Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 20, 16 - 31 октомври 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 20, 16 - 31 октомври 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 20 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-221 от 11.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 07-00-221 от 29.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружество е...

№ 20-21-13 от 03.08.2021 г. Относно: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 20-21-13 от 26.07.2021 г., относно право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП …... В запитването е изложена следната фактическа о...

№ 20-28-276 от 24.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) и осигурителното законодателство

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. с вх. № 20-28-276/09.09.2021 г., в което се отправят въпроси относно прилагане на ЗДДФЛ, ЗМДТ и осигурителното законодателство, изразявам следно...

№ 94-00-114 от 03.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмо с вх. № 94-00-114/03.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Във връзка с предписание на Националния осигурителен институт (НОИ) сте подала коригиращ...

№ 96-00-201 от 16.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-201 от 04.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дейността на дружеството е производство на дрехи и продажба чрез електронен магазин....

№ 96-00-226 от 20.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 96-00-226/14.09.2021 г., в което се отправят въпроси относно приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ...

№ 96-00-227 от 27.09.2021 г. Относно: Данъчно третиране на услуги с личен труд, извършвани от съдружник в дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП ……. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-227/ 13.09.2021 г., относно данъчното третиране на услуги с личен труд, предоставяни от съдружник в дружество по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фа...

Анотации

Длъжностна характеристика на работник или служител

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят решава да ни промени някои точки в длъжностните характеристики, като добави допълнителни отговорности. Една от тези точки гласи че „безпрекословно трябва да изпълняваме писмените и/или устн...

Задължения на работодателя по отношение на условията за работа

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Какви са задълженията на работодателя по отношение на условията за работа? Длъжен ли е да издава документи, когато му ги поиска работникът? Кодексът на труда (КТ) е предвидил множество задъ...

Облагане на доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има намерение да продаде дялове или акции, които са част от капитала на българско търговско дружество. Капиталът на дружеството е формиран от апорт на недвижимо им...

Осигуряване на съдружник, работещ и на трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съдружник в ООД е работил по трудов договор в друга фирма. От 01.10.2021 г. е освободен. Може ли да бъде назначен в ООД-то на трудов договор на 4 часа, със заплата 650 лева, което е 1/2 от минималният ос...

При отмяна на заповедта за уволнение трудовото правоотношение се възстановява в предишното си състояние

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме заповед за прекратяване на трудово правоотношение (ТПО) по чл. 328, ал. 1, т. 10б КТ. В законоустановения срок служителят е завел дело по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. Срока за завеждане на дело по 344,...

Част от документите от трудовото досие на работника или служителя могат да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят възнамерява да премине към процес по създаване и съхраняване на електронни документи в трудовите досиета на работниците и служителите, във връзка с което моля за информация и разяснения по ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 ноември 2021 г.

До 10-ти ноември: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чр...

Държавен вестник в бр. 20 от 2021 г.

ДВ, бр. 35 от 27.4.2021 г. Народно събрание Решение за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. Конституционен съд Решение № 4 от 20 април 2021 г. по конституционно дело № 1 от 2021 г. Министерски съвет Постановление № 166 от...

Осигурителен календар за ноември 2021 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 20/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 4 - 18 октомври 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...