Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 20 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-221 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-221 от 29.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружество е...

№ 20-21-13 от 03.08.2021 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-13 от 26.07.2021 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП …... В запитването е изложена следната фактическа о...

№ 20-28-276 от 24.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и осигурителното законодателство

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 20-28-276/09.09.2021 г., в което се отправят въпроси относно прилагане на ЗДДФЛ, ЗМДТ и осигурителното законодателство, изразявам следно...

№ 94-00-114 от 03.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-114/03.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с предписание на Националния осигурителен институт (НОИ) сте подала коригиращ...

№ 96-00-201 от 16.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-201 от 04.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е производство на дрехи и продажба чрез електронен магазин....

№ 96-00-226 от 20.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-226/14.09.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ...

№ 96-00-227 от 27.09.2021 г. Относно: Данъчно третиране на услуги с личен труд, извършвани от съдружник в дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-227/ 13.09.2021 г., относно данъчното третиране на услуги с личен труд, предоставяни от съдружник в дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фа...

Анотации

Длъжностна характеристика на работник или служител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят решава да ни промени някои точки в длъжностните характеристики, като добави допълнителни отговорности. Една от тези точки гласи че „безпрекословно трябва да изпълняваме писмените и/или устн...

Задължения на работодателя по отношение на условията за работа

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя по отношение на условията за работа? Длъжен ли е да издава документи, когато му ги поиска работникът? Кодексът на труда (КТ) е предвидил множество задъ...

Облагане на доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има намерение да продаде дялове или акции, които са част от капитала на българско търговско дружество. Капиталът на дружеството е формиран от апорт на недвижимо им...

Осигуряване на съдружник, работещ и на трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съдружник в ООД е работил по трудов договор в друга фирма. От 01.10.2021 г. е освободен. Може ли да бъде назначен в ООД-то на трудов договор на 4 часа, със заплата 650 лева, което е 1/2 от минималният ос...

При отмяна на заповедта за уволнение трудовото правоотношение се възстановява в предишното си състояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме заповед за прекратяване на трудово правоотношение (ТПО) по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ. В законоустановения срок служителят е завел дело по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. Срока за завеждане на дело по 344,...

Част от документите от трудовото досие на работника или служителя могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят възнамерява да премине към процес по създаване и съхраняване на електронни документи в трудовите досиета на работниците и служителите, във връзка с което моля за информация и разяснения по ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2021 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2021 г.

ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г. Народно събрание Решение за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. Конституционен съд Решение № 4 от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. Министерски съвет Постановление № 166 от...

Осигурителен календар за ноември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 октомври 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...