Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2021 > бр. 39, 1 - 7 ноември 2021 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 39, 1 - 7 ноември 2021 г.
Законодателство

Особености при данъчното третиране на дарение на имущество, включено в патримониума на предприятие на ЕТ

Договорът за дарение е регламентиран в чл. 225-227 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). В съответствие с него по силата на този договор дарителят преотстъпва веднага и безвъзмездно имуществено право на надарения, а той го приема. Казано накратко, дарението представлява б...

Държавен вестник

ДВ, бр. 85 от 12.10.2021 г.

Конституцион­ният съд прие Решение № 13 от 5 октомври 2021 г. по конституционно дело № 12 от 2021 г. Правителството прие: 1. Постановление № 318 от 7 октомври 2021 г. за изменение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти ...

ДВ, бр. 86 от 15.10.2021 г.

Конституционният съд прие Определение № 4 от 7 октомври 2021 г. по конституционно дело № 5 от 2021 г. Министърът на вътрешните работи подписа Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Итал...

Въпроси и отговори

Eднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Собственик има две дружества (ЕООД). Двете дружества извършват своята икономическа дейност на два отделни адреса един от друг, но в едно населено място. Икономическите дейности на двете дружества са еднакви. Едното дружество е регистрирано по ЗДДС, а другото не. Трябва ли нерегис...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО за 2021 година

Пред прага сме на поредното годишно счетоводно приключване на финансовата 2021 година, поради което нашето желание с настоящия материал е да направим така, че същото да бъде значително по-лесно, достатъчно професионално и в установените срокове. Ще се постараем да разбием предста...

Данъчен режим при продажба на стоки в Македония

Фирмата ни е регистрирана по ДДС в България. Клиент от Македония иска да му издадем фактура за покупка на стоки от наш магазин. Във фактурата следва ли да му начислим ДДС? Ако е с нулева ставка, на основание кой член е неначислението на ДДС и в коя колона на Дневник продажби тряб...

Здравно осигуряване на турска гражданка и съпруга й - холандец

Гражданка на Турция е с разрешение за продължително пребиваване в Република България. Не е била обхваната от системата за социална сигурност на държава членка преди установяването й в Република България и не е упражнявала трудова дейност на територията на държава членка. Съпругът...

Осигуряване на управител на две ЕООД-та

Собственик на две ЕООД-та се осигурява и в двете фирми на договор за управление и контрол. Дали е възможно това? Възможно ли е да бъде командирован едновременно от двете фирми в един и същи период на едно и също място? За да възникне основание за осигуряване, е необходимо упражн...

Почивка при сумирано изчисляване на работното време

Имаме работници на сумирано работно време, работещи на летище. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в полетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава мес...

Учредяване право на строеж срещу получаване на право на собственост върху апартаменти

Юридическо лице е закупило УПИ на стойност 50 000 лв. То учредява право на строеж - 25% върху стойността на сграда на строителна фирма (също юридическо лице) с построяване на апартаменти със стойност 300 000 лв. Дружеството собственик ще издаде фактура за учреденото право на стой...

Справочник

Въпроси и отговори от МТСП

Моят работодател, голяма международна комапания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви: “До 01.12.2021 г. всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу Сovid-19, или всяка седмица служителят трябва да си прави антигенен или PCR тест. Ак...

Справочна информация бр. 39/2021

Централни валутни курсове за периода 22.10. - 28.10.2021 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието! Линк към pdf версия може да откриете на страниците със съдържаниет...

PDF версия на броя

Брой 39 на Седмичен законник от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...