Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 21 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 08-00-4 от 28.07.2021 г. Относно: Определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 08-00-4 от 22.07.2021 г., относно определяне на датата на придобиване на обособена част от търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Налице е д...

№ 24-39-48 от 11.06.2021 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) от дирекция ОДОП – …. и заведено с вх. № 24-39-48 от 26.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте едновременно граждани...

№ 3-1326 от 28.09.2021 г. Относно: деклариране на рибарник и облагане на същия с данък върху недвижимите имоти по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Съгласно изложеното в писменото запитване, с постановление за възлагане на недвижим имот от ...04.2021 г. на ЧСИ, влязло в законна сила на ...06.2021 г., „А“ ЕООД придобива недвижим имот, находящ се в землището на с. П, Община Г, а именно: поземлен и...

№ 96-00-179 от 16.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-179 от 08.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва интернет търговия, чрез eBay, като стоката се изпраща от България....

№ 96-00-190 от 28.07.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП…….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-190 от 22.07.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва транспортна дейност с товарни автомобили и има наложена компенсат...

№ 96-00-205#2 от 10.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2г.006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-205#2 от 27.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС, ППЗДДС и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество „Ф“ ЕООД е новоучредено,...

№ 96-00-208 от 17.08.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-208 от 09.08.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ЕООД извършва спедиторски и транспортни услуги, свързани с международен транспорт. Др...

№ 96-00-221 от 14.09.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-221#3/14.09.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Вие сте български гражданин, собственик на еднолично търговско дружество в България...

№ 96-00-222#2 от 24.09.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност

В Дирекция ОДОП ……. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-222#2 от 20.09.2021 г., относно прилагане на ЗДДС във връзка с брак на стоки с изтекъл срок на годност. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано на...

Анотации

Безплатна храна и ободряващи напитки за работници, полагащи нощен труд

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имаме служители, които полагат нощен труд и ни интересува дали ако им предоставяме ваучери, тип карти, с които може да се пазарува всякаква храна и напитки, но може да се пазарува и всичко останало, коет...

Изменение на трудовия договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Сключен е трудов договор на основание чл. 67 от КТ, като след сключването установихме, че по същество се касае за допълнителен трудово договор по чл. 111 КТ, доколокто е налице друг основен трудов догов...

Не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателят е командировал лице в командировка за 2 дни. Лицето има осигурена храна - обяд и вечеря за първия ден и обяд за втория ден. Следва ли да му се изплатят дневни в пълен размер? Как да тълкува...

Обезщетения при смърт на работник, придобил право на пенсия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител сключва трудов договор с предприятието, считано от 16.01.2017 г. Общият трудов стаж на служителя при постъпване на работа е 37 г., 8 м., 12 д. При постъпване на работа, служителят е на 60-годишн...

Облагане доходите на български гражданин, работещ и живеещ в Германия

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Българин от няколко години полага труд на територията на Германия на основание сключен постоянен трудов договор с германски работодател. Неговото семейство (съпруга и дъщеря...

Отпуск на лица, работещи на график със сумирано работно време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя на график със сумирано работно време, с нощни дежурства. От 11.10.21 г. ще ползвам 17 дни платен годишен отпуск На 10.10.21 г. съм нощна смяна - от 19.30 ч. до 7.30 ч. на 11.10.21 г. Редно ли е в ...

Право на допълнителен платен отпуск за ненормиран работен ден

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: При завръщане на служител от продължителен болничен, последван от отпуск за гледане на дете до 410 дни, същият не е бил на работа от 21.12.2019 г. За 2020 г. допълнителен отпуск за ненормиран работен ден...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2021 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2021 г.

ДВ, бр. 37 от 7.5.2021 г. Президент на Републиката Указ № 117 за награждаване на Хикмет Ахмедов Мехмедов с орден „Стара планина“ първа степен Указ № 118 за награждаване на Адриана Димитрова Благоева с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен Указ...

Справочна информация бр. 21/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 октомври - 2 ноември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...