националния осигурителен институт

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ .. е постъпило Ваше писмо, с вх. № 20-28-235/27.07.2021 г., препратено по компетентност от ТД на НАП …….. В писмото е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте се пенсионирала по реда на чл. 69а от Кодекса за социално ...

№ 3-1200 от 30.08.2021 г. Относно: Счетоводно отчитане на разпределен дивидент под формата на апортна вноска на недвижим имот (апартамент)

Според изложеното в запитването дружество с ограничена отговорност е с капитал под формата на непарични вноски - апартаменти с цел даване под наем и продажба. Съдружниците, физически лица, желаят активите да бъдат разпределени като дивидент. Във връзка с горното се поставят следн...

№ 94-00-86 от 19.07.2021 г. Относно: Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице, на което е отпусната пенсия

Във Ваше запитване, препратено по компетентност и заведено в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ……. с вх. № 94-00-86/07.07.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: След пенсиониране Вие сте продължила да работите като самоосигуряващо се лице – свободн...

№ 96-00-191 от 03.08.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-191 от 23.07.2021 г. Българско дружество e назначило по трудов договор управител – гражданин на друга държава член на ЕС. Част от всеки месец той работи в България, а друга част от месеца работи в Република Полша (РП) в полс...

Анотации

Определяне на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин използва онлайн инвестиционна платформа за търговия с акции и има доходи от там. Също така притежава акции на чуждестранни компании, от които получава дивидент. 1. Какви данъци дължи и какъв е ...

Подписване на колективен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Адвокатско дружество отправя запитване за прилагане на трудовото законодателство. Въпросите ни засягат хипотезата на чл. 51а., ал. 3 от Кодекса на труда – предстои да се сключи нов колективен трудов договор на равнище предприятие. Си...

Положен извънреден труд се заплаща в увеличен размер

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Има ли право работодателя да задължи работниците си да работят от 08 до 19 ч. от понеделник до петък и събота от 08 до 17 ч.? Като при не изпълнение да налага глоби под претекст на премии? Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 8 от Кодекса на...

Право на отпуск по чл. 167а, ал. 1 от Кодекса на труда

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм в отпуск по майчинство към български работодател, с който имам трудов договор, до навършване на 2 години на детето ми на 01.10.2021 г. Бих желала да ползвам полагаемия ми се отпуск по чл. 167а от КТ в размер на 6 месеца...

Работодателят трябва да заплати тестовете за covid 19 ако изисква периодично тестване на определени работници

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Моят работодател, голяма международна компания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви, че до 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу covid19 или всяка седмица служителят...

Хипотезата за работа в група предприятия не е приложима за държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 60 години съм и работя като медицинска сестра в детска градина повече от 10 години в един район на София. Имам намерение да се преместя и да работя същата длъжност /медицинска сестра/ в друга детска градина в друг район на София...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2021 г.

До 25-ти октомври: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения. 2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2021 г.

ДВ, бр. 32 от 16.4.2021 г. Народно събрание Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и петото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 Решение за приемане на процедурни ...

Справочна информация бр. 19/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 септември - 1 октомври 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни м...

PDF версия на броя

Брой 19 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...