Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.
Писма и указания

№ 08-00-4 от 28.07.2021 г. Относно: Определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4 от 22.07.2021 г., относно определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Налице е договор за покупко-продажба на ...

№ 24-39-48 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП – …. и заведено с вх. № 24-39-48 от 26.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте едновременно гражданин на България и Германия и има...

№ 3-1326 от 28.09.2021 г. Относно: деклариране на рибарник и облагане на същия с данък върху недвижимите имоти по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно изложеното в писменото запитване, с постановление за възлагане на недвижим имот от ...04.2021 г. на ЧСИ, влязло в законна сила на ...06.2021 г., „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се в землището на с. П, Община Г, а именно: поземлен имот № …… с площ 1… дка по КВС ...

№ 96-00-179 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 08.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва интернет търговия, чрез eBay, като стоката се изпраща от България. Същото е регистрирано по ЗДДС...

№ 96-00-190 от 28.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП…….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-190 от 22.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва транспортна дейност с товарни автомобили и има наложена компенсаторна такса от Агенция „Пътна и...

№ 96-00-205#2 от 10.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2г.006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Ф“ ЕООД е новоучредено, считано от 24.06.2021 г. Също...

№ 96-00-208 от 17.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-208 от 09.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД извършва спедиторски и транспортни услуги, свързани с международен транспорт. Дружеството е регистрирано по ЗД...

№ 96-00-221 от 14.09.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-221#3/14.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, собственик на еднолично търговско дружество в България. От 1995 г. пребивавате във В...

№ 96-00-222#2 от 24.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност

В Дирекция ОДОП ……. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-222#2 от 20.09.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано на основание чл. 12 ал. 2, ал. 9...

Анотации

Безплатна храна и ободряващи напитки за работници, полагащи нощен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, които полагат нощен труд и ни интересува дали ако им предоставяме ваучери, тип карти, с които може да се пазарува всякаква храна и напитки, но може да се пазарува и всичко останало, което може да се купи с карта, бих...

Изменение на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Сключен е трудов договор на основание чл. 67 от КТ, като след сключването установихме, че по същество се касае за допълнителен трудово договор по чл. 111 КТ, доколокто е налице друг основен трудов договор. Как може да бъде променено...

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е командировал лице в командировка за 2 дни. Лицето има осигурена храна - обяд и вечеря за първия ден и обяд за втория ден. Следва ли да му се изплатят дневни в пълен размер? Как да тълкувам чл. 23 от Наредбата за кома...

Обезщетения при смърт на работник, придобил право на пенсия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител сключва трудов договор с предприятието, считано от 16.01.2017 г. Общият трудов стаж на служителя при постъпване на работа е 37 г., 8 м., 12 д. При постъпване на работа, служителят е на 60-годишна възраст. Считано от датата н...

Облагане доходите на български гражданин, работещ и живеещ в Германия

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българин от няколко години полага труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор с германски работодател. Неговото семейство (съпруга и дъщеря) също е пребивавало в Германи...

Отпуск на лица, работещи на график със сумирано работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на график със сумирано работно време, с нощни дежурства. От 11.10.21 г. ще ползвам 17 дни платен годишен отпуск На 10.10.21 г. съм нощна смяна - от 19.30 ч. до 7.30 ч. на 11.10.21 г. Редно ли е в един ден да се застъпват работ...

Право на допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При завръщане на служител от продължителен болничен, последван от отпуск за гледане на дете до 410 дни, същият не е бил на работа от 21.12.2019 г. За 2020 г. допълнителен отпуск за ненормиран работен ден не му се полага и има полагае...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2021 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 21 от 2021 г.

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г. Президент на Републиката Указ № 117 за награждаване на Хикмет Ахмедов Мехмедов с орден „Стара планина“ първа степен Указ № 118 за награждаване на Адриана Димитрова Благоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен Указ № 119 за награждаване на Миха...

Справочна информация бр. 21/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 октомври - 2 ноември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...

PDF версия на броя

Брой 21 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...